Akty Prawne na Uprawnienia Budowlane

Aktualne akty prawne na egzamin w maju 2021

Akty prawne na uprawnienia budowlane. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (KKK) zobowiązana jest podać do wiadomości publicznej listy aktów prawnych, których znajomość obowiązuje przystępujących do egzaminu.

Akty prawne wymagają bieżących zmian i udoskonaleń. Rozpoczynając naukę do egzaminu na uprawnienia budowlane, winno się wiedzieć czego należy się uczyć, które rozporządzenie jest aktualne, a które w międzyczasie uległo zmianie. W celu wprowadzenia porządku i klarowności tego tematu, KKK wydaje Wykaz Przepisów, który będzie obowiązywał podczas najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane. Obecnie zrezygnowano z podawania zakresu wymaganej znajomości aktów prawnych. Zaznaczony jest tam zakres znajomości tychże aktów prawnych dla wybranej specjalności.

Jeżeli po ukazaniu się aktualnego wykazu przepisów wiadome jest, że pewien akt prawny uległ zmianie, a nie jest ujęty w wykazie przedstawionym przez KKK, to należy przyjąć stan aktu prawnego, jaki jest narzucony w wykazie.

Do pobrania: Wykaz Przepisów udostępniony przez Krajową Komisje Kwalifikacyjną

Poniższa tabela przedstawia obowiązujące akty prawne wraz ze zmianami obowiązujące podczas nauki na egzamin na uprawnienia budowlane.

Po kliknięciu w odnośnik przypisany każdemu aktowi prawnemu następuje przekierowanie na stronę Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) udostępnionego przez Sejm RP. Tam można pobrać aktualny akt prawny oraz akty zmieniające. Niektóre z aktów prawnych mają możliwość pobrania ujednoliconego aktu prawnego, zmiany są wtedy naniesione w tekście właściwego aktu prawnego.

Wykupienie dostępu do konta aplikacji z pytaniami na egzamin na uprawnienia budowlane E-UPRAWNIENIA.pl umożliwia pobranie aktów prawnych obowiązujących dla konkretnej specjalności w danym zakresie. Umożliwia także podgląd zakresu wymaganej znajomości dla wybranej specjalności wg poprzednich wymagań.

Lp Numer wg PIIB Nazwa Aktu Numer Dziennika Ustaw Zmiany
PRAWO BUDOWLANE
1 1.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.20.1333

 

PRAWO BUDOWLANE – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI TECHNICZNE
2 1.2A-2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U. 19.1065 Dz.U.20.1608 par.1, Dz.U.20.2351 par.1
3 1.2B Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności. Dz.U.95.50.271  
4 1.2C-3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz.U.13.640  
5 1.2D Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20.10.2015 r. w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz.U.15.1744 Dz.U.18.1876 par. 1, Dz.U.20.710 par.1
6 1.2E Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.17.711  
7 1.2F-3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.14.1853   Dz.U.17.282 par.1
8 1.2G-2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.U.07.86.579  
9 1.2H Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.14.81   
10 1.2J-2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Dz.U.02.12.116

Dz.U.10.65.409 par.1, Dz.U.14.857 par.1, 

Dz.U.19.1644 art.1

11 1.2K Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.U.98.101.645  
12 1.2L Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31.08.1998 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dla lotnisk cywilnych. Dz.U.98.130.859 Dz.U.03.130.1191, Dz.U.08.178.1098
         
14 1.2M Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz.U.98.151.987  Dz.U.14.867, Dz.U.18.1175 par.1
15 1.2N Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.16.124 Dz.U.1643 par.1
16 1.2O Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dz.U.99.74.836 Dz.U.09.205.1584
17 1.2P Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.00.63.735 Dz.U.10.65.408 par.1, Dz.U.12.608 par.1, Dz.U.13.528 par.1, Dz.U.14.858 par.1, Dz.U.15.331 par.1, Dz.U.19.1642 par.1
18 1.2S Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz.U.05.219.1864 Dz.U.10.115.773
19 1.2T Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych. Dz.U.06.206.1516  
20 1.2U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.2011 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. Dz.U.11.144.859  
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

1.2W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2X

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 .04. 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne.

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Dz.U.12.508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.U.15.680

 
PRAWO BUDOWLANE – ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE
23 1.3D Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dz.U.20.1609  
24 1.4C Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu postę- powania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. Dz.U.04.198.2043  
25 1.5B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.18.963  
26 1.6B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz.U.01.138.1554  
27 1.7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.95.25.133  
28 1.12E Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dz.U.19.831  
29 1.16C Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. Dz.U. 16.1493  
30 1.17A Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U.12.463  
31 1.18B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. Dz.U.03.120.1134  
32 1.22B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. Dz.U.03.120.1135  
33 1.26D Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23.10.2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Dz.U.14.1513  
34 1.27B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126  
35 1.31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli. Dz.U.03.132.1231  
36 1.38 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.11.2010 w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda. Dz.U.10.235.1539  
SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE
37 1.101 Ustawa z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu. Jednolity tekst Dz.U.20.764  
SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE
38 1.201 Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa. Jednolity tekst Dz.U.19.1117  
39 1.202B Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. Dz.U.03.220.2174  
40 1.203 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Dz.U.02.194.1635  
WYROBY BUDOWLANE
41 1.301 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst Dz.U.20.215 Dz.U.20.471 art.12

42

 

 

 

 

 

43

1.302

 

 

 

 

 

1.303

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Tekst jednolity Dz.U.20.1508

 

 

 

 

 

Dz.U.16.1966

 

 

 

 

 

 

Dz.U.1233 par.1, Dz.U.19.1176 par.1, Dz.U.19.2164 par.1, Dz.U.20.2297 par.1

44

 

 

 

 

 

45

1.304

 

 

 

 

 

1.305A

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.

 

 

 

 

 

 

 

Dz.U.15.2342

 
46 1.310A Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Dz.U.16.1968  
NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE
47 2.1A Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. Jednolity tekst Dz.U.15.1483  
48 2.7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. Dz.U.02.241.2077 Dz.U.10.198.1316
CERTYFIKACJA
49 3.1A Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. Jednolity tekst Dz.U.19.155
Dz.U.20.1339 art.42
50 3.30D Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2.06. 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. Dz.U.16.806  
51 3.41A Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17.06. 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami. Dz.U.16.878  
GEODEZJA
52 4.1 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednolity tekst Dz.U.20.2052 M.P.20.905
53 4.3 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22.12. 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Dz.U.11.299.1772  
54 4.4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Dz.U.12.1246  
55 4.7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Jednolity tekst Dz.U.19.393  
BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE
56 5.1 Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. Jednolity tekst Dz.U.20.1320   
57 5.2C Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.04.2017 r w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Dz.U.17.796  
58 5.3B Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Jednolity tekst Dz.U.16.1509  
59 5.5C Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Dz.U.09.105.870  
60 5.6B-4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Dz.U.09.14.80 Dz.U.10.218.1440, Dz.U.10.240.1612 (sprostowanie błędu), Dz.U.19.1106 art.1, Dz.U.19.1972 art.1
61 5.7B Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego. Dz.U.10.2.6  
62 5.8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. Dz.U.93.96.437  
63 5.9 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. Dz.U.93.96.438  
64 5.10 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dz.U.94.21.73  
65 5.11B Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860 Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420, Dz.U.19.1099 par.1, 
66 5.12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz.U.96.62.287  
67 5.19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.97.109.704 Dz.U.04.246.2468, Dz.U.05.117.986
68 5.20 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034
69 5.21 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz.U.77.7.30  
70 5.23 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dz.U.98.148.973  
71 5.24A Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Dz.U.19.1830  
72 5.28A Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. Tekst Jednolity Dz.U.18.1139  
73 5.30 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470  
74 5.35 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Tekst Jednolity Dz.U.18.583 Dz.U.20.1461 par.1
75 5.45 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U.02.191.1596 Dz.U.03.178.1745
76 5.48 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U.03.47.401  
77 5.51 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. Dz.U.04.7.59  
78 5.56 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.07.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. Jednolity tekst  Dz.U.16.262  
79 5.60 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. Dz.U.02.37.341 Dz.U.05.219.1866
BHP – USTAWA WYPADKOWA
80 6.1 Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jednolity tekst Dz.U.19.1205 M.P. z 2020 poz. 279 (zmiana pośrednia)
AZBEST W BUDOWNICTWIE
81 6.201 Ustawa z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Jednolity tekst Dz.U.20.1680   
82 6.202B Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Dz.U.04.71.649 Dz.U.10.162.1089
83 6.203B Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Dz.U.05.216.1824  
84 6.204 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Dz.U.11.8.31  
INSPEKCJA PRACY I RZECZOZNAWCY BHP
85 7.1B Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Jednolity tekst Dz.U.19.1251
 
86 7.2B Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.07.247.1835 Dz.U.11.87.488
OCHRONA ŚRODOWISKA
87 8.1B Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. Jednolity tekst Dz.U.20.1219
 Dz.U.20.1378 art.6, Dz.U.20.1565 art.5,
Dz.U.20.2127 art.7, Dz.U.20.2338 art.4, M.P.20.899
zmiana pośrednia, M.P.20.961 zmiana pośrednia
88 8.3A Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30.05.2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN). Dz.U.20.1018  
89 8.4B Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.11.2017 r. w sprawie jednostkowych opłat za korzystanie ze środowiska. Dz.U.17.2490  
90 8.18 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Dz.U.19.2448  
INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
91 8.21 Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Jednolity tekst Dz.U.20.995 Dz.U.20.1339 art.40
ODPADY
92 8.31C Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Jednolity tekst Dz.U.20.797 Dz.U.20.875 art.26, Dz.U.20.322 art.11, Dz.U.20.2361 art.2
93 8.32A Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Dz.U.13.523  
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
94 8.101 Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tekst jednolity  Dz.U.20.283 Dz.U.20.284 art.57, Dz.U.20.322 art.58, Dz.U.20.471 art.15, Dz.U.20.1378 art.12
INSPEKCJA SANITARNA
95 9.1 Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednolity tekst Dz.U.19.59
Dz.U.20.374 art.17, Dz.U.20.322 art.1, Dz.U.20.567 art.1, Dz.U.20.1337 art.2, Dz.U.20.2112
art.2
96 9.2B Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych. Dz.U.02.210.1792  
PRAWO WODNE
97 10.1C Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne. Jednolity tekst Dz.U.20.310 Dz.U.20.695 art.57, Dz.U.20.875 art.32, Dz.U.20.782 art.8,
Dz.U.20.875 art.32, Dz.U.18.1722 art.1 pkt 16,
M.P.20.901 zmiana pośrednia, M.P.20.922 zmiana
pośrednia, M.P.20.923 zmiana pośrednia, M.P.20.929
zmiana pośrednia, M.P.20.934 zmiana pośrednia

98

 

 

 

 

 

 

99

10.10

 

 

 

 

 

 

10.11E

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Dz.U.17.2502

 

 

 

 

 

 

Dz.U.19.1311

Dz.U.19.2452 par.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ – ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
100 10.101 Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jednolity tekst Dz.U.20.2028
M.P.20.479 zmiana pośrednia
101 10.102B Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Jednolity tekst Dz.U.16.1757  
102 10.103C Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U.17.2294  
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
103 11.1 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Jednolity tekst Dz.U.20.961
Dz.U.20.1610 art.3
104 11.2C Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.10.109.719 Dz.U.19.67 par.1
105 11.3D Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz.U.09.124.1030  
106 11.4D Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.15.2117  
107 11.5B Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz.U.07.143.1002 Dz.U.10.85.553 par.1, Dz.U.18.984 par.1
DOZÓR TECHNICZNY
108 12.1B Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym. Jednolity tekst Dz.U.19.667 Dz.U.20.568 art.28, Dz.U.20.1086 art.44, Dz.U.20.1339 art.41, Dz.U.20.2255 art.3
109 12.7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego. Dz.U.01.30.346  
110 12.8A Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Dz.U.19.1008  
111 12.12A Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U.12.1468  
112 12.16 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Dz.U.18.2176  
AUTOSTRADY PŁATNE
113 13.1 Ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Jednolity tekst Dz.U.20.2268  
DROGI PUBLICZNE
114 14.1 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U.20.470 Dz.U.20.1087 art.1
115 14.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Jednolity tekst Dz.U.14.1608  
116 14.12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Jednolity tekst Dz.U.16.1264  
117 14.13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu. Dz.U.08.193.1192  
118 14.101B Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jednolity tekst Dz.U.20.1363  
KOLEJE
119 15.1C Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym. Jednolity tekst Dz.U.20.1043 Dz.U.20.1778 art.1, Dz.U.20.1378 art.9
120 15.05B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21.04.2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei. Dz.U.17.934  
121 15.10C Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczalnych usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Jednolity tekst Dz.U.20.1247  
122 15.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Jednolity tekst Dz.U.15.360 Dz.U.15.1476 par.1, Dz.U.16.1849 art.1, Dz.U.19.964 par.1, Dz.U.19.2352 par.1
ENERGETYKA
123 17.1B Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Jednolity tekst Dz.U.20.833
Dz.U.20.843 art.1, Dz.U.20.1086 art.36, Dz.U.20.1378 art.4, Dz.U.20.1565 art.4
124 17.2 Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Jednolity tekst Dz.U.20.213 Dz.U.20.471 art.21
125 17.11D Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.07.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Jednolity tekst Dz.U.18.1158  Dz.U.18.1814 art.1

126

 

 

 

 

 

127

17.12D

 

 

 

 

 

17.13D

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Dz.U.07.16.92

 

 

 

 

 

Dz.U.07.93.623

 

 

 

 

 

Dz.U.08.30.178 par.1, Dz.U.08.162.1005 par.1, Dz.U.20.2026 par.1

128

 

 

 

 

 

 

129

17.14B

 

 

 

 

 

 

17.15

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityk Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Dz.U.03.89.828

 

 

 

 

 

 

Dz.U.15.376

Dz.U.03.129.1184 (sprostowanie błędów), Dz.U.05.141.1189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.U.17.22 par.1, Dz.U.19.1829 par.1, Dz.U.19.1829 par.1

130 17.16 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.04.2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Dz.U.15.607  
TELEKOMUNIKACJA
131 18.0 Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Jednolity tekst Dz.U.19.2460 Dz.U.20.374 art.22, Dz.U.20.695 art.35, Dz.U.20.875 art.14
132 18.20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.07.2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego. Dz.U.08.145.919  
133 18.51 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.08.2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa. Dz.U.04.180.1855 Dz.U.16.964 par.1
134 18.101 Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Jednolity tekst Dz.U.19.2388  
138 18.201 Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Jednolity tekst Dz.U.19.2410 Dz.U.20.471 art.17, Dz.U.20.875 art.20,
Dz.U.20.1378 art.14
PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE
136 19.1A Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Jednolity tekst Dz.U.20.1064 Dz.U.20.1339 art.43, M.P.20.894 zmiana
pośrednia, M.P.20.1073 zmiana pośrednia,
M.P.20.1115 zmiana pośrednia
137 19.4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych, wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. Dz.U.02.109.961 Dz.U.04.24.213, Dz.U.07.106.726, Dz.U.14.812, Dz.U.17.321
138 19.9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Dz.U.11.288.1696 Dz.U.15.964 par.1
139 19.10A Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznoinżynierskiej Dz.U.16.2033  
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
140 20.1B Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednolity tekst Dz.U.20.293
 Dz.U.20.471 art.9 , Dz.U.20.782 art.5,
Dz.U.20.1086 art.47, Dz.U.20.1378 art.8
141 20.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U.03.164.1587  
142 20.12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U.03.164.1588  
143 20.13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Dz.U.03.164.1589  
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
144 21.1B Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jednolity tekst Dz.U.20.1990   
OCHRONA GRUNTÓW
145 21.21 Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jednolity tekst Dz.U.17.1161
Dz.U.20.471 art.4
OCHRONA PRZYRODY
146 21.41 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Jednolity tekst Dz.U.20.55
Dz.U.20.471 art.11, Dz.U.20.1378 art.11
         
OCHRONA ZABYTKÓW
147 22.1B Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednolity tekst Dz.U.20.282 Dz.U.20.782 art.6, Dz.U.20.1378 art.10
148 22.2D Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. Dz.U.18.1609 Dz.U.19.1721 par.1
PRAWO AUTORSKIE
149 23.1 Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednolity tekst Dz.U.19.1231
Dz.U.18.2245 art.11, Dz.U.20.288 art.2
MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU CYWILNEGO
150 24.0 Ustawa z dnia 21.06.2002 r. – o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Jednolity tekst Dz.U.20.204
 
151 24.02B Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4.07.2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Jednolity tekst  Dz.U.16.565  
152 24.03A Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 27.10.2020 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów
Dz.U.20.1969  
153 24.04 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.11.2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Dz.U.02.203.1716  
154 24.06D Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 14.06.2020 r. w sprawie wzorów wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Dz.U.20.134  
155 24.07 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.11.2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Dz.U.12.1293  
156 24.11A Ustawa Ministra Infrastruktury z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Jednolity tekst Dz.U.20.154 Dz.U.20.875 art.24
157 24.13 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczenia terenów. Dz.U.11.42.216  
         
KODEKS CYWILNY
158 25.1 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. Jednolity tekst Dz.U.19.1145
Dz.U.19.1495 art.1, Dz.U.20.875 art.1
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
159 26.1B Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U.19.2019
nie dotyczy zmian wprowadzonych:
art.8 Dz.U.20.1492 i art.2 Dz.U.20.2275
160 26.3B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U.04.130.1389  
161 26.8E Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych i innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy
Dz.U.20.2415  
162 26.10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Jednolity tekst Dz.U.13.1129  
WSPIERANIE TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW
163 30.1B Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jednolity tekst Dz.U.20.22
Dz.U.20.284 art.58, Dz.U.20.412 art.1, Dz.U.20.2127 art.1
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
164 31.0 Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Jednolity tekst Dz.U.20.256
Dz.U.20.695 art.14, Dz.U.20.1298 art.49

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *