Uprawnienia budowlane testy online
uprawnienia budowlane wykaz przepisów

Wykaz aktualnych aktów prawnych na egzamin w listopadzie 2017

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (KKK) zobowiązana jest podać do wiadomości publicznej listy aktów prawnych, których znajomość obowiązuje przystępujących do egzaminu.

 

Akty prawne wymagają bieżących zmian i udoskonaleń. Rozpoczynając naukę do egzaminu na uprawnienia budowlane, winno się wiedzieć czego należy się uczyć, które rozporządzenie jest aktualne, a które w międzyczasie uległo zmianie. W celu wprowadzenia porządku i klarowności tego tematu, KKK wydaje Wykaz Przepisów, który będzie obowiązywał podczas najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane. Obecnie zrezygnowano z podawania zakresu wymaganej znajomości aktów prawnych. Zaznaczony jest tam zakres znajomości tychże aktów prawnych dla wybranej specjalności.

 

Jeżeli po ukazaniu się aktualnego wykazu przepisów wiadome jest, że pewien akt prawny uległ zmianie, a nie jest ujęty w wykazie przedstawionym przez KKK, to należy przyjąć stan aktu prawnego, jaki jest narzucony w wykazie.

 

Do pobrania: Wykaz Przepisów udostępniony przez Krajową Komisje Kwalifikacyjną

 

Poniższa tabela przedstawia obowiązujące akty prawne wraz ze zmianami obowiązujące podczas nauki na egzamin na uprawnienia budowlane.

Po kliknięciu w odnośnik przypisany każdemu aktowi prawnemu następuje przekierowanie na stronę Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) udostępnionego przez Sejm RP. Tam można pobrać aktualny akt prawny oraz akty zmieniające. Niektóre z aktów prawnych mają możliwość pobrania ujednoliconego aktu prawnego, zmiany są wtedy naniesione w tekście właściwego aktu prawnego.

 

Wykupienie dostępu do konta aplikacji z pytaniami na egzamin na uprawnienia budowlane E-UPRAWNIENIA.pl umożliwia pobranie aktów prawnych obowiązujących dla konkretnej specjalności w danym zakresie. Umożliwia także podgląd zakresu wymaganej znajomości dla wybranej specjalności wg poprzednich wymagań.

 

Lp Numer wg PIIB Nazwa Aktu Numer Dziennika Ustaw Zmiany
PRAWO BUDOWLANE
1 1.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. Jednolity tekst  Dz. U.16.290
Dz.U.16.961 art.9, Dz.U.16.1250 art.8, Dz.U.16.1165 art.4, Dz.U.16.2255 art.5
PRAWO BUDOWLANE – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI TECHNICZNE
2 1.2A-2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U. 15.1422
3 1.2B Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności. Dz.U.95.50.271
4 1.2C-3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz.U.13.640
5 1.2D Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20.10.2015 r. w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz.U.15.1744
6 1.2E Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.17.711
7 1.2F-3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.14.1853   Dz.U.17.282 par.1
8 1.2G-2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.U.07.86.579
9 1.2H Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.14.81 
10 1.2J-2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Dz.U.02.12.116 Dz.U.10.65.409, Dz.U.14.857
11 1.2K Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.U.98.101.645
12 1.2L Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31.08.1998 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dla lotnisk cywilnych. Dz.U.98.130.859 Dz.U.03.130.1191, Dz.U.08.178.1098
13 1.2Ł Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowej certyfikacji. Dz.U.13.1020
14 1.2M Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz.U.98.151.987  Dz.U.14.867
15 1.2N Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.16.124
16 1.2O Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dz.U.99.74.836 Dz.U.09.205.1584
17 1.2P Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.00.63.735 Dz.U.10.65.408 par.1, Dz.U.12.608 par.1, Dz.U.13.528 par.1, Dz.U.14.858 par.1, Dz.U.15.331 par.1
18 1.2S Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz.U.05.219.1864 Dz.U.10.115.773
19 1.2T Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych. Dz.U.06.206.1516
20 1.2U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.2011 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. Dz.U.11.144.859
21

 

 

 

 

21x

1.2W

 

 

 

 

1.2X

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 .04. 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne.

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Dz.U.12.508

 

 

 

 

Dz.U.15.680

PRAWO BUDOWLANE – ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE
22 1.3D Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.12.462 Dz.U.13.762, Dz.U.15.1554 par. 1
23 1.4C Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu postę- powania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. Dz.U.04.198.2043
24 1.5B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.02.108.953 Dz.U.04.198.2042, Dz.U.15.1775 par.1
25 1.6B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz.U.01.138.1554
26 1.7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.95.25.133
27 1.12D Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dz.U.14.1278
28 1.16C Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. Dz.U. 16.1493
29 1.17A Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U.12.463
30 1.18B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. Dz.U.03.120.1134
31 1.22B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. Dz.U.03.120.1135
32 1.26D Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23.10.2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Dz.U.14.1513
33 1.27B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126
34 1.31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli. Dz.U.03.132.1231
35 1.38 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.11.2010 w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda. Dz.U.10.235.1539
SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE
36 1.101 Ustawa z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu. Jednolity tekst Dz.U.16.1067
SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE
37 1.201 Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa. Jednolity tekst Dz.U.16.1725
38 1.202B Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. Dz.U.03.220.2174
39 1.203 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Dz.U.02.194.1635
WYROBY BUDOWLANE
40 1.301 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst Dz.U.16.1570 Dz.U.15.1165 art.1, Dz.U.16.542 art.105
41 1.302 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym. Dz.U.15.2332
42 1.305A Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. Dz.U.15.2342
43 1.310A Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Dz.U.16.1968
NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE
44 2.1A Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. Jednolity tekst Dz.U.15.1483
45 2.7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. Dz.U.02.241.2077 Dz.U.10.198.1316
CERTYFIKACJA
46 3.1A Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. Jednolity tekst Dz.U.17.1226
47 3.30D Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2.06. 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. Dz.U.16.806
48 3.41A Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17.06. 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami. Dz.U.16.878
GEODEZJA
49 4.1 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednolity tekst Dz.U.16.1629 Dz.U.16.1948 art.13
50 4.3 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22.12. 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Dz.U.11.299.1772
51 4.4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Dz.U.12.1246
52 4.7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Jednolity tekst Dz.U.16.1034 Dz.U.13.1551 par.1
BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE
53 5.1 Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. Jednolity tekst Dz.U.16.1666 Dz.U.17.962 art.2
54 5.2C Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.04.2017 r w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Dz.U.17.796
55 5.3B Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Jednolity tekst Dz.U.16.1509
56 5.5C Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Dz.U.09.105.870
57 5.6B-4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Dz.U.09.14.80 Dz.U.10.218.1440, Dz.U.10.240.1612 (sprostowanie błędu)
58 5.7B Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego. Dz.U.10.2.6
59 5.8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. Dz.U.93.96.437
60 5.9 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. Dz.U.93.96.438
61 5.10 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dz.U.94.21.73
62 5.11B Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860 Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420
63 5.12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz.U.96.62.287
64 5.19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.97.109.704 Dz.U.04.246.2468, Dz.U.05.117.986
65 5.20 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034
66 5.21 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz.U.77.7.30
67 5.23 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dz.U.98.148.973
68 5.24A Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Dz.U.13.492
69 5.28A Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. Dz.U.00.26.313 Dz.U.00.82.930, Dz.U.09.56.462 par.1,  Dz.U.17.854 art.1
70 5.30 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470
71 5.35 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263 Dz.U.17.134 par.1-3
72 5.45 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U.02.191.1596 Dz.U.03.178.1745
73 5.48 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U.03.47.401
74 5.51 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. Dz.U.04.7.59
75 5.56 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.07.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. Jednolity tekst  Dz.U.16.262
76 5.60 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. Dz.U.02.37.341 Dz.U.05.219.1866
BHP – USTAWA WYPADKOWA
77 6.1 Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jednolity tekst Dz.U.15.1242 Dz.U.16.1948 art.73 (od 1.03.2017), Dz.U.16.2255 art.14
AZBEST W BUDOWNICTWIE
78 6.201 Ustawa z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Jednolity tekst Dz.U.04.3.20 Dz.U.04.96.959 art.21, Dz.U.04.120.1252 art.15, Dz.U.04.210.2135 art.211, Dz.U.05.10.72 art.1, Dz.U.09.20.106 art.3, Dz.U.16.1954 art.8
79 6.202B Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Dz.U.04.71.649 Dz.U.10.162.1089
80 6.203B Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Dz.U.05.216.1824
81 6.204 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Dz.U.11.8.31
INSPEKCJA PRACY I RZECZOZNAWCY BHP
82 7.1B Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Jednolity tekst Dz.U.17.786
Dz.U.17.962 art.6
83 7.2B Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.07.247.1835 Dz.U.11.87.488
OCHRONA ŚRODOWISKA
84 8.1B Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. Jednolity tekst Dz.U.17.519
Dz.U.17.785 art.4, Dz.U.17.898 art.1, Dz.U.17.1089 art.234
85 8.3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.11.2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN. Dz.U.10.215.1414
86 8.4A Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.10.2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Dz.U.15.1875 M.P.15.815
87 8.18 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz.U.03.192.1883
INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
88 8.21 Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Jednolity tekst Dz.U.16.1688
ODPADY
89 8.31C Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Jednolity tekst Dz.U.16.1987 Dz.U.17.785 art.6
90 8.32A Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Dz.U.13.523
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
91 8.101 Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tekst jednolity  Dz.U.16.353
Dz.U.15.1936 art.1 (od 2017 r.). Dz.U.16.831 art.47, Dz.U.16.961 art.11, Dz.U.16.1250 art.37, Dz.U.16.1579 art.103, Dz.U.16.2003 art.11, Dz.U.17.820 art.36
INSPEKCJA SANITARNA
92 9.1 Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednolity tekst Dz.U.17.1261
93 9.2B Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych. Dz.U.02.210.1792
PRAWO WODNE
94 10.1B Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne. Jednolity tekst Dz.U.17.1121
95 10.11D Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U.14.1800
ZAOPATRZENIE W WODĘ – ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
96 10.101 Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jednolity tekst Dz.U.17.328
97 10.102B Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Jednolity tekst Dz.U.16.1757
98 10.103C Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U.15.1989
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
99 11.1 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Jednolity tekst Dz.U.17.736
100 11.2C Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.10.109.719
101 11.3D Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz.U.09.124.1030
102 11.4D Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.15.2117
103 11.5B Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz.U.07.143.1002 Dz.U.10.85.553
DOZÓR TECHNICZNY
104 12.1B Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym. Jednolity tekst Dz.U.17.1040
105 12.7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego. Dz.U.01.30.346
106 12.8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Dz.U.01.79.849 Dz.U.03.50.426
107 12.12A Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U.12.1468
108 12.16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Dz.U.03.193.1890
AUTOSTRADY PŁATNE
109 13.1 Ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Jednolity tekst Dz.U.17.1057
DROGI PUBLICZNE
110 14.1 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U.16.1440 Dz.U.16.1920 art.57, Dz.U.16.1948 art.10 (od 1.03.2017), Dz.U.16.2255 art.3, Dz.U.17.191 art.1, Dz.U.17.1089 art.217
111 14.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Jednolity tekst Dz.U.14.1608
112 14.12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Jednolity tekst Dz.U.16.1264
113 14.13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu. Dz.U.08.193.1192
114 14.101B Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jednolity tekst Dz.U.15.2031  Dz.U.16.1250 art.28
KOLEJE
115 15.1C Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym. Jednolity tekst Dz.U.16.1727 Dz.U.16.1920 art.61, Dz.U.16.1923 art.1, Dz.U.16.2138 art.19, Dz.U.17.1089 art.236
116 15.05B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21.04.2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei. Dz.U.17.934
117 15.10C Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczalnych usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Jednolity tekst Dz.U.14.1227
118 15.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Jednolity tekst Dz.U.15.360 Dz.U.15.1476 par.1, Dz.U.16.1849 art.1
ENERGETYKA
119 17.1B Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Jednolity tekst Dz.U.17.220
Dz.U.17.791 art.4, Dz.U.17.1089 art.224
120 17.2 Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Dz.U.14.1200 Dz.U.15.151, Dz.U.16.1250 art.54, Dz.U.16.1948 art.141
121 17.11D Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.07.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Jednolity tekst Dz.U.14.1059    Dz.U.17.150 art.1
 

 

122

 

123

 

 

17.12D

 

17.13D

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

 

 

Dz.U.07.16.92

 

Dz.U.07.93.623

 

 

 

Dz.U.08.30.178 par.1, Dz.U.08.162.1005 par.1

 

 

124

 

125

 

 

17.14B

 

17.15

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityk Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

 

 

Dz.U.03.89.828

 

Dz.U.15.376

Dz.U.03.129.1184 (sprostowanie błędów), Dz.U.05.141.1189

 

 

 

Dz.U.17.22 par.1

126 17.16 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.04.2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Dz.U.15.607
TELEKOMUNIKACJA
127 18.0 Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Jednolity tekst Dz.U.16.1489 Dz.U.14.1198 art.11, Dz.U.16.1579 art.93, Dz.U.16.1954 art.17, Dz.U.16.2003 art.9,  Dz.U.17.935 art.10
128 18.20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.07.2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego. Dz.U.08.145.919
129 18.51 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.08.2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa. Dz.U.04.180.1855  Dz.U.16.964 par.1
130 18.101 Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Jednolity tekst Dz.U.16.1258 Dz.U.16.1948 art.107
131 18.201 Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Jednolity tekst Dz.U.15.880 Dz.U.15.1045 art.37, Dz.U.15.1777 art.49, Dz.U.15.2281 art.24, Dz.U.16.903 art.1
PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE
132 19.1A Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Jednolity tekst Dz.U.16.1131 Dz.U.14.1133 art.1, Dz.U.16.1991 art.3, M.P.16.873 (zm. pośrednia), M.P.16.888 (zm. pośrednia), Dz.U.17.202 art.2, Dz.U.17.1089 art.254
133 19.4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych, wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. Dz.U.02.109.961 Dz.U.04.24.213, Dz.U.07.106.726, Dz.U.14.812, Dz.U.17.321 (zmiana pośrednia – od 1.07.2017)
134 19.9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Dz.U.11.288.1696 Dz.U.15.964 par.1
135 19.10A Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznoinżynierskiej Dz.U.16.2033
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
136 20.1B Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednolity tekst Dz.U.17.1073
137 20.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U.03.164.1587
138 20.12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U.03.164.1588
139 20.13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Dz.U.03.164.1589
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
140 21.1B Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jednolity tekst Dz.U.16.2147 Dz.U.16.2260 art.19 (pkt 32 od 1.01.2018), Dz.U.17.820 art.35
OCHRONA GRUNTÓW
141 21.21 Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jednolity tekst Dz.U.17.1161
OCHRONA PRZYRODY
142 21.41 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Jednolity tekst Dz.U.16.2134
Dz.U.16.2249 art.1, Dz.U.16.2260 art.48, Dz.U.17.132 art.3, Dz.U.17.1074 art.1
143 21.42J Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28.10.2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017. M.P.16.1018
OCHRONA ZABYTKÓW
144 22.1B Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednolity tekst Dz.U.14.1446  Dz.U.15.397 art.27, Dz.U.15.774 art.8, Dz.U.15.1505 art.13, Dz.U.16.1330 art.1, Dz.U.16.1887 art.1, Dz.U.16.1948 art.77, Dz.U.17.1086 art.61 (pkt 9,12,13 od 6.12.2017)
145 22.2C Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. Dz.U.17.1265
PRAWO AUTORSKIE
146 23.1 Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednolity tekst Dz.U.17.880
Dz.U.17.1089 art.220
MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU CYWILNEGO
147 24.0 Ustawa z dnia 21.06.2002 r. – o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Jednolity tekst Dz.U.17.283
148 24.02B Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4.07.2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Jednolity tekst  Dz.U.16.565
149 24.03A Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych. Dz.U.16.808
150 24.04 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.11.2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Dz.U.02.203.1716
151 24.06C Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16.06.2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji. Dz.U.16.897
152 24.07 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.11.2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Dz.U.12.1293
153 24.11A Ustawa Ministra Infrastruktury z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Jednolity tekst Dz.U.16.1834 Dz.U.16.1954 art.23
154 24.13 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczenia terenów. Dz.U.11.42.216
KODEKS CYWILNY
156 25.1 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. Jednolity tekst Dz.U.17.459
Dz.U.17.933 art.1, Dz.U.17.1132 art.33
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
157 26.1B Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Jednolity tekst  Dz.U.15.2164
Dz.U.16.831 art.46, Dz.U.16.996 art.355, Dz.U.16.1020 art.1, Dz.U.16.1250 art.29, Dz.U.16.1265 art.4, Dz.U.16.1579 art.87, Dz.U.16.1920 art.62, Dz.U.16.2260 art.47, Dz.U.17.933 art.7
158 26.3B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U.04.130.1389
159 26.8E Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dz.U.16.1126
160 26.10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Jednolity tekst Dz.U.13.1129
WSPIERANIE TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW
161 30.1B Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jednolity tekst Dz.U.17.130
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
162 31.0 Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Jednolity tekst Dz.U.17.1257

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Akceptuję
x