O praktyce zawodowej na uprawnienia budowlane

Temat praktyki zawodowej generuje najwięcej problemów. Dodatkowo, obecnie jeszcze więcej nieścisłości rodzą przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278), które weszło w życie 25 września 2014r. W tym artykule prześledzona zostanie tematyka z tym związana.

 

Jednym z głównych warunków koniecznych wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane jest legitymowanie się odpowiednim okresem praktyki zawodowej. Jest to oczywiście całkowicie zrozumiałe i logiczne przy randze jaką posiadają uprawnienia budowlane. Osoba, która uzyska możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych musi wiedzieć jak się nimi posługiwać, pojąć tajniki praktyczne i teoretyczne dotyczące własnej specjalizacji budowlanej, posiadać doświadczenie gwarantujące odpowiedzialne i świadome posługiwanie się wspomnianymi uprawnieniami.

Długość praktyki zawodowej wymaganej dla danego typu uprawnień określa  Art. 14. pkt 3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

Praktykę można zacząć dokumentować po zakończeniu trzeciego roku studiów wyższych lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Jest to istotna zmiana w nowym rozporządzeniu.

Wpisy w książce praktyki zawodowej mogą być datowane nie wcześniej niż po dniu wydania książki.

Praktyka wymaga potwierdzenia przez osobę, pod której kierownictwem odbywana była praktyka. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności zgodnej ze specjalnością, w której praktykant będzie się starał o własne uprawnienia budowlane. Konieczne jest również, aby opiekun praktyki, podczas odbywanej praktyki był członkiem izby inżynierów budownictwa (posiadał opłacone składki), co jest równorzędne z możliwością pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, które musi pełnić podczas odbywanej praktyki (Projektant/Kierownik budowy/Kierownik robót).

Zakres odbywanej praktyki powinien pokrywać się tematycznie ze specjalnością zdobywanych uprawnień budowlanych.

Praktyka studencka jest możliwa do zaliczenia jako praktyka zawodowa, jeżeli była odbywana na mocy właściwej umowy zawartej między uczelnią a organem samorządu zawodowego, tj. izbą inżynierów budownictwa.

Aby praktyka była zaliczona podczas weryfikacji przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną wymagana jest praca kandydata polegająca na „bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie”. W definicję tą nie wpisuje się np. stanowisko Kosztorysant. Trzeba o tym pamiętać, gdyż podczas weryfikacji praktyki może dojść do sprawdzania umowy na podstawie, której był zatrudniony praktykant. Osoba myśląca o zdobywaniu uprawnień budowlanych musi pamiętać o odpowiednim angażu podczas zatrudnienia. Rodzaj umowy (o pracę, zlecenie, dzieło) nie odgrywa roli, istotny jest natomiast czas pracy. Tylko praca na pełen etat gwarantuje zaliczenie praktyk zawodowych, tzn. praca 8h przez 5 dni w tygodniu daje gwarancję zaliczenia jako jeden cały tydzień praktyki zawodowej. Przy mniejszym zakresie godzinowym umowy, okres praktyki potrzebny do zaliczenia całej praktyki może zostać odpowiednio wydłużony, jednak jest to sprawa różnej interpretacji przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjnej. Przy pracy na niepełnym etacie radzę dowiedzieć się jak dana Komisja interpretuje przepisy.

 

Jak dokumentować praktykę zawodową opisano w artykule Jak dokumentować praktykę zawodową wg nowego Rozporządzenia.

 

Jakie prace zaliczają się do praktyki zawodowej?

Przede wszystkim takie, z którymi praktykant miał styczność. W dużej części egzamin ustny opiera się na praktyce odbytej przez egzaminowanego. Komisja egzaminacyjna może zaskoczyć pytaniem dotyczącym konkretnej wiedzy dotyczącej zakresu wpisanej praktyki. Gdy istnieje możliwość pracy członka komisji na tej samej budowie lub przy danym projekcie, wiarygodność wpisanej praktyki może zostać zweryfikowana natychmiastowo.

Wymienienie robót, przy których uczestniczył praktykant odbywa się jedynie w przypadku wariantu dotyczącego uzupełniania książki praktyk. Nie należy wpisywać zbyt wielu robót, gdyż wdrożenie praktykanta we wszytstkie prace na pewno nie było równe, a tematyka egzaminu ustnego będzie dotyczyła całego zakresu wpisanego do książki praktyki. Opis prac powinien przedstawiać  konkretne działania, którymi zajmował się praktykant, związane bezpośrednio z budową lub projektem.

Obiekt, na którym była odbywana praktyka należy opisać jak najdokładniej, najlepiej z podaniem numeru pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.

Osoby odbywające praktykę przy sporządzaniu projektów muszą być przygotowane na konieczność późniejszego przedłożenia projektów, przy których pracowali.

 

Temat opinii opiekuna praktyki został opisany szerzej w artykule Opinia opiekuna praktyk wpisywana w książce praktyki zawodowej.

 

W przypadku, gdyby przepisy nie odnosiły się klarownie do indywidualnej sytuacji egzaminowanego, najbezpieczniej jest sięgnąć po poradę do właściwej dla siebie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Niektóre przepisy mogą być różnie interpretowane, ulegają one również ciągłym zmianom.

Wszystkie przepisy prawne dotyczące tematyki praktyki zawodowej zamieszczam poniżej:

 


Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414):

Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278):

Praktyka zawodowa

357 komentarzy

 • Alicja

  Czy odbywając praktykę przy budowie obiektu hydrotechnicznego, przy czym mój opiekun praktyk, kierownik robót ma uprawnienia konstrukcyjno- budowane bez ograniczeń, mogę ubiegać się o o nadanie uprawnień konstrukcyjno- budowlanych? Czy muszę zdawać egzamin na uprawnienia hydrotechniczne, skoro uczestniczyłam przy tego typu projekcie?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • uprawnienia

   Może Pani ubiegać sie o uprawnienia zarówno konstrukcyjno-budowlane jak i hydrotechniczne. Najważniejsze aby opiekun praktyk posiadał odpowiednie uprawnienia do zdobywanych przez Panią.

   • Hubert

    A czy o te uprawnienia ( konstrukcyjno-budowlane i hydrotechniczne ) można ubiegać się podczas jednej sesji egzaminacyjnej?

    • uprawnienia

     W przypadku spełnienia warunku wymaganej praktyki dla każdej specjalności nie ma przeszkód do zdawania takiego zakresu uprawnień.

     • Hubert

      Tzn. czy można jednocześnie (w tym samym okresie np. 2 lat) odbywać praktyki na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w dwóch różnych specjalnościach? Czy będzie zaliczony okres 2 lat dla różnych specjalności oczywiście pod nadzorem dwóch różnych kierowników?

     • uprawnienia

      Nie ma przeszkód do odbywania praktyki w jednym czasie na budowie oraz projektowej, należy tylko pamiętać o prawidłowych czasookresach tych dwóch praktyk. Trzeba mieć świadomość tego, że standardowo praktyka jest liczona w wymiarze 8h na dzień roboczy, 5 dni roboczych w ciągu tygodnia, właściwa ilość tygodni w ciągu miesiąca, i to daje jeden miesiąc praktyki np. na budowie. Przy odbywaniu praktyki jednocześnie na budowie i projektowaniu musiałby Pan pracować 16h w ciągu dnia aby zaliczyć 100% czasookresu tych praktyk. Musi to być zgodne z Pana umowami na podstawie których Pan pracuje oraz musi być zgodne z rzeczywiście przepracowanym czasem. Należy to przemyśleć i prawidłowo rozpisać aby logicznie udowodnić w razie takiego życzenia komisji kwalifikacyjnej. Osobiście radzę rozpisywać praktykę max w wymiarze 12h na dzień, jest to realne, oczywiście przy odpowiadających temu umowach na podstawie których się pracuje. Analogiczna sytuacja dotyczy dwóch różnych praktyk na dwóch specjalnościach, lub dwóch różnych opiekunach itp.

 • Karol

  Mam pytanie dotyczące uprawnień projektowych. Czy opiekun praktyki projektowej musi być autorem projektu który opracowałem ?

  • uprawnienia

   Opiekun praktyki musi być autorem tego projektu, na który powołuje się Pan w zestawieniu praktyki. Wynika to bezpośrednio z faktu, że opiekun praktyki musi pełnić samodzielne funkcje w budownictwie przy projektach, przy których ma Pan praktykę.

   • Karol

    Na nie których jest ale to za mało. No to 2 lata pracy do śmietnika. Jedynie co mi po tym pozostanie to doświadczenie 🙂

 • Jan

  Mam pytanie odnośnie zakresu praktyk budowlanych dot. specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych. Czy mogę ubiegać się o uprawnienia projektowe zajmując się eksploatacją urządzeń i instalacji sanitarnych? (produkcja i dystrybucja energii cieplnej) Mam na myśli czy wlicza się to w zakres praktyk na budowie?

  • uprawnienia

   Wg mnie nie można tego typu pracy zaliczyć do praktyki na uprawnienia budowlane. Nie ma Pan związku z opracowywaniem projektów ani nadzorem nad ich wykonawstwem. Dla pewności proszę sięgnąć po poradę do OIIB.

   • Jan

    Dziękuję za odpowiedź. W swojej pracy mam styczność z budową sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych. W przypadku sieci ciepłowniczych najczęściej zlecane są one firmie zewnętrznej, czy w takim przypadku istnieje możliwość zaliczania praktyki przy pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego?
    A w przypadku praktyki projektowej – czy można ja zrealizować w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej- biuro projektowe? Czy opiekun mojej praktyki, posiadający uprawnienia musi być zatrudniony w mojej działalności?

    • uprawnienia

     1. Jeżeli Pana firma figuruje faktycznie jako nadzór inwestorski to nie ma problemu aby wpisać to jako praktykę.
     2. Opiekun praktyki nie musi być zatrudniony w Pana firmie.

   • TOMASZ007

    Jestem Technikiem Budownictwa, szkołę zakończyłem 10 lat temu. Od 5 lat prowadzę działalność gospodarczą i wykonuję zlecenia dla jednego Kierownika.
    Budujemy domy od podstaw, remonty kończąc na ogrodzie. Zastanawiam się czy z taką praktyką mogę się starać o uprawnienia budowlane. Wszystkie wykonane zlecenia mam potwierdzone fakturą VAT.

    • uprawnienia

     Witam.
     Oczywiście, jeżeli domy sa budowane od podstaw, to budowę wszystkich elementów konstrukcyjnych można wpisywać w praktyce.

 • Lidia

  Czy po studiach będąc na stażu finansowanym z urzędu pracy ale w biurze projektowym możliwe jest odbywanie praktyki na poczet uprawnień?

  • uprawnienia

   Oczywiście, że można. Jeżeli ma Pani potwierdzenie w formie umowy o staż, w której jest określony wymiar czasu pracy oraz jest w biurze osoba mogąca być Pani opiekunem praktyk to wg mnie nie ma przeciwwskazań do kompletowania praktyki do uprawnień budowlanych.

 • D.

  Moje pytanie dotyczy praktyki projektowej. Jakie są wymagania dotyczące projektów przy których praktyka może być zaliczona. Czy np. projekt remontu/modernizacji może się do takiej praktyki zaliczyć (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane)?

  • uprawnienia

   Wg. Prawa Budowlanego remont zalicza się do robót budowlanych, dlatego praca przy takim projekcie może być uznana za praktykę do uprawnień budowlanych.

 • Marcin

  Jaką funkcję na budowie musi pełnić opiekun praktyki? Jeżeli pracuje w firmie, która jest podwykonawcą robót dużej inwestycji to czy moim opiekunem musi być kierownik budowy z ramienia generalnego wykonawcy czy może to być mój szef posiadający oczywiście niezbędne uprawnienia budowlane?

  • uprawnienia

   Musi być to osoba pełniąca na tej budowie samodzielne funkcje techniczne (kierownik budowy lub kierownik robót). Dodatkowo osoba taka musi mieć opłacone składki w Izbie Inżynierów.

 • Edyta

  Czy umowa zlecenie bez wynagrodzenia bądź z najnizszym (do 200 zł) kwalifikuje się do złożenia wniosku o uprawnienia? Bo poinformowali mnie w izbie że każda praktyka i staz musi być udokumentowana jakąkolwiek formą umowy, a w artykule napisanym przez Was jest napisane ze musi być to praca w pełnym wymiarze godzin.

  • uprawnienia

   Kwota wynagrodzenia na umowie nie odgrywa najmniejszego znaczenia przy potwierdzaniu praktyki. Umowa taka nie musi być zawarta na pełny etat, jednak jeżeli będzie to mniejszy zakres godzinowy to nie będzie można uznać jej za 100%. Wtedy odpowiednio okres wymaganej praktyki przy takiej umowie się wydłuża. Przykładowo umowa na 3/4 etatu, a wymagany okres praktyki przy pełnym etacie to 2 lata, okres przez jaki trzeba zbierać praktykę na takiej umowie to 32 miesiące. Proszę pamiętać, że od okresu praktyki należy odjąć święta i dni wolne, dlatego zawsze dobrze jest mieć parę tygodni zapasu w okresie praktyki.

 • Krzysztof

  Witam, chciałbym sie dowiedzieć czy pracując pod projektantem mającym uprawnienia w ograniczonym zakresie, lecz z wieloletnim doświadczeniem zaliczyli by się to do praktyki zawodowej.

 • Przemko

  Moje pytanie dotyczy opiekuna praktyki. Czy może nim być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w stosunku do tych o które chciałbym sie ubiegać, ale będąca inżynierem (uprawnienia wydane w latach 80). dziękuję za informację.

  • uprawnienia

   Opiekun praktyki musi spełniać wymagania:
   -mieć opłacone składki w czasie trwania praktyki,
   -mieć uprawnienia o właściwej specjalizacji z tymi o które Pan się stara,
   -mieć uprawnienia bez ograniczeń.
   Jeżeli to się zgadza to osoba taka może być opiekunem praktyki. Brak wymagania co do wykształcenia opiekuna praktyki.

 • Michal

  Witam. Prosze mi powiedzieć jak, to jest z przedstawianiem umów, zaświadczeń, że sie w danym okresie czasu praktyk pracowało w danej firmie. Czy izby wymagają, od wejścia nowego rozporządzenia przedstawiania swoich umów czy wystarcza już tylko zbiorcze zestawienie praktyk? Nigdzie nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii. ( Przy ksiażkach praktyk było wymagana np przedstawienie umowy o prace) Pozdrawiam i dziekuje

  • uprawnienia

   Zasadniczo przy składaniu dokumentów izby nie żądają przedstawienia potwierdzenia, że się na danej budowie pracowało, ale jeśli coś będzie im się wydawało podejrzane to mogą w ramach wyjaśnienia poprosić o okazanie potwierdzenia zatrudnienia w danej firmie/budowie. Ogólnie bardzo dużą odpowiedzialność bierze na siebie opiekun praktyki podpisując zaświadczenie o odbyciu danej praktyki. Jednoznaczenij odpowiedzi nigdzie nie ma bo obligatoryjnie nie jest wymagane żadne potwierdzenie zatrudnienia, dopierow przypadku wyjaśnień trzeba umieć się obronić, że faktycznie na danej budowie się było.

 • D.

  W trakcie pracy w biurze pracuje jednocześnie przy kilku projektach. W jaki sposób powinnam to wypisać w oświadczeniu? Czy w rubryce czas praktyki powinnam wpisać w obu projektach te same daty a w ilości tygodni podzielić czas? Co w sytuacji kiedy projekt nie był wykonywany przeze mnie w całości tylko wykonywałam jego część bądź przejęłam go na jakimś etapie od innej osoby czy powinno się to gdzieś odnotować?
  Z góry dziękuje za odpowiedź

  • uprawnienia

   Witam. Myślę, że jest to pytanie na tyle dokładne, że o preferowany sposób dokumentowania takiej praktyki należałoby się spytać Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej właściwej dla Pani. Ciężko coś doradzić bo każda komisja może mieć swoje podejście do tego tematu.

 • lk

  Witam
  Czy pracując w biurze projektowym ale mając na umowie o pracę zapisane stanowisko ‚inzynier budowy’ da się to podpiac pod uprawnienia projektowe czy może być problem z takim zapasem w umowie ?

  • uprawnienia

   Jeżeli faktycznie pracował Pan przy tematach związanych z praktyką pod projektowe uprawnienia to nie ma przeszkód. W razie wątpliwości Komisja Kwalifikacyjna może poprosić o zaświadczenie od Pana pracodawcy z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach takiej umowy o pracę.

 • KD

  Witam,
  od półtora roku pracuję przy realizacji tunelu wykonywanego metodą podstropową. Mój zakres prac ograniczał się do robót ziemnych (wykop pod płytę stropową, wykop podstropowy wraz z profilowaniem pod płytę denną, a następnie zasypka obiektu). Czy przy w/w robotach mogę starać się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej? Najbardziej obawiam się zakwestionowania przez OIIB wykonywania zasypek jako prac konstrukcyjno – budowlanych.

  • uprawnienia

   Witam. Moim zdaniem zdaniem rodzaj obiektu budowlanego bardziej podchodzi pod uprawnienia mostowe. Najlepiej tą sprawę sprecyzuje albo treść pozwolenia na budowę, albo po prostu należy się dowiedzieć jakie uprawnienia budowlane posiada kierownik robót/budowy lub inspektor wyznaczony dla tego obiektu. Opiekun praktyki musi mieć uprawnienia w tej samej specjalizacji, w której Pan się będzie ubiegać o uprawnienia. Jeżeli to będzie sie pokrywać to formalnie nie ma przeszkód do zaliczenia takiej praktyki. Może się to jednak wiązać z trudnymi pytaniami komisji na egzaminie ustnym, dlatego gdyż Pana przygotowanie praktyczne jest bardzo ograniczone. Ostatecznie radzę rozeznać sprawę w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa właściwej dla Pana.

 • M.Krupa

  Pracuję w administracji służby zdrowia na stanowisku Kierownik działu administracji i eksploatacji. Ukończyłam studia drugiego stopnia w specjalności konstrukcyjno budowlanej. W mojej firmie jestem bezpośrednio odpowiedzialna za nadzór nad remontami i przebudowami naszych obiektów. Czy taką pracę mogę zaliczyć do praktyki zawodowej? Jeżeli tak to kto w takim wypadku powinien być opiekunem tej praktyki. Nadmieniam, że na czas trwania inwestycji firma zatrudniana umowę zlecenie inspektora nadzoru. Na naszych inwestycjach zawsze jest też kierownik budowy. proszę o odpowiedź.

  • uprawnienia

   Jeżeli czynnie uczestniczyła Pani w robotach budowlanych, a nie w czynnościach związanych utrzymaniem budynków (sprawach administracyjnych i eksploatacyjnych – tych nie można zaliczyć do praktyki) to nie ma problemu z wpisaniem ich do zestawienia odbytej praktyki. Opiekunem praktyki może być tak jak Pani wymieniła właściwy inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robót. Nie jest wymagane jakieś konkretne powiązanie tych osób umowami z Pani firmą. Najważniejsze to aby to te osoby pełniły samodzielne funkcje techniczne na budowach, na których Pani odbywała praktykę. Jak zawsze, radzę się dopytać właściwej dla Pani Izby Inżynierów o podejście do tego tematu, gdyż czasami może tutaj zaważyć subiektywne zdanie komisji kwalifikacyjnej.

 • ola

  Czy odbywając praktykę zawodową w specjalności drogowej w zbiorczym zestawieniu odbywanej praktyki mogę wpisać pracę przy robotach posiadających zgłoszenie robót budowlanych, czy zaliczany jest tylko okres praktyk na budowie posiadającej pozwolenie na budowę??
  Jak rozpatrujecie praktykę jako majster robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg????

  • uprawnienia

   Roboty zaliczane do praktyki nie muszą być realizowane tylko na podstawie pozwolenia na budowę. Najważniejsze jest to aby na budowie była osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne, która może być wtedy opiekunem praktyki. Bieżące utrzymanie dróg może nie być zaliczone jako praktyka, radzę o to dopytać się bezpośrednio w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

 • Jan K.

  Witam !
  Ja natomiast mam pytanie odnośnie weryfikacji książki praktyk (wykonawstwo). Jakie muszą niezgodności żeby książka nie przeszła weryfikacji pozytywnie ? Wiem o tym, że jeśli wpiszemy cos co kompletnie nie pokrywa się z daną specjalnością. Jakie mogą być inne ??
  Oraz jeszcze jedno pytanko: Czy opiekun praktyk musi widnieć w dokumentach, które zdaje się do odbiorów itd. ???
  Pozdrawiam

  • uprawnienia

   Niezgodności mogą być związane głównie z wymaganym okresem praktyki, trzeba pamiętać o odliczeniu świąt ustawowych i urlopu. Typ robót musi polegać na „bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej na budowie”. Myślę, że ogólnie ten temat jest bardziej rozwinięty w artykule powyżej.

   • Jan K.

    Dzieki za szybką odpowiedz !
    O typ robót jakie trzeba przeprowadzać to wiem jak najbardziej, więc nie trzeba rozwijać tematu.
    A jak w praktyce wygląda ta weryfikacja ?? Jeżdżą po budowach i sprawdzają czy dany osobnik brał udział w praktykach ?? Kontaktują się z inwestorami itp. ?
    Pozdrawiam

    • uprawnienia

     Tak naprawdę to ciężko powiedzieć. Na pewno komisja ma możliwość sprawdzenia zakresu robót obejmujące dane pozwolenie czy zatwierdzenie na budowę, sprawdzić umowy o zatrudnienie praktykanta, sprawdzenie opłacenia składek opiekuna praktyk. Na pewno każda praktyka nie jest tak sprawdzana, a tylko te które mogą wzbudzać podejrzenie komisji.

 • Oleg

  Czy bezpośredni nadzór nad wykonywaniem betonowych posadzek przemysłowych można zaliczyć do praktyki zawodowej?

  • uprawnienia

   Podejrzewam, że jeżeli taki typ robót byłby przeważający w Pana doświadczeniu praktycznym to może być z tym problem, komisja może nie zaliczyć całej praktyki odbywanej w tym rodzaju robót. Radziłbym dowiedzieć się dokładnie we właściwej dla Pana Izbie Inżynierów Budownictwa.

 • ZP

  Witam.
  Chciałem się upewnić w jednej sprawie:
  Czy po ukończeniu studiów na kierunku budownictwo, drugiego stopnia, o specjalności konstrukcyjno – budowlanej , mogę starać się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń lecz w specjalności drogowej?
  Z góry dziękuję

  • uprawnienia

   Witam. Nie ma problemu z takim wykształceniem, przepisy określają tylko, że może to być kierunek „budownictwo”, konkretna specjalność nie jest obecnie wymagana.

 • Marek

  Witam.
  Mam krótkie ale treściwe pytanie. Czy opiekun praktyk który ma tytuł mgr inz. który posiada uprawnienia bez ograniczen musi mieć 5 letnią praktykę z tymi uprawnieniami, żeby mógł podpisywać kwity ? Tzn musi posiadac uprawnienia budowlane od 5 lat i dopiero może podpisywać ??
  Pozdrawiam

  • uprawnienia

   Witam. W stosunku do opiekuna praktyki nie ma wymagania jego minimalnego doświadczenia zawodowego z wykorzystaniem posiadanych uprawnień.

   • Marek

    „Patronem może być osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.” Jest to cytat z aktu prawnego. art. 14 Prawo budowlane
    Bo jak robie praktyke do kierowania robotami to mnie to nie dotyczy tak ?? Tylko to sie tyczy osob, ktore robia praktykę do uprawnien projektowych ??

    • Marek

     I tak jeszcze jedno szybkie pytanie. Bo ktoś napisał kiedys na jakims forum ze w 80 % w praktykach miał prace w domkach jednorodzinnych i mu odrzucila to izba twierdząc, ze jest mało przygotowany do zdobycia uprawnień. Moze byc to prawdą ??

     • uprawnienia

      Ogólnie praktyka powinna być różnorodna, aby być przygotowanym z wielu aspektów danej specjalności. Zasadniczo budowa domków jednorodzinnych może być zaliczona, ale komisja może tego nie uznać jeżeli dany typ robót będzie podobny przez większość praktyki.

    • uprawnienia

     Patron praktyki oraz opiekun praktyki to inne osoby.

 • PW

  Witam

  Czy podczas weryfikacji praktyki wykonawczej do uprawnień budowlanych dla Komisji Kwalifikacyjnej ma jakiekolwiek znaczenie, z którą firmą miało się podpisaną umowę w czasie odbywania takiej praktyki? Czy koniecznie musi to być firma w jakikolwiek sposób związana z daną budową, na której miałaby odbywać się praktyka, czy wystarczy zatrudnić się (aby posiadać umowę) w dowolnej innej firmie branżowej oczywiście w porozumieniu z kierownikiem budowy/kierownikiem robót z danej budowy celem odbywania tylko samej praktyki?

  Pozdrawiam

 • Paweł

  Witam. Mam pytanie odnośnie czasu trwania praktyk a mianowicie mam uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń a chciałbym uzyskać jeszcze projektowe, czy muszę mieć znowu udokumentowany rok na budowie, czy wystarczy tylko roczna praktyka przy projektach

 • Łukasz

  Dobry wieczór
  Czy osoba, która podpisuję moją praktykę do UB MUSI być kierownikiem robót/kierownikiem budowy ? Chodzi o to czy może być to osoba, która nie jest wpisana do dziennika budowy ?? Tylko zwykły opiekun praktyki zatrudniony w mojej firmie ?
  Pozdrawiam i z góry dziekuję

  • uprawnienia

   Opiekun praktyki powinien pełnić samodzielną funkcje techniczną na budowie. Nie musi być to budowa realizowana na podstawie pozwolenia na budowę (dziennik budowy) ale również o zezwolenie na budowę. Najważniejsze aby osoba ta była kierownikiem budowy/robót na budowie, którą Pan wpisuje jako swoja praktykę.

 • Łukasz

  No ale jeśli jest wydane pozwolenie na budowe na daną inwestycje, jest kierownik budowy, kierownik, których ja osoboscie nie znam i oni się wpisują do dziennika, to czy praktykę może mi podpisywać moja osoba, która ja zatrudniam w firmie, która nie ma nic wspolnego z „papierologią” ?? Oczywiscie pracuje na codzien na tych budowach tak jak ja. Poprostu kieruje moją praktyką i nic więcej.

  • uprawnienia

   Opiekun praktyk musi istnieć w papierach budowy, czyli „Pana osoba” jeżeli nie pełni samodzielnej funkcji technicznej na budowie to nie może być Pana opiekunem praktyki.

 • Artur

  Witam.
  Zaraz po studiach inż. pracowałem przez 2 miesiące w firmie budowlanej która była podwykonawcą przy budowie bloku. Czy jest możliwość otrzymania wpisu z praktyką zawodową od kierownika budowy, z którym nie miałem bezpośredniej umowy?

  • uprawnienia

   Tak, nie ma przeciwwskazań do tego.

   • Artur

    W takim przypadku w zestawieniu praktyki jako formę odbywania praktyki mam wpisać umowę jaką miałem z pracodawcą? I czy nadzór nad pracami murarskimi i tynkarskimi mogę określić w funkcji technicznej jako majster robót?

    • uprawnienia

     W zestawieniu wystarczy informacja że była to „umowa o pracę” lub innego typu umowa, bez wpisywania dokładniejszych danych z umowy. Jeśli chodzi o stanowisko to powinno sie ono pokrywać z tym jakie miał Pan wpisane w angażu, jeżeli nie było nic takiego ustalane to majster wydaje się być OK.

 • Grzegorz

  Witam,

  mam kilka pytań odnośnie praktyki:
  1. Czy osoba będąca moim opiekunem może być osoba sprawdzająca na projektach?
  2. Czy osoba będą opiekunem musi być zatrudniona w danym biurze projektowym, w którym wykonywałem projekty?
  3. Czy mój pracodawca musi podpisywać książkę praktyk jako potwierdzenie pracy jeżeli posiada uprawnienia w innej branży niż w tej której ja chce zdobyć uprawnienia.
  4. Czy trzeba przedłożyć strony tytułowe opisów technicznych lub cokolwiek innego w celu weryfikacji projektów? Co w sytuacji gdy były pracodawca się nie zgodzi na udostępnienie ? czy w takim przypadku Komisja zgłasza się z pismem do Inwestora, np. Gminy ?
  5. Czy musza być wpisane w książce praktyk wpisane numery pozwolenia na budowę ?

  Dziękuję za odpowiedź z góry.

  • uprawnienia

   1. Tak.
   2. Opiekunem w takim przypadku musi być projektant lub osoba sprawdzająca projekty, przy których Pan uczestniczył, zakładam że te osoby muszą być jakoś formalnie powiązane z firmą w której Pan pracuje. Nie może być to osoba „z ulicy”.
   3. Pracodawca nie musi, istotny jest tylko opiekun praktyki.
   4. Standardowo komisja nie powinna tego wymagać, ale wyrywkowo może weryfikować projekty i wtedy obawiam się, że dostarczenie takich dokumentów leży po Pana stronie, być może odpowiednie pismo od Komisji pomoże Panu w uzyskaniu dokumentów.
   5. Jeżeli takie było wydane to tak.

 • Kinga

  Witam.
  Czy modernizacje/remonty przy których nie było wymagane pozwolenie na budowę ale był kierownik budowy posiadający uprawnienia bez ograniczeń można zaliczyć do praktyki zawodowej?

 • linkka123

  Mam odbytą praktykę na budowie, moim patronem była osoba mająca uprawnienia bez ograniczeń jeśli chodzi o uprawnienia do wykonawstwa sieci i instalacji sanitarnych…na mojej budowie zajmowaliśmy się instalacjami HVAC i WOD-KAN, moje pytanie jest następujące: czy do zdobycia uprawnień muszę wykazać, że wykonywałam wszystkie pracę instalacyjne np. jeszcze gaz? czy może ważne jest to, że odbyłam praktykę w odpowiednio długim czasie i pod patronem osoby z wykonawstwem bez ograniczeń?

  • uprawnienia

   Praktyka do uprawnień budowlanych nie musi zawierać całego wachlarza robót obejmujących daną specjalność, dlatego teoretycznie można wpisać do praktyki tylko jeden rodzaj robót przez cały okres, ale ze względu na monotonność komisja może taka praktykę odpowiednio skrócić. W Pani przypadku praktyka powinna zostać uznana w całości.

 • Inz

  Witam, mam pytanko odnośnie wykształcenia. Obecnie politechniki dają możliwość uzyskania tytułu magistra inżyniera inżynierii środowiska absolwentom kierunków pokrewnych po uzupelmieniu różnic programowych. W moim przypadku jest to inżynieria produkcji. Proszę o informację czy mogę rozpocząć praktykę? Interesuja mnie uprawnienia bez ograniczeń w branży instalacyjnej tj. Projektowanie i nadzór budowlany. Dodam że czas zakończenia praktyki datuje na termin zakończenia studiów mgr inżynierii srodowiska

  • uprawnienia

   Jeżeli ostatecznie Pana wykształcenie będzie zgodne z wymaganym do uprawnień (komisja może zechcieć porównać wymagany plan studiów z realizowanym prze Pana) to swobodnie można zaczynać zbierać praktykę.

 • KORIZ

  Witam,
  Czy pełniąc funkcje Kontrolera Jakości na budowie na rzecz Inwestora opiekunem mojej praktyki może być kierownik robót wykonawcy? I czy pełnienie tego typu funkcji można zaliczyć do praktyki budowlanej.

  • uprawnienia

   Z pełnieniem funkcji Kontrolera jakości może być problem, radzę dopytać się o to w odpowiedniej Izbie Inżynierów.

 • Anna

  Witam,
  Dowiedziałam się o zmianie interpretacji co to rozliczania czasu pracy podczas odbywania praktyki.
  Cytując :
  „Według najnowszej interpretacji okres praktyki zawodowej ( niezależnie od rodzaju umowy z pracodawcą ) rozliczany jest w tygodniach pracy.
  Na tydzień składa się 5 dni pracy, niekoniecznie od poniedziałku do piątku. W praktyce więc jeżeli w danym tygodniu ( od poniedziałku do niedzieli) wypada więcej niż 2 dni wolne od pracy to taki tydzień nie zostaje zaliczony do praktyki.”
  Chciałam zapytać o formę potwierdzenia przepracowanych dni w tygodniu (np. comiesięczna lista obecności ?). I czy zaczynając naliczanie tygodni np. od poniedziałku, kolejne tygodnie wliczane w praktykę po święcie, liczone są dalej od następnego poniedziałku czy od pierwszego dnia od święta?

  • uprawnienia

   Jeżeli chodzi o potwierdzenie przepracowanych dni w tygodniu to potwierdza ja opiekun praktyk na zestawieniu praktyki i to on bierze na siebie pewną odpowiedzialność za deklarowaną długość praktyki. W razie weryfikacji tego przez komisję, może zostać sprawdzona umowa zatrudnienia. Szczegółowo nie wiem jak są liczone tygodnie pracy, ale uważam, że tygodnie będą liczone od poniedziałku, a w razie jakiegoś zapasu dni ze względu na święta, zawsze można to zsumować w innym tygodniu gdzie będzie brakowało jakiegoś dnia. Ze względu na tego typu problemy lepiej mieć zapas paru tygodni.

 • ola

  Czy można wpisać do praktyki zawodowej obecność przy budowie posiadającej „Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej”????

 • Damian

  Witam,
  Od roku pracuje w firmie pełniącej funkcję nadzoru/doradztwa nad inwestycją. Na budowie mamy GW wybranego przez inwestora, który buduje halę dla użytkownika (pracuję dla użytkownika). W moim zakresie obowiązków jest: doglądanie/nadzór nad budową i dokumentacją; uczestnictwo w sprawdzaniu/akceptowaniu kart materiałowych pod kątem wymagań użytkownika; ofertowanie; rozmowa z klientem i kontakt z GW/Inwestorem – rozwiązywanie problemów/niejasności/niezgodności; uczestnictwo w odbiorach (samodzielne odbieram drobne prace i naprawy usterkowe/gwarancyjne (obiekt funkcjonuje jednak mamy rozbudowy); sprawdzanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej pod kontem wymagań użytkownika. Jednak moi koledzy z uprawnieniami nie są uwzględnieni w dzienniku budowy – cały czas mam kontakt i siedzę z kierownikami budowy/robót oraz z project managerem. Mam kilka pytań dotyczących uprawnień:
  1. czy moją praktykę może potwierdzić kierownik budowy/robót/project manager z innej firmy (konstrukcyjno-budowlane) oczywiście z uprawnieniami ?
  2. obecnie mam jedynie inżyniera (budownictwo) i dopiero zaczynam studia magisterskie – czy mogę już zacząć się starać o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w nieograniczonym zakresie ?
  3. czy tydzień praktyki zalicza się gdy mamy 4 dni robocze i 1 dzień np. święto ? gdzieś wyczytałem że nie liczy się gdy mamy już 2 dni wolnego ? I jak wygląda sytuacja gdy biorę urlop, czy wtedy również nie liczę tygodnia ?
  4. gdzieś spotkałem się z informacją iż w nadzorze inwestorskim praktyka liczy się 2 tygodnie praktyki za 1 tydzień stażu do uprawnień – czy pełnione przeze mnie czynności mogę liczyć jako praktykę w pełnym wymiarze czasu (tydzień za tydzień) ?

  Pozdrawiam
  Damian

  • uprawnienia

   1. Tylko takie osoby mogą potwierdzić Pana praktykę odbywaną w takich okolicznościach, nie koledzy z Pana firmy, bo oni nie pełnią samodzielnej funkcji technicznej na tej budowie.
   2. Tak, nie ma problemu, podczas ubiegania się o uprawnienia trzeba mieć już wszystko w komplecie.
   3. Tydzień odliczany w zestawieniu składa się z 5 dni roboczych i jeżeli ma on mniej dni ze względu na święto lub urlop to trzeba do odliczyć.
   4. To radziłbym skonsultować z odpowiednią dla Pana Izba Inżynierów Budownictwa.

 • Iwona

  Witam
  Mam kilka pytań odnośnie praktyk.
  1. Jestem zatrudniona na umowę zlecenie i podpisuję umowę co miesiąc. Mam zapisane, że jestem Inżynierem Budowy i moim obowiązkiem jest wykonywanie dokumentacji powykonawczej, czy taki zakres obowiązków pozwala na otrzymanie uprawnień bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej? I czy wtedy musiałabym co miesiąc wpisywać w zbiorczym zestawieniu praktyk moją odbytą praktykę?
  2. Jak to jest z tymi praktykami? W sensie takim, czy ja muszę gdzieś rejestrować, że odbywam praktykę, czy wystarczy, że wydrukuję zbiorcze zestawienie praktyk i będę tam wpisywała odbytą praktykę i dopiero po 1,5 roku zgłoszę się z nimi, że chcę uzyskać uprawnienia budowlane?
  3. Czy można mieć przerwę w praktykach? Na przykład pracowałam przez pół roku i potem miałam przerwę dwa miesiące i potem znowu zaczęłam pracować przez rok? Czy to mi się sumuje?
  Pozdrawiam

  • uprawnienia

   1. Projekty musi podpisywać Pani opiekun praktyki, wtedy można je uznać za praktykę do uprawnień. Ogólnie opiekunem musi być osoba mająca samodzielną funkcje techniczną na projekcie w którym pani uczestniczy, oraz musi od posiadać właściwe uprawnienia budowlane.
   2. Tak, trzeba po prostu na końcu przedstawić wypisane i podpisane przez opiekunów zestawienie odbytej praktyki. Faktu odbywania praktyki nie zgłasza się nigdzie.
   3. Przerwa nie stanowi problemu, trzeba ja tylko odnotować w zestawieniu, pozostałe praktyki się po prostu sumują.

 • Marcin_S

  Dzień dobry,
  Pracuję w biurze zajmującym się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych(kamery, LAN, instalacje włamaniowe). Chcę ubiegać się o uprawnienia budowlane „elektryczne”. Wiem że nie mogę wpisać projektów instalacji teletechnicznych. Problem w tym iż czasami robimy tylko teletechnikę (np. przez 2 miesiące) a potem elektrykę zupełnie inna budowa (np. przez 4 miesiące) a potem znów teletechnika itd. Jeżeli chcę wpisywać zgodnie z prawdą projekty instalacji elektrycznych to nie będę miał zachowanej ciągłości wpisów – np. Projekt 1 – 01.01.2015-31.04.2015; Projekt 2 – 01.07.2015-31.11.2015 itd.
  Czy brak ciągłości jest podstawą do nie uznania mi praktyki projektowej ?
  Pozdrawiam i z góry dziękuję.

  • uprawnienia

   W zestawieniu trzeba wpisywać prawdę, dlatego jeżeli nie będzie ciągłości to nie ma z tym żadnego problemu, po prostu więcej pisania w zestawieniu, ale jest pewność, że praktyka powinna być uznana.

 • blondyna w kasku :D

  Witam, czy jeżeli pracuję jako asystent Inżyniera kontraktu i inspektora nadzoru robót drogowo-mostowych, mój opiekun ma uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami, nie będzie problemu z zaliczeniem takiego stażu pracy jako wymaganej praktyki zawodowej?

 • Pawel

  Witam. Obecnie posiadam 20 miesiecy praktyki a do uprawnien potrzebuje 1.5 roku tj 18 miesiecy, przez 12 miesiecy prowadzilem budowe budynku wielorodzinnego, pozostale 6 miesiecy to 2 duze termomodernizacje w ktorych uczestniczylem. Czy komisja ma prawo odrzucic mnie jesli chce zdobyc uprawnienia wykonawcze konstr-budowlane? Co o tym sadzicie? Pozdrawiam

  • uprawnienia

   Jeżeli komisja nie odrzuci praktyki ze względu na tematykę/typ robót to myśle, że okres 20 miesięcy powinien wystarczyć.

 • mgr-inż budownictwa

  Witam.
  Chcę zdobyć praktykę do uprawnień konstrukcyjno – budowlanych. Niedawno pewna firma zaproponowała mi pracę przy projektowaniu i powiedzieli, że podpisują czas do praktyki zawodowej. Jednak mam wątpliwości, gdyż w firmie wykonujemy projekty anten itp. na budynkach, jakieś obliczanie naprężeń , konstrukcji jest, ale nie jest to budynek. Czy w ogóle w jakiejś części będzie się to liczyło pod uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, czy też Pani rekrutująca miała na myśli inny rodzaj uprawnień budowlanych niż ja?

  • uprawnienia

   Jeżeli są to obliczenia wytrzymałościowe, a nie elektryczne to powinny być one prawidłowe dla specjalności kostrukcyjno-budowlanej, warunkiem jest aby projekty te prowadził projektant z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi. Dla pewności radzę doprecyzować temat we właściwej Izbie Inżynierów.

 • Paweł

  Witam. Czy osoba, która jest moim opiekunem praktyki musi posiadać wykształcenie wyższe (studia I lub II stopnia)? Mam możliwość zdobywania praktyki pod okiem technika z ograniczonymi uprawnieniami wykonawczymi w specjalności kolejowej. Jeżeli będę wnioskował o uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami kolejowymi to będzie to akceptowalne przez Izbę i zgodne z przepisami? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.

 • Joanna

  Witam, staram się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Czy do zbiorczego zestawienia praktyki przy sporządzaniu projektów mogę wpisywać projekty termomodernizacji?

 • Sabina

  Dzień dobry,
  czy w zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej (dotyczy instalacji sanitarnych) najlepiej wpisywać tylko projekty budowlane czy wykonawcze też wliczają się do praktyki?

  • uprawnienia

   Wykonawcze projekty też wliczają sie do praktyki, byle miały swojego autora z odpowiednimi uprawnieniami dla Pani specjalności.

 • Inżynier

  Dzień Dobry,

  Czy Opiekunem Praktyk może być osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a jest kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w danej specjalizacji bez ograniczeń. Czy w takim wypadku, można z nią zawrzeć umowę zlecenia?

  • uprawnienia

   Opiekun praktyki musi pełnić samodzielną funkcje techniczną na projekcie/budowie przy której miał Pan udział (jako praktykant). Jeżeli jest to spełnione, oraz te osoby są w pewien sposób związane formalnie z tym projektem/budową to nie ma problemu aby odbywać praktykę. Jeżeli Pan buduje domek jednorodzinny, czyli jest Pan inwestorem i na Pana budowie pracuje kierownik budowy, któremu musi Pan zlecić taką pracę to to wystarczy. Osoba fizyczna (kierownik budowy) może podpisać umowę zlecenie z Inwestorem (Panem). Radziłbym się dowiedzieć u kompetentnej osoby o zawiłości prawne bardziej skomplikowanej sytuacji.

 • Justyna

  Czy przy składaniu dokumentów na uprawnienia budowlane należy również złożyć kopie umów o prace?

  • uprawnienia

   Umowy o pracę rutynowo nie są potrzebne. W razie wątpliwości komisja może o nie pytać, ale zdarza się to rzadko.

 • Zz

  Witam,
  pracowałem na budowie od 22.10.2014r. do 28.04.2016r. , czy okres ten jest wystarczający do wymaganej 1.5 rocznej praktyki ?

  • uprawnienia

   Witam, ciężko tak ocenić, należy od tego czasu odliczyć wszystkie urlopy, zwolnienia, święta itp. i wtedy policzyć tygodnie. Jeżeli wyjdzie więcej niż 1,5 roku to ok, ale zawsze lepiej mieć co najmniej parę tygodni zapasu.

 • kinga

  witam,
  Prowadz firmę budowlaną, zatrudniamy kierownika budowy z uprawnieniami bez ograniczeń. Czy ten właśnie kierownik może być moim opiekunem praktyki? czy potrzebuję dodatkowo jakiejś formy umowy? c

  • uprawnienia

   Moim zdaniem nie ma przeszkód dla takiego układu opiekun-praktykant. Oczywiście muszą być spełnione pozostałe warunki dla opiekuna praktyki (właściwe uprawnienia, opłącone składki) oraz dla praktykanta (uczestnictwo w robotach budowlanych).

 • Anna

  Witam,

  Pracuję obecnie jako inżynier budowy od 01.02.2015 r. , chcę przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane jeszcze w tym roku w listopadzie. Proszę o informację, czy czas trwania praktyki liczony jest do końca września, czy do końca sierpnia? Ponieważ termin składania dokumentów kończy się w tym tygodniu/miesiącu.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • uprawnienia

   Według mnie okres praktyki powinien być liczony do daty składania dokumentów, czyli do końca sierpnia w Pani przypadku.

 • Mazimon

  Witam,
  odbywałem praktykę na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń jednak są one niekompletne brakuje uprawnień na gaz. Dlatego na budową do mnie przyjeżdżał na „kontrole” kierownik robót z wymaganymi uprawnianiami. Czy taka osoba może poświadczyć moją praktykę, czy okres ten jest spisany na straty.
  W rozporządzeniu jest mowa wyraźnie” jest potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane” nie ma wzmianki że musi być wpisana do dziennika budowy.

  • uprawnienia

   Jeżeli zdaje Pan uprawnienia tylko jednej specjalności to nie moze być takiej możliwości aby Pana główny opiekun miał niekompletne uprawnienia, albo ma on właściwe dla Pana specjalności albo nie.

 • Paweł

  Witam

  Czy w celu odbycia praktyki wykonawczej można zawrzeć umowę zlecenie bezpośrednio z kierownikiem budowy/robót z budowy gdzie się chce odbywać taką praktykę i na podstawie takiej umowy taka praktyka zostałaby uznana? Dodam, że obie strony umowy byłby osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej?

  • uprawnienia

   Wg mnie może to tak wyglądać, gdyż kierownik budowy jest zatrudniony przez inwestora, a on może sam zatrudnić dla siebie osoby do zaplecza biura budowy itp.

 • Konrad

  Czy praktyka na budowie w branży instalacyjnej sanitarnej zostanie zaliczona, w przypadku robót nie wymagające ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę np. wymiana instalacji c.o., budowa nowych instalacji wodociągowych, cieplnych, kanalizacyjnych wewnątrz budynków? aktualnie z tego co wiem na instalacje oprócz gazu nie wymaga się pozwolenia na budowę ani zgłoszenia – czy dla takich robót budowlanych zostanie zaliczona praktyka. Wiadomo, że duże budowy mają zazwyczaj zgłoszenie, ale np. wymianę instalacji rzadko kto zgłasza bo nie jest to wymagane, a zrobić trzeba i nie jest to mała robota (wymiana instalacji c.o.) . Czy można taką pracę wpisać jako praktykę?

  • uprawnienia

   Wg mnie można wpisywać taką praktykę. Jeżeli dane roboty wymagają fachowej wiedzy, którą posiada i firmuje swoim nazwiskiem Pana opiekun praktyki, to komisja powinna uznać to jako praktykę do uprawnień budowlanych.

 • Beata

  Witam,
  Czy stanowisko widniejące na umowie ma znaczenie przy dokumentowaniu praktyki? Firma w której pracuje ma projektowanie i wykonawstwo. Na umowie mam obecnie asystent projektanta, ale zastanawiam się czy pracując trochę trochę przy sporządzaniu projektów oraz trochę na budowie, mogę z tym stanowiskiem na umowie wpisywać pracę na budowie?

  • uprawnienia

   Sytuacja może zależeć od Pani szczęścia do weryfikacji praktyki. Rzadko kiedy komisja weryfikuje umowy o pracę, ale jeśli akurat Pani by na tą kontrolę trafiła to mogą być z tego powodu problemy w uznaniu praktyki.

 • Jakub

  Czy projekty instalacji nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę mogą być wpisywane do zbiorczego zestawienia praktyk?

 • Aneta

  Mam pytania odnośnie wypełniania Zbiorczego Zestawienia odbytej praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych projektowych.
  Czy przy projektach budowlanych konieczne jest wpisywanie nr pozwolenia na budowę, ?
  Czy do uprawnień wliczają się projekty wykonawcze ?

  • uprawnienia

   Jeżeli dany projekt jest realizowany o pozwolenie na budowę to powinno być ono wpisane, zawsze wychodzi to na plus ubiegającego sie o uprawnienia, bo wiadomo, że była to praktyka na większym/trudniejszym zadaniu. Do uprawnień wliczają się projekty wykonawcze.

 • inżynier

  Witam. Ukończyłem studia I stopnia o kierunku budownictwa ogólnego. Chciałbym na początek uzyskać uprawnienia w ograniczonym stopniu gdyż otworzy mi to więcej możliwości. W związku z tym, czy opiekun mojej praktyki może posiadać uprawnienia w ograniczonym stopniu? Chodzi tutaj o specjalność konstrukcyjno-budowlaną. Pozdrawiam

 • Asystent

  Pracuję na stanowisku asystentki inspektora drogowego przy budowie autostrady z ramienia GDDKIA. Jest to nadzór inwestorski. Czy pracę tą można zaliczyć jako praktykę zawodową. Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Artur

  Witam. Prowadzę działalność gospodarczą pracuję głównie przy budowie domów jednorodzinnych lub jako podwykonawca dużych firm budowlanych (niekiedy jako podwykonawca podwykonawcy). Jakie mam możliwości zdobywania praktyki budowlanej jeżeli nie zatrudniam żadnej osoby z uprawnieniami budowlanymi?

  • uprawnienia

   Wystarczy, że na którymś szczeblu wykonawstwa jest kierownik robót/budowy z odpowiednimi uprawnieniami i on bedzie Pana opiekunem.

 • Sławek

  Dzień dobry,
  Czy dopuszczalna jest forma odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych ( konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń) w formie bezpłatnego stażu / praktyki ? Kierownik nie prowadzi działalności gospodarczej a jest kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

 • Łukasz

  Witam,
  w przypadku gdy posiadam własną działalność gospodarczą i wykonuję projekty i człowiek podbijający mój projekt posiada uprawnienia budowlane (nie pracuje u mnie w firmie) jest możliwość zaliczenia praktyki projektowej? Pozdrawiam

 • Maja

  Witam.
  Mam pytanie, czy pracując w PKP Polskę Linie Kolejowe w dziale inwestycji, zajmując sie koordynowaniem, rozliczeniem robot i nadzorowaniem mozna zaliczać sobie to do uprawnien drogowych? Czy tylko kolejowych?
  Czy ten czas praktyki liczy sie razy 2? Jest to stanowisko asystenta kierownika kontraktu.
  Firma wykonuje rozne zadania od dworca w Szczecinie który zawierał wszystkie specjalności, po zwykle torowiska.

  • uprawnienia

   Jeżeli jest opiekun praktyk w branży drogowej, i uczestniczyła Pani przy tego typach robót to nie ma przeszkód do zaliczenia praktyki.

 • Krzysztof

  Witam
  Chcąc mieć uprawnienia bez ograniczeń 1,5 roczna praktyka na budowie będzie liczyć się dopiero po ukończeniu studiów II stopnia czy tez ta trwająca równolegle z tokiem studiów?

  • uprawnienia

   Witam. Praktykę można zacząć dokumentować po zakończeniu trzeciego roku studiów wyższych, niezależnie od rodzaju zdobywanych uprawnień.

 • Hubert

  Witam.
  Chcę starać się o uprawnienia projektanckie w branży instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. Mam ukończone technikum potwierdzone dyplomem zdania egzaminu zawodowego. Obecnie jestem na VII semestrze studiów na kierunku energetyka i w lutym będę bronić pracy inżynierskiej. Od września pracuje na stanowisku asystenta projektanta i mam już na swoim koncie potwierdzony udział w paru projektach. W związku z tym mam parę pytań:
  1. Czy okres pracy od września do dzisiaj mogę zaliczyć do praktyki jeżeli jestem zatrudniony na umowę zlecenie ale wyrabiam prawie pełny etat czy konieczna jest tutaj umowa o pracę ?
  2. Wiem, że kierunek energetyka nie uprawnia do zdobycia pełnych uprawnień budowlanych jednak na studiach drugiego stopnia będę na kierunku elektrotechnika czy w jakikolwiek sposób uniemożliwia mi to staranie się o pełne uprawnienia już w tym momencie ?
  3. Czy równolegle mógłbym starać się o uprawniania budowlane jeżeli wykazałbym udział przy pracach budowlanych będąc jednocześnie asystentem projektanta ?

  • uprawnienia

   1. Praktykę odbywana po 3 roku studiów można bez problemu zaliczać.
   2. W takich przypadkach komisja kwalifikacyjna analizuje plan studiów i porównuje go z szablonowym. Trzeba się do nich wcześniej z tym zwrócić aby wyjaśnić wątpliwości. Sądząc po kierunkach nie powinno być wielkich rozbieżności.
   3. W takim przypadku trzeba tylko pamiętać aby zachować maksymalny czas pracy.

 • Tomasz

  Witam. Posiadam tytuł mgr inż. na kierunku Inżynierii Środowiska, odbywam bezpłatną praktykę w biurze proj. w celu uzyskania wpisu do oświadczenia o odbytej praktyce w projektowaniu. Czy nie ma z tym problemu, że mam tylko podpisaną umowę o praktykę nieodpłatną, mogę mimo to uzyskać uprawnienia? (Projektujemy sieci, przyłącza i instalacje gazowe)
  Jestem zatrudniony u osoby która, podpisuje się w projektach jako osoba sprawdzająca. Czy mam uzyskiwać wpis do oświadczenia i zestawienia praktyki od tej osoby, czy może to być wpis od osoby, która podpisuje się w projektach jako projektant? Bo na dobrą sprawę nie robi mi to różnicy, ale nie chcę aby był popełniony błąd.
  Pozdrawiam!

  • uprawnienia

   Z praktyką bezpłatną nie ma problemu jeżeli ma ona potwierdzenie na piśmie. Zawsze lepiej jest mieć podpis projektanta jeżeli nie ma z tym problemu.

 • Andrzej

  Witam,
  prowadzę biuro projektowe, wykonuję projekty we współpracy z uprawnionym konstruktorem.
  Nie wiem co wpisać do tabeli pod nazwą „forma zatrudnienia” i pełniona funkcja techniczna oraz nie mam pewności co do tego, ilogodzinny przyjąć dzień pracy.
  Będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi.

  • uprawnienia

   Myślę, że można wpisać „Własna działalność gospodarcza”. Funkcja techniczna to raczej dotyczy opiekuna praktyk i będzie to pewnie „projektant”, a Pana stanowisko najlepiej wpisać „asystent projektanta”, dzień pracy standardowo 8h/dzień i pięć dni roboczych w tygodniu.

 • marcin

  Okres praktyki zawodowej rozliczany jest w tygodniach pracy.
  Na tydzień składa się 5 dni pracy, jeżeli w danym tygodniu ( od poniedziałku do niedzieli) wypada więcej niż 2 dni wolne od pracy to taki tydzień nie zostaje zaliczony do praktyki. Jak zinterpretować to pracując na 1/2 etatu? Czy oznacza to że pracując 2,5 dnia (zgodnie z umową) żadnego z tygodni nie można zaliczyć do okresu praktyki?

  • uprawnienia

   Okres praktyki najlepiej jest przeliczać na godziny robocze. Tydzień praktyki jest zaliczany po wypracowaniu 40 godzin. Jeżeli pracuje Pan na 1/2 etatu to trzeba każdy dzień liczyć jako 4h, oczywiście odliczając święta, zwolnienia lekarskie, urlopy i inne. Nie można w ciągu jednej doby uznać więcej niż 8h na poczet jednego rodzaju uprawnień. Jeżeli zbieramy praktykę na dwie specjalizacje, to w ramach jednej możemy liczyć sobie maks. 8h, a w ramach drugiej maks. 4h w ciągu doby, co daje łącznie maksymalne 12h na dobę.

 • Piotr

  Witam,

  pracowałem jako inżynier/majster przy modernizacji drogi gminnej, roboty były na zgłoszenie, wiec nie był wymagany dziennik budowy ani kierownik budowy. W firmie jest osoba z uprawnieniami. Czy takie roboty można wpisać w zestawienie praktyki?

  Pozdrawiam

 • Paweł

  Witam. Czy ktoś posiada wzór umowy zlecenie w formie nieodpłatnej. Pracuję w firmę na pół etatu (6.00-10.00) (z której nie chce sie zwalniać) i w godzinach popołudniowych chcę odbywać praktykę na budowie w formię nieodpłatnej aby zdobyć okres potrzebny żeby móc ubiegać sie o uprawniania projektowo-wykonawcze. Praktykę projektową zdobyłem już kilka lat temu, lecz brakuje mi kilka miesięcy do wykonawczej. Mój adres @ to pawel_kia@o2.pl. Wiem, że Izba nie wymaga formy zatrudnienia, lecz każdy inżynier powinien mieć tzw dupochron.
  Albo ktoś się może podzieli w jaki inny sposób zawrzeć umowę z firmą budowlaną aby ponieść małe koszty.

 • Wojciech

  czy praca w fabryce prefabrykatów (drewnianych domów, złożenie ich na hali a następnie na budowie) liczy się do praktyki konstrukcyjno-budowlanej ?

  • uprawnienia

   Witam.
   Zgodnie z Prawem budowlanym Art. 12 pkt 1. 3) do kierowania wytwarzaniem konstrukcji elementów budowlanych niezbędne są uprawnienia budowlane, a to jest jednoznaczne, że przy takich robotach można zdobywać praktykę zawodową, także z tym nie ma problemów. Montaż na budowie natomiast zalicza się do kierowania budową i z tym, tym bardziej nie będzie problemu do zaliczenia jako praktyka wykonawcza.

 • Piotr

  Dzień dobry,
  1. Czy zestawienie zbiorcze praktyki musi zawierać również opinię opiekuna praktyki (chodzi mi o obowiązujący sposób dokumentowania praktyki tylko poprzez zestawienie zbiorcze)?
  2. Czy kopia (ksero) decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenie o wpisie listę członków izby opiekuna praktyki musi być potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem ?

  • uprawnienia

   1. Do zestawienia zbiorczego nie jest wymagana opinia opiekuna praktyki.
   2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień musi być potwierdzona notarialnie, tak samo jak kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej z suplementem (dotyczy wykształcenia ubiegającego się o uprawnienia). Zaświadczenie o wpisie na listę członków może być w kopii.

 • Natalia

  Witam,

  Czy praca przy projektowaniu prefabrykatów betonowych na zamówienie może być podstawą do uzyskania uprawnień projektowych??
  stopy fundamentowe, ściany, słupy belki.
  Pozdrawiam

  • uprawnienia

   Witam. Zgodnie z Art. 12 pkt 1 ppkt 3) Prawa budowlanego za osobę pełniącą samodzielną funkcje techniczną uznaje się osobę kierującą wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów. Myślę, że w Pani przypadku nie będzie problemu z uznaniem praktyki.

 • Michał

  Mam 2 pytania odnośnie dokumentowania praktyki zawodowej na budowie do uprawnień projektowych branży drogowej:

  1. Czy można dokumentować praktykę na budowach na których było zgłoszenie robót? Brak pozwolenia na budowę lub ZRID’u

  2. Czy można dokumentować praktykę na budowach np. hal magazynowych w których była branża drogowa i kierownik robót/budowy branży drogowej?

  • uprawnienia

   Witam.
   1. Można dokumentować praktykę z budów, które były na podstawie zgłoszenia budowy.
   2. Też nie ma z tym problemu tylko trzeba wpisywać czas i zakres tej budowy związany z robotami drogowymi w Pana przypadku.

 • Ignacy

  Witam,

  czy w przypadku posiadania Umowy o pracę z inwestorem danej budowy (remontu, modernizacji) oraz pełniąc w danej budowie czynny udział, czy istnieje możliwość aby praktykę zawodową do uprawnień budowlanych potwierdził kierownik robót (wykonawca) z odpowiednimi uprawnieniami? Jeżeli tak czy musi być potwierdzona jakaś forma współpracy z Wykonawcą?

  • uprawnienia

   Witam. Praktykę taką może podpisać kierownik robót. W razie czego trzeba mieć potwierdzenie powiązania Pana z wykonawcą. Wystarczającym potwierdzeniem będzie ewentualne wykazanie, że na danej budowie Pan był zatrudniony w firmie Inwestora, a praktykę podpisuje Wykonawca tej budowy.

   • Ignacy

    Witam,
    zadałem takie pytanie w izbie warszawskiej i odpowiedziano mi, że nie ma możliwości aby praca u inwestora została zaliczona do praktyki zawodowej. Praktykant musi być powiązany z umową o pracę z wykonawcą robót aby taka praktyka została zaliczona. Co Państwo o tym sądzą?

    • uprawnienia

     Witam.
     Jeżeli Izba tak się wypowiedziała to nie ma z czym dyskutować. Myślę, że takie srogie wymagania nie są praktyką wszystkich Izb.

 • M.Eng. Mostowy

  Witam serdecznie,

  czy pelnienie funkcji nadzorczych (Inspektor Nadzoru Robot Mostowych) przy realizacji obiektow za granica (w tym przypadku DE) moze zostac wliczone i uznane na podstawie odpowiedniego za praktyke zawodowa zgodnie z odnosnymi przepisami polskimi? Ustawa ew Rozporzadzeje nie precyzuje niestety takiego przypadku, nie jest on jednak odosobniony.

  Z gory dziekuje za pomoc.

  • uprawnienia

   Witam. Dokumentowanie praktyki odbywanej zagranicą określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) par. 4. Są tam sprecyzowane informacje wymagane na potwierdzeniu odbycia takiej praktyki. Praktyka odbyta przy nadzorze dzieli się na pół.

 • Jakub

  Witam,
  pracuje jako inżynier budowy w firmie zajmującej się instalacjami przemysłowymi, jednak wykonuje wiele prac o charakterze konstrukcyjno-budowlanym (przebicia przez zbiornik, zalewanie otworów w stropach, posadowienie maszyn itp.). Nie ma tam budowy, nie ma osoby pełniącej funkcje techniczną, jednak jest osoba która to kontroluje z uprawnieniami. Czy taką pracę mogę zaliczyć do praktyk?

 • Marcin

  Witam,

  pracuję w dziale technicznym w Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym roku uzyskam tytuł technika budownictwa. Teraz muszę odbyć czteroletnią praktykę zawodową.
  Przez następnych 6-7 lat będą budowane u nas budynki mieszkalne wielorodzinne.
  Moje pytanie brzmi – czy będąc pracownikiem Spółdzielni i jednocześnie będę brał udział w pracach budowlanych po 2-3 godziny dziennie, to czy mogę to zaliczyć do praktyk i czy po czterech latach mogę przystąpić do egzaminu o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie?

  • uprawnienia

   Należy pamiętać o dwóch rzeczach: 1. Aby Pana funkcja była jasno związana z procesem budowlanym, żeby w papierach było potwierdzenie, że mógł Pan pracować przy budowie. 2. Jeżeli wykaże Pan, że pracował jedynie 2- godziny w każdym dniu w tygodniu przy budowie to czas wymaganej praktyki wydłuży się odpowiednio w porównaniu do pełnego etatu (8h). Te cztery lata to czas przepracowany przy budowie pięć dni w tygodniu przez 8h.

 • Sonik

  Witam,
  pracuję w firmie projektowej działającej na zasadzie outsourcingu- projektujemy, obliczamy oraz przygotowujemy dokumentację konstrukcji budowanych za granicą (USA). Dokumentacja jest sprawdzana i podbijana przez zewnętrzne podmioty, niezwiązane z moją firmą i legitymujące się amerykańskimi uprawnieniami budowlanymi. Nad całym procesem projektowym czuwa osoba z polskimi uprawnieniami projektowymi, w związku z czym chciałabym zapytać:
  1) Czy praktykę może poświadczyć ww. opiekun posiadający polskie uprawnienia do projektowania?
  2) Z jakiego wzoru dokumentu skorzystać w celu udokumentowania praktyk: z zaświadczenia do udokumentowania praktyki odbytej w kraju do 15.02.1995 r. lub praktyki odbytej za granicą czy też z oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawod. (po 24.09.2014 r.)?

  • uprawnienia

   Witam.
   Jeżeli polak czuwający nad projektami nie jest wpisywany w „tabelki” to nie może on być opiekunem praktyki. W tym wypadku należy praktykę dokumentować na zasadach praktyki odbytej zagranicą. Nie ma sztywnego wzoru takiego dokumentu, natomiast zawartość jego określa rozporządzenie:

   § 4. 1. Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka,
   posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.
   2. Dokument powinien zawierać:
   1) wskazanie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub
   pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz z określeniem: rodzaju, przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizację inwestycji i nazwę inwestora;
   2) potwierdzenie okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki;
   3) ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod
   nadzorem której odbywana była praktyka.

 • Jakub

  Witam,

  Kierownik robót, który podbijał mi praktykę zawodową do uprawnień wykonawczych b/o w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ma uprawnienie budowlane b/o w w/w specjalności, lecz zdawał uprawnienia 4 lata temu. Czy warunek z pkt. 4b w/w (5 -letnie doświadczenie) dotyczy patrona dla osoby ubiegającej się o uprawnienie w zakresie wykonawczy, projektowym, czy może dla obu?

  • uprawnienia

   Ogólnie osoba patrona jest rozpatrywana tylko przy uprawnieniach projektowych. Dla uprawnień wykonawczych nie jest wymagane doświadczenie zawodowe opiekuna praktyki.

 • Damian

  Witam,
  1) W zbiorczym zestawieniu praktyki znajduje się fraza odnośnie określenia rodzaju obiektu. W przypadku ekranów akustycznych do jakiego typu obiektu można to zaliczyć?
  2) Czy w tabelce czas praktyki uwzględniamy urlopy oraz zaświadczenia lekarskie?

  • uprawnienia

   Witam. Wg mnie:
   1) ekrany akustyczne zaliczać należy do obiektów liniowych dla specjalności konstrukcyjnej. W zestawieniu wystarczy jak się napisze po prostu ekrany akustyczne.
   2) od czasu praktyki należy odliczać wszelkie dni wolne od pracy. Liczą się tylko dni robocze, 5 dni roboczych po 8h składa się na jeden tydzień praktyki.

 • Przemek

  Witam

  Mam 4 pytania na które powyżej nie znalazłem odpowiedzi a bardzo mnie nurtują:

  1 Czy jest określony wymagany stopień skomplikowania/zróżnicowania projektów ze zbiorczego zestawienia? Tzn. czy praktyka do uprawnień bez ograniczeń może być odbyta przy projektowaniu takich obiektów jak domy jednorodzinne, bliźniacze, garaże, budynki gospodarcze itp? Czy jakąś część praktyki powinny stanowić projekty bardziej skomplikowanych, większych obiektów? Może jakoś procentowo jest to określone?

  2 Jeśli praktyka okaże się niewystarczająco zróżnicowana, to czy jeśli nie przejdzie weryfikacji będę musiał rozpocząć ją od nowa, czy uzupełnić o bardziej skomplikowane/zróżnicowane projekty?

  3. Czy można rozpocząć praktykę projektową, następnie ją przerwać i zrealizować w tym czasie praktykę na budowie, po czym powrócić do „dokończenia” praktyki projektowej?

  4. Jeśli w procesie weryfikacji, zostanę poproszony o dostarczenie projektów – mają to być kopie oryginalnych projektów z urzędowymi pieczątkami, dokumentami itd.? Czy wystarczające są wydruki projektu z komputera (część rysunkowa i opisowa), poświadczone za zgodność przez osobę kierującą praktyką?

  • uprawnienia

   Witam.
   1. Ogólnie nie jest wymagany poziom zróżnicowania praktyki. Wiadomo, że im bardziej zróżnicowana tym lepiej. W przypadku jednorodnej praktyki, komisja może zadawać bardziej podchwytliwe pytania, dotyczące aspektów skomplikowanego procesu budowy, aby sprawdzić poziom Pana przygotowania do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy trudniejszych zadaniach niż tych ujętych w zestawieniu.
   2. Z tego powodu raczej nie powinien Pan nie zaliczyć weryfikacji praktyki.
   3. Praktykę można dowolnie przeplatać. W zestawieniu trzeba później to ująć wg chronologii.
   4. Zależy od komisji weryfikacyjnej. Najlepsze zawsze są oryginały. W przypadku kopii jest możliwość sprawdzenia projektów przez komisję w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

   • Przemek

    Dziękuję za odpowiedzi, mam jeszcze jedno pytanie:
    Czy kierownik budowy nadzorujący moją praktykę na budowie musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane przez wymagany okres czasu (podobnie jak w przypadku Patrona)? Czy może dopuszczalne jest nadzorowanie praktyki zaraz po uzyskaniu własnych uprawnień budowlanych?

 • Ola

  Witam Mam pytanie odnośnie praktyk do uprawnień architektonicznych. Czy jest obowiązek widnienia w projekcie, w tabelach jako asystent projektanta czy kwalifikowany jest sam fakt potwierdzenia przez opiekun że uczestniczyło się przy danym projekcie?

  • uprawnienia

   Witam. Odbycie praktyki przy projektach powinno być potwierdzone wpisami w tabelkach projektu, przy którym się pracowało.

 • Michał

  Witam,
  Mam pytanie odnośnie formy zatrudnienia na budowie do odbycia praktyki do uprawnień. Obecnie pracuje w jednej firmie na cały etat (niezwiązanej z budownictwem itp).
  Czy „Umowa o bezpłatną praktykę/staż na budowie” na 1/2 etatu w innej firmie budowlanej będzie wystarczającą formą potwierdzającą odbycie praktyki na budowie? Czy taka umowa jest zgodna z prawem jeśli będzie zawarta pomiędzy mną (osobą fizyczną) a firmą budowlaną (działalność gospodarcza)?

  • uprawnienia

   Witam. Potwierdzenie odbycia praktyki musi być w formie umowy, jakiego rodzaju ona będzie nie jest istotne, byle była zgodna z prawem. Niestety nie orientuje się dokładnie w rodzajach umów o praktykę czy staż, dlatego radzę zasięgnąć języka u osoby mającej wiedzę na temat rodzajów umów.

 • Natalia

  Czy w tabeli zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej dla uprawnień wykonawczych, ktora obecnie obowiazuje, powinno wpisywać się wykonawanie czynności np. nadzór nad wykonywaniem stropu żelbetowego?

  • uprawnienia

   W obecnej formie tabeli nie jest to wymagane, lecz w opisie obiektu budowlanego warto wpisać jak najwięcej danych opisujących to przy czym odbywało się praktykę.

 • piotlek

  Dzień dobry.
  Czy jest jakakolwiek szansa wpisać praktykę którą odbyłem przed wybraniem książki praktyk ?? Trochę był ze mnie leń i dopiero po roku pracy na budowie jako majster wybrałem się do izby ?? Można to jakos wytłumaczyć, przedstawić jakieś dokumenty ??

 • Filip

  Witam,
  1. Pracując jako inżynier budowy na budowie bloku energetycznego zajmuję się wykonywaniem instalacji przemysłowych (instalacja oleju rozpałkowego, instalacja wody amoniakalnej, sprężone powietrze – branża technologiczna) oraz wykonaniem konstrukcji dla danej instalacji. Kierownikiem robót jest osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń . Czy te prace można wpisać jako praktyki ubiegając się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane?
  2. Czy wykonując zbiorniki na ciecze, gazy tak samo można uznać za praktykę dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
  3. Jeżeli przykładowo w jakimś dniu tygodnia np poniedziałek wypada święto, ale prace wykonywane są od wtorku do niedzieli – 56h, to czy taki tydzień zalicza się jako cały tydzień praktyki zawodowej?

  • uprawnienia

   Witam.
   1. Dla uprawnień konstrukcyjno-budowlanych jako praktykę należy wpisywać roboty w zakresie tych uprawnień. W Pana przypadku będą to konstrukcje pod instalacje, bez robót związanych typowo z montażem instalacji.
   2. Moim zdaniem można, w szczególności jeżeli były wykonywane pod nadzorem osoby z uprawnieniami konstrukcyjnymi.
   3. Sprawa wygląda tak – święta należy odejmować z tygodnia pracy, jeżeli natomiast te godziny pracy są odpracowane w udokumentowany sposób to można zaliczać taki tydzień jako pełny. Wspomniane udokumentowanie czasu pracy może być potrzebne w razie weryfikacji przez komisję, jednak jest to mało prawdopodobne. Dla pewności lepiej mieć wykazane parę tygodni praktyki więcej, aby komisja miała pewność, że praktyce nie brakuje paru dni do wymaganego okresu.

 • Bartek

  Witam
  Pracuje aktualnie jako asystent inżyniera budowy. Większość jednak robót jakie wykonujemy to termomodernizacje. Czy starając się o uprawnienia nieograniczone konstrukcyjno-budowlane w wykonastwie takie praktyki mogą zostać uznane? Ile trzeba mieć udokumentowanych praktyk? Skończyłem studia I stopnia jako inż.Budownictwa.
  Pozdrawiam

  • uprawnienia

   Witam. Jeżeli roboty te były wykonywane pod nadzorem kierownika budowy bądź kierownika robót to te osoby mogą być opiekunami praktykanta i takie roboty mogą być teoretycznie zaliczone do praktyki. Myślę jednak, że zakres tych robót może być zbyt ubogi aby komisja zaliczyła je jako wymaganą praktykę dla uprawnień nieograniczonych. Wszystko zależy od komisji kwalifikacyjnej weryfikującej praktykę, radzę podpytać się u nich. Wymagany okres praktyki w Pana przypadku to 3 lata na budowie.

 • Izabela

  witam,
  Czy praktyka na budowie kończy się wraz z pozwoleniem na budowę? wiadomo, że w teorii na budowie siedzi się dłużej, bo są odbiory końcowe, rozruchy itd. Proszę o odpowiedź.

  • uprawnienia

   Witam.
   Jeżeli prace wykonywane na obiekcie po zakończeniu pozwolenia na budowę wymagają znajomości wiedzy technicznej np. rozruchy, to można je zaliczyć do praktyki, jednak sprzątania placu budowy już nie wypada wykazywać w praktyce budowlanej.

 • Marjanusz

  Dzień dobry.
  Mam pytanie odnośnie kwalifikacji stażu przy remontach drogowych. Chodzi o to, że większość robót była prowadzona w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych, a część inwestor (GDDKiA) prowadził bez zgłoszenia. W mazowieckiej izbie, w której prowadzę kwalifikację zawodową, poinformowano mnie, że w przypadku braku zgłoszenia dane prace nie będą zaliczone do okresu stażu – nie jest to jednak informacja formalna. Wiem, że mazowiecka izba podchodzi do tematu kwalifikacji dużo bardziej rygorystycznie niż inne izby, ale wiem też, że podobne roboty były przez nich u innych ludzi zaliczane. Moje pytanie brzmi zatem: czy czynny udział w robotach budowlanych drogowych polegających na remontach nawierzchni w przypadku braku zgłoszenia robót wlicza się do stażu?

  • uprawnienia

   Witam. Wiele zależy od poszczególnych remontów. Na pewno komisja byłaby bliższa zatwierdzenia praktyki realizowanej bez zgłoszenia, ale za to bardziej zróżnicowanej, ciekawszej. Wtedy taka praktyka jest cenniejsza niż ta ze zgłoszeniem. Prawdą jest to, że wszystko zależy od danej komisji i konkretnych osób i ich podejścia do sprawy. Praktyka bez zgłoszenia ma ten minus, że komisja nie ma możliwości zweryfikowania czasu jej trwania, bo w organach państwowych trudniej znaleźć po nich ślad. Reasumując, ciężko konkretnie odpowiedzieć na Pana pytanie.

 • Ula

  Witam,
  Skończyłam inżynierię środowiska, chcę ubiegać się o uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pierwszym krokiem do tego jest udanie się do właściwej izby inżynierów i tam złożenie odpowiednich dokumentów czy rozpoczęcie praktyki zawodowej i później ze wszystkimi dokumentami udać się do izby inżynierów?

  • uprawnienia

   Obecny stan prawny nie wymaga do dokumentowania praktyki zakładania książki praktyki budowlanej. Należy zacząć ową praktykę, należy zadbać oto aby opiekun praktyki miał uprawnienia bez ograniczeń w Pani specjalności oraz aby miał opłacone składki w Izbie Inżynierów. Po ukończeniu praktyki należy wypisać właściwe dokumenty. Polecam lekturę w dziale Etap praktyki oraz O uprawnieniach budowlanych. Myślę, że tam będzie jest zawartych wiele cennych informacji.

 • Michał

  Witam,

  pracuję w dużej firmie, która prowadzi własne budowy i buduje obiekty na własne potrzeby. Mamy swoich Kierowników Budowy i tutaj pytanie czy pracując na stanowisku specjalista d/s budowlanych mogę wpisać taką praktykę? dodam, że prowadzę budowę od samego początku od otrzymania WZ aż po Pozwolenie na użytkowanie i oczywiście uczestniczę na każdym etapie trwania budowy.

  • uprawnienia

   Witam. Należałoby się o to dowiedzieć w swojej izbie. Na pewno lepiej wygląda stanowisko Inżyniera budowy, lecz jeżeli Pana stanowisko ma w zakresie obowiązków zadania Inżyniera budowy tj. czynne uczestniczenie w procesie budowlanym to nie powinno być z tym problemu.

 • Przemek

  Witam,
  chciałbym zadać pytanie odnośnie praktyki i opiekuna praktyk pod kątem specjalności wyburzeniowej.
  Jestem zatrudniony w firmie, która jest inwestorem i zleca prace wyburzeniowe obiektów.
  – czy opiekunem praktyki w specjalności wyburzeniowej może być osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi pełniąca z ramienia inwestora funkcję inspektora nadzoru (nie jest to kierownik robót ani budowy, ponieważ tą funkcję pełnią osoby z ramienia podwykonawcy, któremu inwestor zleca prace)?
  – czy praktykę takową musi podpisać konkretnie kierownik budowy/rozbiórki zatrudniony w firmie podwykonawczej?

  • uprawnienia

   Przede wszystkim opiekunem takim musi być osoba z uprawnieniami wyburzeniowymi bez ograniczeń. Opiekunem może być osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną na budowie tj. kierownik budowy, robót lub inspektor nadzoru. Nie musi być Pan z nimi powiązany w jakiś sposób formalny (wspólne firmy), ważne jest aby wasze firmy pracowały na tej samej budowie, aby możliwe było stwierdzenie, że razem pracowaliście, odbywaliście praktykę.

 • Daniel

  Dzień dobry,
  chciałbym się starać o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
  Czy opiekun praktyki projektowej musi mieć dokładnie te uprawnienia, czy wystarczy, że opiekun praktyki projektowej będzie miał uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, a opiekun praktyki budowlanej – do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

  Z góry dziękuję,
  Daniel

  • uprawnienia

   Witam. Należy rozgraniczyć uprawnienia architektoniczne od budowlanych. W przypadku uprawnień budowlanych, opiekun praktyki musi mieć uprawnienia bez ograniczeń w tej samej specjalności o które ubiega się kandydat. Dla uprawnień architektonicznych analogicznie.

   • Daniel

    OK – to rozumiem, ale może uszczegółowię:

    1. Chcę starać się o uprawnienia do *projektowania i kierowania* robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
    2. Mój opiekun praktyki w biurze architektonicznym (wymagana praktyka projektowa – 1 rok) posiada uprawnienia *do projektowania* bez ograniczeń.
    3. Mój opiekun praktyki na budowie (wymagana praktyka 1,5 roku) posiada uprawnienia do *kierowania robotami budowlanymi* bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

    Czy mogę starać się o *projektowania i kierowania* robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej?

    • uprawnienia

     OK.
     Nie ma przeszkód do odbywania praktyki w jednym czasie na budowie oraz projektowej, należy tylko pamiętać o prawidłowych czasookresach tych dwóch praktyk. Trzeba mieć świadomość tego, że standardowo praktyka jest liczona w wymiarze 8h na dzień roboczy, 5 dni roboczych w ciągu tygodnia, właściwa ilość tygodni w ciągu miesiąca, i to daje jeden miesiąc praktyki np. na budowie. Przy odbywaniu praktyki jednocześnie na budowie i projektowaniu musiałby Pan pracować 16h w ciągu dnia aby zaliczyć 100% czasookresu tych praktyk. Musi to być zgodne z Pana umowami na podstawie których Pan pracuje oraz musi być zgodne z rzeczywiście przepracowanym czasem. Należy to przemyśleć i prawidłowo rozpisać aby logicznie udowodnić w razie takiego życzenia komisji kwalifikacyjnej. Osobiście radzę rozpisywać praktykę max w wymiarze 12h na dzień, jest to realne, oczywiście przy odpowiadających temu umowach na podstawie których się pracuje. Analogiczna sytuacja dotyczy dwóch różnych praktyk na dwóch specjalnościach, lub dwóch różnych opiekunach itp.

     • Daniel

      A czy mógłbym prosić o odpowiedź na moje pytanie?
      Warunki godzinowe i ogólnie co do wykonywania praktyki mam spełnione – to nie podlega wątpliwości. Obie praktyki się nie pokrywały. Nie o to pytałem.

      Pytanie brzmi – czy opiekun praktyki w biurze projektowym musi mieć uprawnienia do projektowania i kierowania, czy wystarczą do projektowania, jeśli ja chciałbym się starać o uprawnienia do obu czynności?

     • uprawnienia

      Zagalopowałem się. Jeżeli opiekun ten podpisuje tylko praktykę projektową to wystarczą jego uprawnienia projektowe bez ograniczeń w odpowiadającej specjalności.

     • Daniel

      Dziękuję. 🙂

 • Damian

  Witam, czy mozna dokumentować odbywanie praktyk na budowie wstecz? czy trzeba zgłosić swoja „kandydaturę” w odpowiedniej izbie i dokumentować swoją praktykę od momentu zgłoszenia? proszę o podpowiedź jak to wyglada gdyż chciał bym zacząć proces ubiegania sie o uprawnienia.

  • uprawnienia

   Witam. Owszem, można dokumentować praktykę „wstecz”. Nie ma wymogu zgłoszenia rozpoczęcia odbywania praktyki. Praktykę potwierdza się na właściwych oświadczeniach i zestawieniach podpisywanych przez opiekuna praktyki.

 • Paweł

  Witam,
  Mam pytanie dotyczące czasu trwania praktyk. Może wyżej to się pojawiło więc z góry przepraszam 😉
  Otóż pracuję w firmie zajmującą się wyceną nieruchomości, zarządzaniem, nadzorem …. Mój szef ma uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia w specjalności konstr.-budowlanej. Pracuję jako asystent kierownika budowy.
  Obecnie jest wymagane odbycie 1,5 roku praktyki. Czy poprzez wykazanie dodatkowego zajęcia na zasadzie np. umowy zlecenie/ dzieło / bądź bezpłatnych praktyk mogę ten okres skrócić ??? Np. dodatkowo pracując w innej firmie budowlanej gdzie także jest osoba posiadająca uprawnienia budowlane.

  • uprawnienia

   Wyżej opisane skrócenie powinno być możliwe, jeżeli będzie to w odpowiedni sposób udokumentowane umowami oraz ogólnie realne do wypracowania (dzienny czas pracy). Skrócenie przeliczane proporcjonalnie do czasu pracy 8h/dni w tygodniu. Należałoby to jeszcze potwierdzić w Pana Izbie Inżynierów Budownictwa.

 • Tomek

  Witam,

  Czy jak posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (2 lata udokumentowanej praktyki) to ta praktyka zalicza się później do uprawnień projektowych które chce teraz uzyskać? Czy muszę jeszcze raz dokumentować praktykę na budowie?

 • Kasia

  Dzień dobry mam pytanie, dnia 1.02.2018r. będę miała 174 tygodni praktyk (potrzebuję 156, ponieważ jestem inżynierem i potrzebuję 3 lat praktyk – termin składania mija 2.02.2018r.) nie odjęłam jednak jeszcze urlopów oraz świąt (co do urlopów to mam głównie umowę zlecenie, czyli nie spodziewam się ich odjęcia – wybieranie urlopów nie jest konieczne??). Ile mogę się spodziewać odjęcia tygodni od komisji? Dodam, że budowa, na której obecnie pracuję będzie trwała przynajmniej do maja tego roku (dodatkowe 13 tygodni) . Czy jest sens składać praktyki na sesje wiosenną 2018?

  • uprawnienia

   Witam. Ogólnie rzecz ujmując to Pani deklarując, oświadczając swoją praktykę powinna opisywać stan faktyczny i zgodny z przepisami. I tutaj należy zwrócić uwagę na nie wpisywanie (ujmowanie) w zestawieniu czasu urlopów (na umowie zlecenie nie ma urlopów także ich nie trzeba odejmować, umowa o pracę 22/26 dni roboczych na rok) oraz odpowiednie odjęcie dni ustawowo wolnych od pracy (13 dni roboczych na rok). Ogólnie wg Kodeksu pracy w dni ustawowo wolne od pracy można pracować jeżeli wymaga tego nieprzerwanie procesu technologicznego, charakterystyka produkcji, także praca na budowie w pewnych przypadkach może również trwać w dni ustawowo wolne od pracy.
   Komisja odgórnie więcej nic nie może odjąć, natomiast może jeszcze nie zaliczyć pewnych czynności praktyki, które nie zaliczają się do praktyki, np. kosztorysowanie itp. które nie są związane z czynnym uczestniczeniem w procesie budowlanym.
   Dla Pani 3 lat praktyki na pewno dni ustawowo wolne od pracy to już łącznie 8 tygodni, pozostaje odjąć urlopy i mieć jeszcze parę tygodni zapasu.
   Praktykę można oczywiście deklarować tylko do dnia składania dokumentów.
   Jeżeli te ilości się zgrywają to myślę, że w obecnych okolicznościach możliwych w niedługim czasie zmian zasad ubiegania się o uprawnienia, należy składać dokumenty teraz.

 • Paulina

  Witam,
  pracując na budowie osiedla mieszkaniowego miałam stanowisko inżynier ds przygotowania produkcji (praca u GW). Szukałam firm podwykonawczych, które będą pracować na budowie i nadzorowałam ich pracę.
  Czy pracując na takim stanowisku mogę wpisać to do praktyki zawodowej?

  • uprawnienia

   Z nazwy stanowisko takie raczej się nie kwalifikuje, chyba, że samo przygotowanie jest na tyle skomplikowane, że wymaga uprawnionych osób. Wykonywała Pani zadania, które na pewno się kwalifikują jako praktyka budowlana (bez szukania firm podwykonawczych, samo ich nadzorowanie). Może posiada Pani swój zakres obowiązków na stanowisku pracy aby potwierdzić swoje zadania. Jeżeli tego nie ma to trzeba to potwierdzić w izbie.

 • Kuba

  Dzień dobry
  Planuję ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami mostowymi. Pracowałem na kilku budowach dróg, gdzie były również realizowane, przepusty i mosty. Czy do czasu praktyki może liczyć się cały okres budowy, czy tylko udokumentowany (np według wpisów w dzienniku budowy) okres, w którym był wykonywany sam obiekt? Cała budowa trwała powiedzmy 12 miesięcy, sam montaż przepustów 9 miesięcy, ale wiadomo, że przed oraz po montażu jest jeszcze sporo pracy z dokumentacją. Jest jakaś możliwość weryfikacji tych czasów czy po prostu opiekun praktyk bierze to na siebie? Są gdzieś jakieś wytyczne co do obiektów, które mieszczą się w zakresie danej specjalności?

  • uprawnienia

   Opiekun praktyki bierze całą odpowiedzialność na siebie, ale również i Pan. Do praktyki mostowej na pewno można zaliczyć tylko roboty związane z przepustami i innymi obiektami inżynierskimi. Sporządzanie dokumentacji nie kwalifikuje już się do zakresu kierowania robotami budowlanymi.

 • Paweł

  Witam,
  czy pełniąc na budowie (kubaturówka) funkcję kierownika projektu, mogę zaliczyć ten okres pracy do praktyki zawodowej do uprawnień?

  • uprawnienia

   Witam, jeżeli czynnie uczestniczył Pan w procesie budowy, jej przebiegu i nadzorze w terenie to tak. Papierkowa robota (finansowo-prawna) do takiej praktyki już się nie zalicza.

 • Milena

  Witam,
  mam pytanie. Przez sześć miesięcy byłam na stażu z Urzędu Pracy. Z wyżej zadanych pytań wiem ze staż ten liczy się do praktyk. Teraz otrzymałam pismo od Urzędu Pracy o ukończonym stażu. Czy to ze staż był odbywany na stanowisku „technik prac biurowych” uniemożliwia mi zaliczenia tego okresu praktyk do uprawnień ? Opiekun praktyk ma uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specj. konst.-bud. i nie widzi problemu aby wypisać mi odpowiednie dokumenty. Sama bywam często na budowach i wolę zadziałać szybko żeby ten okres liczył się do praktyki (Chodzi przede wszystkim o możliwość wezwania do wykazania przeze mnie umów do izby).
  W zbiorczym zestawieniu jest rubryka „forma zatrudnienia”. Czy w tej rubryce muszę wpisać „forma: staż, umowa z Urzędem Pracy” ewentualnie numer umowy. No i wtedy co ze stanowiskiem? Obecnie mam umowę o pracę. Czy w zbiorczym zestawieniu mogę łączyć okres stażu z okresem obecnym czy osobno wpisywać obie „formy zatrudnienia”. ?
  Dziękuje i pozdrawiam

  • uprawnienia

   Obie formy zatrudnienia trzeba wypisać osobno, bez podawania szczegółów umowy itp, tylko rodzaj umowy, tj. staż, umowa o pracę itp. Jak dla mnie stanowisko „technik prac biurowych” kiepsko łączy się z praktyką do kierowania robotami budowlanymi. Trzeba by uszczegółowić zakres obowiązków z pracodawcą i uzgodnić to przed udokumentowaniem z Pani Izbą Inżynierów, aby potem nie było rozczarowań.

 • Magda

  Witam, w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej należy opisać obiekt który zaprojektowałam, bądź przy którego budowie uczestniczyłam. Należy wpisać charakterystyczne parametry obiektu bądź instalacji itp. informacje i w przypadku uprawnień projektowych w wykazie prac projektowych należy opisać bardziej szczegółowo jakie prace projektowe wykonywało się w ramach projektu. Natomiast w przypadku uprawnień wykonawczych nigdzie nie ma rubryki gdzie należałoby wpisać rodzaj prac jakie wykonywało się odbywając praktykę na budowie. We wcześniejszym systemie z książką takie informacje uzupełniało się cotygodniowo. Czy informacje to należy opisać w rubryce z informacjami o obiekcie w zestawieniu zbiorczym czy w ogóle takie informacje nie są wymagane?

  • uprawnienia

   Witam.
   W obecnie obowiązujących dokumentach nie trzeba opisywać rodzaju robót, bądź co się robiło na praktyce. W opisie budynku należy wypisać w miarę szczegółowo charakterystykę i konstrukcję budowli.

 • Justyna

  Jestem inżynierem budowy i uczestniczę w realizacji osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, od czasu rozpoczęcia mojej pracy trzykrotnie zmienił się kierownik budowy.
  Chcę ubiegać się o uprawnienia konstrukcyjno-wykonawcze bez ograniczeń, jestem mgr inż. budownictwa
  Czy każdy z nich powinien być podpisać się na zestawieniu zbiorczym jako osobą kierująca praktyką? Czy wystarczy jeśli obecny kierownik budowy poświadczy za cały okres w którym pracowałam? Pracę w oparciu o umowę o pracę, zatem posiadam stosowane dokumenty potwierdzające, że pracowałam na tej budowie w danym okresie.
  Pierwszy był technikiem budownictwa na starych zasadach, nie był inżynierem – zatem czy w ogóle może podpisać mi praktykę?

  • uprawnienia

   Witam. Każdy opiekun praktyki musi mieć uprawnienia budowlane bez ograniczeń, niezależnie od wykształcenia.
   Praktyka ogólnie związana jest z danym obiektem budowlanym, a dokładniej z czynnościami, które Pani tam wykonywała oraz z opiekunem praktyki, który nadzorował Panią w czasie wykonywania tych czynności. Jeżeli zmieniali się kierownicy to każdy musi Pani podpisać czas, w którym oni pełnili tą funkcję. Nie ma znaczenia kto kończy budowę.

 • Iwona

  Witam. Mam pytanie dotyczące umowy. Jestem zatrudniona w firmie X, która ma podpisaną umowę z firmą Y na wykonanie robót budowlanych (budowa sieci wod-kan). Mam stanowisko Asystenta projektanta (w zakresie obowiązków mam wpisane wykonywanie obowiązków inżyniera budowy), uczestnicze przy budowie sieci, i przygotowywanie dokumentacji powykonawczej.
  Pytanie moje jest następujące: czy wystarczy umowa z firmą X i podpisanie praktyki przez kierownika budowy z firmy Y, czy muszę mieć podpisaną umowę z firmą Y? I jeszcze się spytam czy umowa o odbyciu praktyki budowlanej jest honorowane przy uzyskaniu uprawnień?
  Bardzo proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam

  • uprawnienia

   Witam. Nie musi mieć Pani podpisanej umowy z firmą Y, wystarczy umowa z Pani firmą X.
   Umowa o praktykę jest akceptowana.
   Należy pamiętać o prawidłowym rozliczaniu czasu pracy, aby nie pokrywały się czasy praktyk na poczet praktyki na budowie i projektowej.

 • Monika

  Witam,

  Czy prace polegające na uzgadnianiu projektu i odbiorów końcowych wykonania węzła/kotłowni w jednostce nadzorującej typu Urząd Dozoru Technicznego lub uzgadnianie urządzeń ciśnieniowych (zgodność z Dyrektywą PED) z jednostkami TUV mogą być uznane za wymaganą praktykę przy projektowaniu / na budowie?

  Bardzo proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam

  • uprawnienia

   Witam. Wg mnie takie prace nie mogą być zaliczone do praktyki. Głównie dlatego, że na ich podstawie nie powstał żaden projekt.

 • Ania

  Witam,
  pracowałam na budowie na stanowisku inzynier budowy przez rok. Dopiero teraz obroniłam tytuł magistra. Czy ten rok na budowie wlicza mi sie do tego 1,5rocznego stazu? i czy w takim razie brakuje mi pół roku czy muszę robić kolenje 1,5 z racji nieobronionego tytułu?
  pozdrawiam

  • uprawnienia

   Witam.
   Praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych można już zaliczyć jako 100% praktykę budowlaną, czyli zostało Pani już tylko 0,5 roku.

 • Patryk

  Witam
  Mam pytanie w sprawie praktyk, czy następujące prace wykonywane w ramach jednego obiektu tj.: kanalizacja wraz z prefabrykowanym zbiornikiem zbiorczym, układaniem prefabrykowanych murów oporowych, prace ziemne (korytowanie), stabilizowanie gruntu cementem, wykonaniem podbudowy z kruszywa, następnie wykonanie na tym płyty betonowej zbrojonej włóknami rozproszonymi (łącznie 2000m2 placu technologicznego) będzie zaliczone do uprawnień konstrukcyjno-budowlanych?

  • uprawnienia

   Witam. Myślę, że będzie zaliczone, jednak przy wpisywaniu największy nacisk kładłbym na roboty bardziej związane z „betonem” niż roboty ziemne.

 • Patryk

  Witam
  Na zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej w 2 kolumnie należy wypisać „Imię i nazwisko projektanta lub kierownika budowy/ kierownika robót”
  czy jeśli staram się o uprawnienia projektowe mam wypisać projektanta a jeśli o wykonawcze to kierownika? Czy przy uprawnieniach wykonawczych mogę wypisać projektanta?

  • uprawnienia

   Opiekun praktyk musi mieć ten sam rodzaj uprawnień budowlanych o jakie Pan będzie się starał. Jeżeli stara się Pan o uprawnienia wykonawcze to opiekunem może być kierownik budowy/robót, ewentualnie inspektor nadzoru. Jeżeli chce Pan zdawać na uprawnienia projektowe to opiekunem może być tylko osoba z funkcją projektanta. Opiekun w obydwu przypadkach musi mieć uprawnienia bez ograniczeń w tej samej specjalności, o które Pan się stara.

   • Patryk

    Dziękuję za odpowiedź,
    to co Pan napisał umieszczone będzie w 6 kolumnie zestawienia i jest dla mnie jasne,
    Chodzi mi tu bardziej o 2 kolumnę gdzie wypisujemy rodzaj praktyk, czy tam mamy wpisywać nazwę projektanta danego obiektu niezależnie od rodzaju zdawanych uprawnień?

    • uprawnienia

     Ok. Jeżeli zna Pan imię i nazwisko projektanta to nie zaszkodzi wpisać go nawet jeżeli zdaje Pan na uprawnienia wykonawcze, natomiast konieczne będzie wpisanie kierownika budowy.Przy odwrotnej sytuacji często nie mamy możliwości znać jeszcze kierownika budowy na etapie projektu, dlatego można to pominąć.

 • Patryk

  Witam
  będę ubiegał się o uprawnienia wykonawcze drogowe oraz konstrukcyjne,
  jak będzie wyglądał egzamin? czy można to zrobić za jednym terminem czy muszę to rozłożyć na dwa terminy
  i co jeśli w ramach jednego obiektu byłem przy pracach zarówno drogowych jak i konstrukcyjnych (prace trwały jednocześnie na obu frontach 🙂 )
  czy mogę zdublować terminy praktyk zarówno w zestawieniu konstrukcyjnym jak i drogowym jeśli np pierwszy egzamin zdawał bym na jesień a drugi na wiosnę?

  • uprawnienia

   Witam. Można zdawać za jednym razem kilka specjalności. Zestaw pytań jest wtedy indywidualnie dobierany tak aby połączyć specjalności. Czasookresy praktyk dla każdej specjalności należy dokumentować odzielnie i oddzielnie je odbywać. Jeżeli pracuje Pan na pełny etat to jako pełny etat praktyk można wpisać tylko praktykę dla jednej specjalności. Można to robić wymiennie i dowolnie dzielić, ale nie w równolegle.

 • Artur

  Witam, kończę pracę w firmie gdzie odbywałem praktykę projektową. Co wpisywać w Oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki w miejscu „specjalność i zakres uprawnień budowlanych, o które dana osoba się ubiega/rodzaj specjalizacji”? Czy tutaj wystarczy wpisać: „specjalność: konstrukcyjno-budowlana” czy może: „specjalność: budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi”…..? nie wiem co ze specjalizacją, trzeba wpisywać?… Generalnie będę chciał się ubiegać o uprawnienia projektowe bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania, nie wiem czy za jednym podejściem czy nie… Z góry dzięki.

  • uprawnienia

   Witam.
   Należy wpisać nazwę specjalności czyli „konstrukcyjno-budowlana”, oraz zakres czyli „w ograniczonym zakresie” lub „bez ograniczeń” oraz czy mają być do uprawnienia „do projektowania”, „do kierowania robotami budowlanymi” lub łączone.

 • Sławek

  Witam, Pracuje w firmie która zajmuje się budową domów jednorodzinnych na stanowisku inżynier budowy, umowa o pracę, cały etat. Moje pytanie kieruje głównie w jaki sposób udokumentować tą praktykę. Jak się okazało w firmie nie ma zatrudnionej osoby która by miała uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Czy może to być osoba po za firmy?? Na przykład Wykonawca podpisuje umowę z inwestorem na wykonanie domu. Inwestor zaś podpisuje umowę z kierownikiem Budów, który będzie prowadził tą budowę. I w takim razie czy ja jako inżynier budowy mogę mieć zaliczoną praktykę?? Jeśli tak, czyli na każdej budowie jest inny kierownik i od każdego z nich muszę mieć podpisaną praktykę wraz z opinią opiekuna oraz zaświadczenie o opłaconych składkach w izbie inżynierskiej??

  • uprawnienia

   Witam. Praktyka jest możliwa wg tego schematu, który Pan opisał. Od każdego Kierownika budowy musi Pan mieć zaświadczenia o składkach, należy pamiętać aby czas tych praktyk się nie pokrywał.

 • Sławek

  Dziękuje za odpowiedź. Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie ” zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej”. Czy dla każdego kierownika budowy musi być osobne zestawienie odbytej praktyki, czy mogę zbierać wszystko razem a osobno tylko oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej.

  • uprawnienia

   W zbiorczym zestawieniu można wpisać całą swoją praktykę łącznie, oświadczenia musza być dla każdego osobno.

 • Damian

  Witam,
  Chciałem zapytać czy starając się o uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, czy muszę mieć praktykę w zakresie instalacji wewnętrznych? czy wystarczy że miałem praktykę obejmującą sieci i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne? Projektant posiada uprawnienia bez ograniczeń w wyżej wymienionej specjalności.

  • uprawnienia

   Witam. Praktyka, którą odbywał Pan do tej pory wystarczy do uzyskania uprawnień. Nie ma wymogu odbycia praktyki w całym zakresie swojej specjalności.

 • Sławek

  Witam mam pytanie odnośnie wypełniania zestawienia zbiorczego. Jak bedzie lepiej robic wpisy odnośnie domków jednorodzinnych etapami czy całością. Jeden z kierowników mówił ze najlepiej wpisac ze budowa np. Trwa 3 mc i zrobic jako jeden wpis. W praktyce wyglada to tak ze robi sie jakis etap np etap fundamentów ze slepakiem badz do pierwszego stropu. Następnie idziemy na inna budowe wykonujac podobnie a potem wracam i kończymy resztę.

  • uprawnienia

   Witam.
   Tego typu budowy można wpisać tak jak poradził Panu Kierownik, albo zrobić jeden zbiorczy wpis trwający np. 9 miesięcy i w opisie wypisać dane trzech budynków. Szczególnie jeżeli budynki są zbliżone do siebie pod kątem typu konstrukcji. Wtedy będzie Pan nieco bliżej prawdziwego stanu rzeczy.

 • Marco80

  Dzień dobry, mam pytanie dot. zdobycia uprawnień w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pracuję w firmie z w/w branży na stanowisku Kierownik Wydziału Eksploatacji, posiadam odpowiednie wykształcenie do uzyskania UB. Czy takie stanowisko z wpisanym do karty stanowiskowej zakresem obowiązków m.in. związanych z funkcją techniczną na budowie oraz udziałem przy projektowaniu będzie odpowiednie? Czy muszę się starać o zmianę stanowiska, jeśli tak to na jakie? Nadmieniam, że chciałbym zrobić uprawnienia w zakresie wykonawczym jak i projektowym razem (wymagany staż to 1 rok przy projektach + 1,5 roku na budowie). Jak będzie wtedy liczona moja praktyka? Umowa o pracę, pełny etat 8h.
  Proszę o podpowiedź, dziękuję i pozdrawiam.

  • uprawnienia

   Witam. Jeżeli faktycznie ma Pan w zakresie obowiązków swojego stanowiska wpisane takie funkcję to praktyka powinna być uznana, choć proszę się jeszcze dopytać w swojej izbie inżynierów.
   Dokumentowanie praktyki: w sumie musi to być okres powyżej 2,5 roku, prace projektowe mogą być przeplatane praktyką na budowie, najlepiej dzielić je tygodniami. Praktyka przy projektach nie może być nigdy liczona z praktyką na budowie, czasookresy liczy się osobno.

   • monika

    No właśnie – ja mam podobne pytanie, przejrzałam już trochę Pana odpowiedzi ale nadal tego nie rozumiem. Czy np. Jeżeli mam praktykę na budowie od 1 czerwca 2018 do 31 lipca 2018 i praktykę projektowa też od 1 czerwca do 31 lipca 2018 to ten okres 8 tygodni będzie się liczył tylko do jednego rodzaju praktyki?? Tzn będzie uznane np 8 tyg tylko praktyki projektowej? Czy 8 tyg projektowej i 8 tyg na budowie?? Bardzo prosze o odpowiedź.

    • uprawnienia

     Witam.
     Każdy rodzaj praktyk liczy się samodzielnie, oddzielnie. W podanym przypadku będzie dokumentowana praktyka projektowa 8 tyg.
     W zbiorczym zestawieniu trzeba te dwa rodzaje praktyki pisać oddzielnie. Nie może ona być pod jednym wpisem. Trzeba osobno wyszczególnić pozycję z zadaniem, na którym się było na praktyce projektowej w jakimś czasie, i w osobnej pozycji czas praktyki dla tego zadania na budowie jeżeli zadania się pokrywają. Oczywiście czas pracy nie może się pokrywać wg wcześniej omawianych.

 • Bartek

  Witam, pracuje na stanowisku majster budowy w firmie budowlanej. Szef ma uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń. Skończyłem Inżynierię środowiska. Do prac instalacyjnych zatrudniamy podwykonawców, czy w takim razie osoba która jest u nich kierownikiem i posiada uprawnienia instalacyjne możne być moim opiekunem praktyki?

  • uprawnienia

   Witam.
   Jeżeli Pana firma i podwykonawca formalnie zlecają sobie prace na budowie i Pan również na tej budowie jest zatrudniony to kierownik z firmy podwykonawczej może być Pana opiekunem praktyki.

   • monika

    No niestety nie – ja miałam taką sytuację i Izba odrzuciła mi taka praktykę.

    • uprawnienia

     Witam. Bardzo dobrze, że Pani o tym wspomina, bo wiele izb uznaje takie praktyki. Na pewno wszyscy będą wdzięczni za podzielenie się informacją w jakiej izbie ma to miejsce. Dlatego często przestrzegam aby nie sugerować się 100% moimi odpowiedziami, ponieważ w niektórych sprawach interpretacje są inne.

 • Mateusz

  Witam,
  Mam pytanie dotyczące stanowiska w pracy, a mianowicie na umowie jak i stanowisko pracy na budowie mam wpisane jako Kierownik Projektu. Pytanie czy praca na tym stanowisku wlicza się jako praktyka zawodowa, czy należało by zmienić stanowisko na jakieś ?
  Są w ogóle wyszczególnione jakieś stanowiska, funkcje jakie należy pełnić na budowie aby praktyka zawodowa została uznana za ważna ?

  • uprawnienia

   Witam.
   Stanowiska, które nie stwarzają żadnego problemu to przede wszystkim inżynier budowy oraz asystent projektanta. One z góry mają nałożone obowiązki kwalifikujące się do praktyki. Jeżeli stanowisko jest inne to przede wszystkim trzeba zadbać aby zakres obowiązków umożliwiał odbycie praktyki, czyli bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie, lub podobnie brzmiące pojęcia. Ewentualne nieścisłości polecam uzgodnić ze swoją izbą.

 • megi

  Czy pracodawca niebędący opiekunem może odmówić podpisania się pod praktyką projektową, którą się odbywało? Opiekunem jest osoba z firmy zewnętrznej, która jest projektantem/sprawdzającym projekty, w których wykonywało się prace projektowe. Co w przypadku, gdy pracodawca ,,zabroni” opiekunowi podpisania się pod praktyką? W jaki sposób można egzekwować swoją pracę?

  • uprawnienia

   Witam. Funkcja „opiekuna praktyki” jest dobrowolna i nie można do tego nikogo przymusić lub mu tego zakazać. Nie ma ona nic wspólnego z zakładem pracy opiekuna ani osoby odbywającej praktyki.

 • joe

  Dzień dobry.
  Chciałbym zapytać o uzupełnianie zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej:
  Czy kiedy, zakładając taki przypadek, od roku uczestniczę w inwestycji związanej z sieciami sanitarnymi, a międzyczasie brałem udział w krótszych/mniejszych projektach przy wykonawstwie sieci to w jaki sposób rozpisać to w zestawieniu:
  Np Praktyka A – od 02.01.2018 do 15.11.2018 (i nadal trwa)
  Praktyka B – od 01.03.2018 do 31.03.2018
  Praktyka C – od 01.07.2018 do 14.07.2018r.
  Czy muszę rozdzielać:
  Praktyka A od 02.01.2018 do 30.02.2018
  Praktyka B – od 01.03.2018 do 31.03.2018
  Praktyka A – od 01.04.2018 – 30.06.2018
  Praktyka C – od 01.07.2018 do 14.07.2018r.
  Praktyka A – od 15.07.2018 – 15.11.2018r
  Oczywiście daty wpisane poglądowo, dla przykładu.
  I drugie pytanie: w zestawieniach dla uprawnień projektowych oraz budowlanych należy zachować 52 tygodnie praktyki projektowej oraz 52 tygodnie praktyki budowlanej czyli w sumie 104 tygodnie pracy tj, zestawienie czasów pracy (dat) nie może być krótsze (trwać krócej) niż 2 lata kalendarzowe? Czy w przypadku przerywanych prac tj: Praktyka budowlane A przez okres 2 tygodni, praktyka projektowa B 2 tygodnie, potem powrót do praktyki budowlanej należy każdą taką przerwę wyszczególnić w zestawieniu zbiorczym? Czy w przypadku urlopu/zwolnienia lekarskiego np w 1 dnia w tygodniu mogę taki tydzień zaliczyć jako praktykę czy należy liczyć konkretne przepracowane dni i potem zliczać je w tygodnie? (np. taki tydzień jak obecnie – poniedziałek 12.11.2018 wolny, praca wtorek-piątek)
  Pozdrawiam,

  • uprawnienia

   1. Ogólnie nie ma konkretnych wytycznych co do dokumentowania takiej praktyki. Musi to być zrobione w sposób jasny dla weryfikatora. Można nawet dopisać do takiej instrukcji notatkę wyjaśniającą zaistniałą sytuację. Najlepiej zadzwonić do swojej izby i u nich dopytać się co preferują.
   2. Najlepiej odjąć sobie dni wolne od całości i podzielić to na tygodnie. Praktyka projektowa musi być jasno dokumentowana i oddzielnie od praktyki wykonawczej. Niestety, ale najlepiej rozpisać to „na piechotę” aby weryfikator nie miał wątpliwości co do czasu praktyki.

 • Marzena

  Witam,

  potrzebuję informacji dot. opiekuna praktyki. Czy osoba z wydanym w 1985 r. stwierdzeniem przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, może być opiekunem praktyk konstrukcyjno-budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń?

  • uprawnienia

   Witam.
   Jeżeli opiekun posiada faktycznie uprawnienia bez ograniczeń, czyli posiadała w momencie zdawania uprawnień wykształcenie wyższe, to jest możliwość aby ta osoba była opiekunem dla Pani do zdobywania uprawnień bez ograniczeń. Oczywiście Pani musi spełnić jeszcze warunki wykształcenia i zebranej praktyki.

   • Daniel

    Witam,
    Jeśli osoba posiada tytuł naukowy – zawodowy technika budownictwa to nie może być opiekunem takowej praktyki ? Musi posiadać tytuł inżyniera lub inż. mgr budownictwa dobrze rozumiem ?

    Pozdrawiam,
    Daniel

    • uprawnienia

     Witam. Samo wykształcenie nie liczy się zbytnio, najważniejsze jest aby opiekun praktyk miał uprawnienia bez ograniczeń.

 • Emil

  Czy kierownik robót mostowych z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń może podpisać moje praktyki zawodowe przy staraniu się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń? Ponoć w tą stronę można a na odwrót nie.

  • uprawnienia

   Witam. Wg przepisów specjalność budowlana opiekuna praktyki i praktykanta musi być taka sama. Nie spotkałem się wcześniej z taką sytuacją. Najlepiej dowiedzieć się o to w swojej Izbie Inżynierów u Komisji Kwalifikacyjnej.

 • Monika

  Czy jeżeli mój opiekun praktyk ma wydane uprawnienia przez Dolnośląską Izbę i ja w tej samej izbie będę ubiegać się o uprawnienia, to czy muszę dostarczyć potwierdzone notarialnie kopie oryginału decyzji? Czy można dostarczyć zwykłe kopie? A może dokumenty te są do pozyskania w tej konkretnej izbie? Mam podpisane oświadczenia a niestety mój opiekun przebywa za granicą i nie ma możliwości dostarczenia mi oryginału. Co w takiej sytuacji można zrobić?

  • uprawnienia

   Niektóre Izby praktykują taką zasadę, że w takim przypadku nie potrzeba załączać kopii decyzji nadania uprawnień. Sugeruję dopytanie się o to w danej izbie.

 • Monika

  Czy uznawane są praktyki odbyte w firmie w której formalnie nie byłam zatrudniona? Szef jest właścicielem 2 firm. Tematy są realizowane naprzemiennie z dwóch spółek. Czy szef może napisać jakieś oświadczenie, że brałam udział w pracach wykonywanych przez jego drugą spółkę, żeby praktyki takie były zaliczone? Czy w ogóle nie ma takiej możliwości.

  • uprawnienia

   W razie konieczności wyjaśnień takie oświadczenie o zakresie obowiązków może być potrzebne, ale i tak komisja może różnie do tego podejść. Lepiej wcześniej się dowiedzieć jak uznawane są tego typu praktyki.

 • Kuba

  Witam.
  Chcę złożyć książkę praktyk i zbiorcze zaświadczenia, żeby podejść do egzaminu jednocześnie na uprawianie do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych.
  Osoba podpisując praktykę projektową posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami.
  Osoba podpisująca cześć praktyki wykonawczej posiada uprawnienia tylko do kierowania robotami bez ograniczeń. Czy praktyka podpisania przez tego kierownika będzie uznana?

  • uprawnienia

   Opiekun praktyki musi mieć:
   -uprawnienia w tej samej specjalności o jaką ubiega się praktykant,
   -uprawnienia bez ograniczeń.
   Nie ma wymogu aby w Pana przypadku opiekun miał uprawnienia również jednocześnie do projektowania i wykonawcze. Wystarczy, że praktykę wykonawczą podpisze osoba z uprawnieniami wykonawczymi, a praktykę projektową z uprawnieniami projektowymi.

 • Rafał

  Czy można praktykę na budowie zaliczyć nie mając podpisanej umowy z kierownikiem budowy? Wtedy wpisałbym, że moja praktyka była wolontariatem. Oczywiście, kierownik budowy podpisałby oświadczenie o przebytej praktyce w określonym czasie.

  • uprawnienia

   Witam.
   Ogólnie praktyka, na której Pan był musi mieć formalne powiązania Pana z daną budową, oraz opiekunem praktyki. Najlepsza sytuacja to kiedy firma zatrudnia Pana oraz opiekuna praktyki i jest również wykonawcą robót. Jeżeli takiej bezpośredniej korelacji nie ma, to te trzy „strony” (praktykant, opiekun, budowa) muszą być połączone innymi umowami. Z wolontariatem może być różnie, taka umowa może nie być zaakceptowana, ale lepiej się o to spytać w swojej izbie, jak tam jest odbierany „wolontariat”.

 • Sławek

  Witam.
  Prowadząc własną działalność jako podwykonawca bądź wykonawca budowy domków jednorodzinnych, mogę nadal kontynuować praktykę zawodową??

  • uprawnienia

   Witam.
   Jeżeli pełni Pan na tych budowach funkcje techniczne (np. inżynier budowy, majster) i na tych budowach jest również osoba mogąca być opiekunem praktyki, to nie ma przeszkód. Trzeba pamiętać o ewentualnej monotonności takiej praktyki i ryzyku wykreślenia jej części przez komisję kwalifikacyjną.

   • Jerzy

    Czy inżynier budowy to nie jest wyłącznie nazwa stanowiska ? W firmie w której pracowałem inżynier budowy, majster to były kolejne etapy zatrudnienia przynależne do doświadczenia. Notabene inżynierem budowy był każdy na początku – niezależnie od tego czy pracował bezpośrednio na budowie czy przy przygotowaniu produkcji. Na majstra awans był możliwy dopiero po zdobyciu doświadczenia . Potem były samodzielne stanowiska typu kierownik robót, kierownik budowy.
    Jaka rola na budowie byłąby dla przypadku gdyby właściciel pełnił funkcję inżyniera a jaka dla majstra ?

    • uprawnienia

     Witam. Zależy to od zakresu obowiązków ustalonych w zakładzie. Mi osobiście stanowisko inżyniera budowy kojarzy się bardziej z analizą dokumentacji, sporządzaniu raportów, dokumentacji bieżącej oraz na nadzorowaniu robót na budowie. Majster natomiast bezpośrednio uczestniczy w robotach budowlanych, odpowiada bezpośrednio za podległą załogę i sprzęt. Ma mniejszy kontakt z całą otoczką papierową budowy. Zaznaczam jednak, że w każdej firmie ten podziała może być inny.

 • gość

  Witam, mam pytanie odnośnie praktyki zawodowej architektonicznej. Czy mogę wpisywać do dziennika praktyk projekty, które wykonywałam w biurze, ale nie byłam w nim zatrudniona? Zakładając, że praca była w formie wolontariatu. Czy praktykę liczyć od momentu podpisania umowy?

  • uprawnienia

   Witam.Wolontariat jest uznawany przez niektóre izby. Należy to konsultować indywidualnie z komisją kwalifikacyjną danej izby.

 • Maciej

  Dzień Dobry.
  Czy możliwym jest wpisanie w oświadczenie praktyki odbywanej przed 2014 rokiem.

  • uprawnienia

   Witam. Praktyka odbywana przed 25.09.2014 r. musi być dokumentowana w książce praktyk, która musi być wydana przed dokumentowaniem takiej praktyki.

 • Maciej

  Dzień Dobry.
  Czy funkcja techniczna pełniona na budowie to stanowisko na którym jest się zatrudnionym w firmie czy też zakres obowiązków które realizowałem na budowie ? Zgodnie z definicją funkcja techniczna w budownictwie to : fachowa ocena zjawisk technicznych … ( itp). Jak mam wpisać pełnioną funkcję na budowie dla przypadku gdy nadzór nad robotami był jedną z wielu moich obowiązków na budowie ?

  • uprawnienia

   Witam. Pełnienie funkcji technicznych to na pewno nie nazwa stanowiska, a czynności wykonywane na budowie. W przypadku, gdy tylko przez część pracy etatowej w ciągu dnia lub tygodnia pełnił Pan funkcję techniczne na budowie, w sumowaniu praktyki trzeba to uwzględnić i sumować w tygodnie tylko te godziny i dni gdzie pełnił Pan funkcje techniczne na budowie. Musi Pan sobie oszacować jaką część Pana pracy zajmowały funkcję techniczne. Być może nie ma potrzeby pokazywania, że zajmował się Pan również innymi czynnościami nie kwalifikującymi się do praktyki.

   • Jerzy

    Czyli dla przypadku gdy osoba nadzorowała oraz koordynowała prace na budowie w miejscu : funkcja techniczną na budowie powinna wpisać : nadzór nad robotami / koordynacja prac. Czy tak będzie poprawnie ?

 • Anna G.

  Witam,
  Czy konieczne jest wypisanie w zbiorczym zestawieniu praktyki NUMER DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ?
  Jest to zestawienie praktyki projektowej, nie na budowie.
  Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
  Czy bez takiej informacji zestawienie zostanie zostanie potraktowane jako niekompletne i odrzucone?

  • uprawnienia

   Witam.
   Nie jest to konieczne, aczkolwiek dobrze jest tam wpisać jakąś podstawę danego projektu np. numer zezwolenia, umowa z inwestorem.

 • Staż a praktyki?

  Dzień dobry, Jestem absolwentem technikum budowlanego, obecnie studiuję na 4 roku budownictwo niestacjonarne. Zaczynam pracę jako inżynier budowy. Moje pytanie jest następujące, czy przy zatrudnieniu jako staż z bezrobocia jestem w stanie robić praktyki do uprawnień budowlanych czy te praktyki na stażu nie będą liczone i wymagana jest bezpośrednia umowa z pracodawcą (czyt. umowa o pracę, umowa zlecenie) ?
  Pozdrawiam!

 • uprawnienia

  Ukończyłem technikum budowlane wraz z egzaminem zawodowym 15 lat temu. Przez ten czas przebywałem za granicą, miałem własną działalność gospodarczą remontowo-budowlaną, pracuję jako doradca handlowy w firmie zajmującej się sprzedażą materiałów budowlanych. Czy jeżeli znów będę miał swoją firmę remontowo-budowlaną i dogadam się z inspektorem budowlanym, czy będę mógł się starać o uprawnienia inspektorskie? Jak najprościej to zrobić?

 • zestawienie praktyki do uprawnień

  Dzień dobry, czy do uprawnień w specjalności instalacji sanitarnych można wykazać zestawienie praktyki na budowie podbitą przez Kierownika Budowy, który posiada uprawnienia z innej branży np torowej?

  • uprawnienia

   Witam.
   Praktyka musi być bezwzględnie zatwierdzona/prowadzona pod nadzorem opiekuna, który ma uprawnienia w tej samej specjalności o które Pan posiada, uprawnienia opiekuna bez ograniczeń.

 • Jarek

  jakie stanowisko powinno być wpisane w umowie o pracę jęśli ubiegam się o uprawnienia wykonawcze . Może być to asystent kierownika budowy czy asystent inż. budowy , czy są jakieś szczególne wymagania ?

  • uprawnienia

   Witam.
   Podane stanowiska będą odpowiednie. Zakres ich obowiązków musi zawierać uczestnictwo w procesie budowlanym. Innych szczegółowych wymagań nie ma.

 • Praktyka w jednej firmie

  Witam.
  Jestem zatrudniona na cały etat od roku i ośmiu miesięcy w firmie, która zarówno prowadzi prace projektowe jak i wykonawcze.

  Czy juz teraz mogę zacząć ubiegać się o uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze po przepracowaniu ponad 1,5 roku?
  Czy jednocześnie na jednym etacie mogę rozliczyć praktykę do projektowania i kierowania?

  Czy w takim razie potrzebuje 1,5 roku praktyki aby zdobyć uprawnienia czy 2,5 roku?

  • uprawnienia

   Witam.
   Praktykę projektową oraz wykonawczą trzeba naliczać osobno. Każde z nich w wymiarze pełnego etatu. Potrzeba 2,5 roku.

 • KARAMBA

  Witam, mam pytanie odnośnie praktyki odbywanej w nadzorze budowlanym? wykonuję czynności inspekcyjno-kontrolne na budowach, posiadam uprawnienia budowlane, ale chce uzyskac kolejne w innej specjalności. zatem, czy musze udokumentowac swoja praktykę w „zbiorczym zestawieniu czynnosci (…), czy tylko wystarczy złozenie do izby oświadczenia osoby -pracownika też nadzoru budowlnego z którym przeprowadzam ww. czynnosci-tj. moim patronem i posiada on uprawnienia w specjalnosci o którą teraz chciałabym się ubiegać. Bo widzę ze ” zbiorcze zestawienie czynnosci (…) nie jest dostosowane dla osób pracujących w nadzorach budowalnych, gdyż nie może podpisać mi praktyki kierownik budowy czy kierownik robót, któego kontroluję w ramach swoich obiowiązków..proszę o informację.

  • uprawnienia

   Witam.
   Zbiorcze zestawienie też trzeba podpisywać, tylko w wyborze funkcji nie wybierać nic, tylko wpisać opiekun lub patron(dotyczy praktyki projektowej).

 • MZ

  Dzień dobry,

  Pytanie dotyczy stanowiska w firmie w której pracowałem. Przez pierwsze 1,5 roku byłem wpisany jako asystent projektanta, a następnie przez niecały rok (dokładnie 10 m-cy, aż do złożenia przeze mnie wypowiedzenia) jako inżynier budowy. Charakterystyka pracy w okresie projektowym wymagała jednakże z różnych przyczyn oddelegowania na budowę. Czy zatem okresy, w których przebywałem na budowie w charakterze inżyniera budowy (mając w umowie stanowisko asystenta projektanta) mogę zaliczyć jako praktykę wykonawczą?

  • uprawnienia

   Witam.
   Formalnie, nie ma takiej możliwości. Ewentualnie jakby w ramach asystenta projektanta w zakresie obowiązków byłyby wizyty na budowie, to można by to naciągnąć.

 • Asia

  Dzień dobry,

  Pracuję w firmie , która zajmuje się produkcją budynków modułowych – wyjeżdżają od nas w pełni wyposażone pokoje hotelowe oraz stanowiące całość domki mieszkalne. Czy praktykę w takiej firmie można uznać za praktykę budowlaną? Staram się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

  Jeśli tak- w jaki sposób argumentować taką praktykę w Izbie?

  Będę wdzięczna za odpowiedź.

  Asia

  • uprawnienia

   Można to uznać za prace przy produkcji elementów prefabrykowanych. Praktyka powinna być uznana jeżeli nadzór nad tym pełni osoba z uprawnieniami. Argumentem jest to, że są to elementy konstrukcyjne, nad którymi musi być sprawowany nadzór techniczny. Proszę doprecyzować we własnej izbie inżynierów.

 • Praktyka po ukończeniu trzeciego roku

  Dzień dobry,

  Jak interpretować możliwość odbywania praktyki po ukończeniu trzeciego roku ?
  Kwestia dotyczy dokładnej daty czy jest to:
  a) lipiec (koniec 3roku / semestru 6),
  b) data ostatniego wpisu w indeksie na 3 roku,
  c) data wpisu na kolejny semestr,
  d) data określona w regulaminie studiów.

  Proszę o informację jak to jest praktykowane i jak interpretowane.

  • uprawnienia

   Witam.
   Powinna to być data wpisu na kolejny semestr lub data określona w regulaminie studiów (wybrać późniejszą).

 • Ola

  Dzień dobry,

  jestem zatrudniona w innej firmie niż kierownik budowy, który podpisuje mi praktykę (pełnimy nadzór inwestorski na tej budowie). Czy potrzebne jest Izbie jakieś oświadczenie, umowa między mną a kierownikiem, ewentualnie między moją firmą a GW o praktykę?

 • Bartek

  Witam,

  Pracuje w firmie jako inżynier budowy, która jest Generalnym wykonawca, jest to firma budowlana, która nie zajmuje się instalacjami. Chciałbym zdobyć uprawnienia sanitarne. Dodam, ze jestem przy każdym etapie budowy. Czy kierownik(posiada odpowiednie uprawnienia) z firmy, która jest naszym podwykonawca możne mi podpisać praktykę?

 • Martyna

  Witam,

  czy jeżeli pracowałam w jednej firmie rok, zmieniłam prace i teraz podpisałam umowę z drugą firmą, to mogę mieć dwóch opiekunów praktyk?

 • Magdalena

  Witam,

  Staram się o uprawnienia sanitarne. Odbyłam praktykę na budowie – obiekt: instalacji przemysłowej, mój opiekun praktyk i kierownik tej budowy posiadał uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń. Czy mogę zaliczyć tą budowę do praktyki zawodowej przy ubieganiu się o taki typ uprawnień i czy opiekunem praktyk może być osoba posiadać tego typu uprawnienia?

  • uprawnienia

   Witam.
   Opiekunem praktyki może być tylko osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności zgodnej ze zdobywanej przez praktykanta. W opisanym przypadku, opiekunem nie może być wskazana osoba.

 • Monika

  Dzień dobry,
  posiadam prawie dwa lata i 3 miesiące praktyki przy budowie obiektów mostowych, pół roku jako stażysta inżynier, umowa zlecenie, pełen etat. Następnie rok i siedem miesięcy jako inżynier budowy, umowa o pracę, pełen etat. Z powodów zdrowotnych musiałam na jakiś czas wrócić do biura i pracuję w typowej „papierologii”.Czy w tej sytuacji, jako, że nie mam teraz ciągłości z poprzednim okresem pracy na budowie – nie mogę składać wniosku o nadanie uprawnień i zdawać egzaminu?

  • uprawnienia

   Witam. Nie ma wymogu ciągłości praktyki. Okres zlicza się poprzez sumowanie poszczególnych praktyk, które spełniają wymagania co do tej praktyki.

 • Wojtek

  Witam,
  Staram się o uzyskanie uprawnień sanitarnych. Prowadzę działalność gospodarczą i przeważnie jestem podwykonawcą innej firmy wykonawczej (zatrudniam kilku pracowników i nadzoruje prowadzone prace). Firma ta zleca mi wykonanie instalacji na różnych budowach. Firma ta zatrudnia swojego kierownika budowy z uprawnieniami. Czy ich kierownik może być moim opiekunem praktyki. Jeśli tak to co powinienem wpisać w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej w miejscu: forma umowy oraz funkcja techniczna.

  • uprawnienia

   Witam.
   Taka sytuacja jest akceptowalna. Jako forma umowy proponuję wpisać „samozatrudnienie”, a funkcję techniczną „majster” lub „brygadzista”.

   • Wojtek

    dziękuję za odpowiedź. Mam jednak jeszcze jedno pytanie: czy jeżeli roboty na dwóch różnych budowach „zazębiają się” i w tym czasie prowadzone prace realizowane są na obu budowach jednocześnie lub prowadzone są kilka dni na jednej budowie a kilka dni na drugiej budowie (np z konieczności wykonania jakiś prac tak by nie wstrzymywać innych wykonawców) to czy muszę rozpisywać każdy dzień z osobna czy wystarczy wpisanie datę rozpoczęcia danej budowy i zakończenia a w kolumnie: liczba tygodni praktyki wpisać czas pomniejszony o te dni na których prace nie były prowadzone. Przykład: budowa A trwała od 1 lutego do 20 czerwca – budowa B od 6 maja do 20 września – w okresie od 6 maja do 20 czerwca roboty były prowadzone wspólnie lub częściowo na budowie A i B. Jak prawidłowo powinienem wypełnić zestawienie praktyk w kolumnach: data rozpoczęcia/zakończenia praktyki i liczba tygodni?

    • uprawnienia

     Witam.
     Trzeba to zapisać dokładnie w taki sposób jak Pan napisał – daty rozpoczęcia i zakończenia zadań się pokrywają, natomiast w ilości tygodni dla każdego zadania należy uwzględnić ich odpowiednią ilość dla każdego zadania.

 • Piotr

  Witam.
  Czy stanowisko pracy na umowie o pracę ma znaczenie przy praktyce zawodowej do starania się o uprawnienia? Czy jeśli opiekun potwierdzi wykonywane czynności np. asystenta kierownika, bądź majstra będzie uznane pomimo innego stanowiska zatrudnienia?

  • uprawnienia

   Teoretycznie stanowisko ma znaczenie i powinno być zgodne na umowie i oświadczeniu. Powiem tylko, że w większości osób przystępujących do egzaminu, umowy o prace są niesprawdzane.

 • Katarzyna

  Witam,
  Mam pytanko co do praktyki. Zostałam zatrudniona w firmie jako inżynier robót sanitarnych i notabene chce zdawać z tej dziedziny uprawnienia (jestem po IŚ). Na tą chwilę zostałam przeniesiona na inną budowę i pełnie zarówno funkcje inżyniera robót sanitarnych jak i inżyniera budowy. Czy w jednym okresie mogę wpisać dwie funkcje do dziennika praktyk i w jednym czasie np. pracować na pełen etat jako inżynier sanitarny i na pół etatu jako inżynier budowy? Na ten moment nie wiąże przyszłości ze stanowiskiem inżyniera budowy, ale nigdy nie wiadomo co przyniesie przyszłość, może akurat kiedyś zrobię też niepełne uprawnienia konstrukcyjno-budowlane.

  • uprawnienia

   Witam.
   Obecnie czas praktyki rozlicza się w tygodniach co przekłada się bezpośrednio na dni. W izbach różnie to się interpretuje, bo można przyjąć, że dzień jest zaliczony jak w tym dniu pojawiło się w pracy (niezależnie czy 2, 8, czy 12 godzin), a można to też przeliczać na godziny i potem godziny na ośmiogodzinny dzień pracy. Proponuje dopytać się w swojej izbie.

 • Robert

  Witam.
  Pracuję w firmie budowlanej na stanowisku pracownika budowlanego w wymiarze pełnego etatu. Uzyskałem dyplom inżyniera. Od dłuższego czasu moje obowiązki w firmie opierają się na roli majstra, asystenta kierownika itp. Czy muszę zmieniać stanowisko zatrudnienia na umowie o pracę? Czy jeśli opiekun praktyki potwierdzi dotychczas wykonywaną pracę będzie uznany przebieg praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień?

  • uprawnienia

   Witam.
   Jeżeli nie będzie weryfikowana Pana umowa o pracę (co jest praktykowane rzadko) to praktyka będzie uznana.

 • Jakub

  Dzień dobry.
  Posiadam uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Chciałbym zrobić uprawnienia projektowe. Czy muszę dokumentować rok w biurze i rok na budowie, czy wystarczy jedynie rok w biurze projektowym?

 • Mariusz

  Witam,
  Prowadzę własną działalność gospodarczą (firma świadcząca usługi budowlane/instalacyjne), współpracując z większymi firmami chciałbym zdobyć uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Czy mogę to zrobić w oparciu o umowę o podwykonawstwo dla danych inwestycji, gdzie mój udział poszerzony zostanie o funkcję inżyniera budowy?

 • Janusz

  Witam,
  czy chcąc dokumentować praktykę projektową trzeba być wpisanym na pierwszej stronie projektu jako osoba opracowująca?
  Co jeśli projekty były robione kilka lat temu?

  Z góry dziękuje

 • Karolina

  Witam,
  mam pytanie o rodzaj umowy przy dokumentowaniu praktyki projektowej odbywanej na zasadzie współpracy z projektantem prowadzacym działalnośc gospodarczą.
  Mianowicie czy może to być umowa o staż ?
  Tak aby nie obciążać dodatkowo kosztami zwiazanymi z umową projektanta?
  Jak to rozwiązać aby projektant nie poniósł kosztów i żeby praktykę zaakceptowała izba

 • Maciej

  Dobry wieczór,
  Mam pytanie dotyczące praktyki na budowie. Wiem, że należy pełnić funkcję inżyniera budowy/kierownika majstra robót / majstra budowy.
  Czy należy być zatrudnionym w firmie będącej wykonawcą/podwykonawcą prac czy można podpisać umowę zlecenie bezpośrednio z kierownikiem budowy na nadzór prac?

  • Maciej

   Jeszcze dodatkowe pytanie:
   Planuję ubiegać się o uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi b/o. Czy kierownik praktyki na budowie i projektowej ma mieć uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi? Czy wystarczy, że kierownik ma uprawnienia do kierowania a projektant projektowania wyłącznie.

   • uprawnienia

    Praktyki projektowej i na budowie nie musi podpisywać ta sama osoba. Można tutaj mieć dwóch opiekunów w danym zakresie.

  • uprawnienia

   Witam. Istotne jest aby być formalnie powiązanym z daną budową i opiekunem. Jeżeli kierownik może taką umowę podpisać to można z tego skorzystać i na tej podstawie dokumentować praktykę.

 • Mariola

  Dzień dobry.
  Staram się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w branży sanitarnej. Osoba, która będzie mi podpisywać wszystkie dokumenty posiada uprawnienia budowlane również bez ograniczeń. W chwili obecnej pracuję na budowie, której kierownikiem budowy jest osoba posiadająca tytuł zawodowy technika i uprawnienia tylko w zakresie sieci wodociągowej. Dla ww. budowy jest prowadzony dziennik budowy i wszystkie wpisy dokonuje kierownik z ograniczonymi uprawnieniami. Wszyscy jesteśmy zatrudnieni w jednej firmie. W związku z tym mam pytanie czy mogę wpisać sobie tę budowę jako praktykę a podpisać się pod tym mój „opiekun”, który posiada uprawnienia nieograniczone?

  • uprawnienia

   Dzień Dobry. W tym przypadku uprawnienia Kierownika Budowy nie mają znaczenia. Jeżeli Pani opiekun pracuje na tej budowie i jego uprawnienia się zgadzają, to może on podpisać taką praktykę.

 • Marcin

  Witam,
  Pracuje w firmie, która na budowach występuje jako podwykonawca GW. Czy w takim przypadku kierownik budowy GW może podpisać mi praktykę jeżeli nie mam bezpośrednio podpisanej umowy z GW? ( ja mam umowę stałą w firmie, a ta umowę/zlecenie na wykonanie prac z GW ).

 • Karol

  Witam, pracuję w firmie, która jest podwykonawcą robót hydrotechnicznych. Kierownik robót ma uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń. Czy może mi podpisać odbytą praktykę, abym mógł się starać o uprawnienia hydrotechniczne bez ograniczeń?

  • uprawnienia

   Witam.
   Niestety. Jeżeli kierownik działa w oparciu o swoje uprawnienia konstrukcyjne, to nie może być on opiekunem praktyki w specjalności hydrotechnicznej.

 • Krzysztof

  Witam,
  Czy do okresu praktyki mogę zaliczyć pracę przy trwającej inwestycji? Roboty trwają od 1,5 roku a planowany termin zakończenia to lipiec br. Planuję przystąpić do wiosennej sesji, ale bez zaliczenia tej inwestycji nie będę miał odpowiedniego okresu praktyki.

 • Szymon

  Witam,
  posiadam uprawnienia budowlane projektowo wykonawcze w ograniczonym zakresie (zdobyłem je mając tytuł inżyniera).
  W ostatnim czasie uzyskałem tytuł magistra.
  Czy w celu rozszerzenia uprawnień na nieograniczone w tym samym zakresie muszę po raz kolejny przystąpić do egzaminu zarówno na uprawnienia wykonawcze i projektowe a jedyna różnica to indywidualnie określony zakres ? Czy istnieją jakieś wyjątki ?

 • Michał

  Witam,
  Jestem po technikum budowlanym, wyczytałem, że mogę zrobić uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.
  Próbowałem doszukać się jakie stanowisko musiałbym mieć w pracy, żeby zaliczał mi się okres do praktyk. Aktualnie zajmuje się kosztorysowaniem, które wiem, że nie zalicza się do stażu, więc moje pytanie brzmi jakie stanowisko musiałbym obejmować, „mieć na umowie”, żeby wszystko się zgadzało. Mój pracodawca ma uprawnienia budowlane bez ograniczeń i może przyjmować praktykantów.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Karol

  Witam
  Planuje podjąć prace jako inżynier robót w firmie specjalizującej się kompleksowym wykonywaniem elewacji oraz dociepleń. Moje pytanie brzmi, czy będe mógł się starać o uprawnienia konstrukcyjno-budowalne odbywając praktykę w firmie o takim kierunku działania?

  • uprawnienia

   Witam.
   Ciężko określić jak podejdzie do tego weryfikator, ale skłaniałbym się ku temu, że jeżeli roboty przy elewacjach będą jednym z kilku epizodów w praktyce to ok, ale jeżeli większość praktyki ma być przy elewacjach to może ona być odrzucona, szczególnie jeżeli będą to standardowe elewacje.

 • Dominika

  Czy opiekun praktyki zawodowej musi posiadać 5 letnie doświadczenie aby być opiekunem ? Czy tyczy się to wyłącznie patrona praktyki i w przypadku stania się o uprawnienia do projektowania?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *