Regulamin serwisu e-uprawnienia.pl

pobierz: Regulamin serwisu e-uprawnienia.pl

Regulamin serwisu.

§1. Informacje ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji internetowej służącej do rozwiązywania pytań przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane. Obowiązkiem każdego z Użytkowników jest uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 2. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa i obowiązki Administratora Serwisu.
 3. Podczas rejestracji w Serwisie każdy Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się z zawartymi w nim postanowieniami.
 4. Zarejestrowany Użytkownik podczas korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania każdego zapisu Regulaminu.
 5. Aplikacja, w postaci aplikacji internetowej służącej do rozwiązywania pytań, jest integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl i stanowi własność Administratora.
 6. Do zakupu i prawidłowego funkcjonowania Aplikacji niezbędny jest dostęp do Internetu z wykorzystaniem prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki stron WWW. Administrator nie odpowiada za problemy techniczne Użytkownika, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z serwisu

§2. Podstawowe definicje.

Administrator – podmiot świadczący usługę Serwisu na rzecz Użytkowników oraz będący właścicielem Serwisu i Aplikacji. Administratorem Serwisu e-uprawnienia.pl jest Talus Tomasz Trząsalski z siedzibą w Przeworsku przy ulicy Misiągiewicza 51, NIP 888-291-77-26, REGON 360700052, kontakt e-mail: kontakt@e-uprawnienia.pl.

Użytkownik – każda osoba zarejestrowana w Serwisie i posiadająca login, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność do dokonywania czynności prawnych.

Serwis – serwis internetowy e-uprawnienia.pl umieszczony pod adresem http://e-uprawnienia.pl, opisujący tematykę egzaminu na uprawnienia budowlane i spraw z nim związanych, udostępniający Aplikację służącą między innymi do rozwiązywania testów składających się z pytań, których rozwiązywanie pomaga w nauce do egzaminu na uprawnienia budowlane. Serwis jest własnością Administratora.

Aplikacja – program komputerowy w postaci aplikacji internetowej, stanowiący integralną część Serwisu. Umożliwiający Użytkownikowi sprawdzanie wiedzy z zakresu egzaminów na uprawnienia budowlane, poprzez rozwiązywanie przykładowych testów z pytaniami związanych z tematyką uprawnień budowlanych oraz prowadzenie z nich statystyk. Aplikacja jest własnością Administratora.

Login – adres e-mail użyty przez użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

Hasło – wybrany przez Użytkownika, podczas rejestracji w Serwisie, ciąg znaków, przypisany do jego Loginu, umożliwiający korzystanie z Serwisu jako Użytkownik.

Konto – profil Użytkownika w Serwisie powstały po rejestracji Użytkownika, zawierający dane osobowe i kontaktowe Użytkownika, które zostały zamieszczone przez niego dobrowolnie i udostępnione Administratorowi na warunkach niniejszego Regulaminu.

§3. Rejestracja Użytkownika.

 1. Użytkownik przed dokonaniem rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie e-uprawnienia.pl/regulamin/ . Użytkownik podczas rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola składa oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Serwis w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)
 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu (dodawanie komentarzy, testowy dostęp do Aplikacji, dostęp stały) jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, rejestracja (wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http//e-uprawnienia.pl/rejestracja/) i aktywacja Konta Użytkownika (otwarcie linka otrzymanego w liście e-mail wysłanego na zarejestrowany adres e-mail będący Loginem Użytkownika).
 3. Rejestracja i aktywacja Konta są bezpłatne i dobrowolne.
 4. W procesie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane osobowe zgodne z prawdą. Administrator zachowuje prawo do weryfikacji danych, lub odmowy rejestracji Użytkownika w przypadku uzasadnionej wątpliwości co do prawidłowości przekazanych danych. Niedozwolone jest posługiwanie się danymi osobowymi osób trzecich. Podanie nieprawdziwych danych osobowych skutkuje zablokowaniem konta i przepadkiem opłaty za usługę.
 5. Rejestracja i aktywacja Konta w Serwisie oznacza, iż Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie, na podany podczas rejestracji adres e-mail, wiadomości od Administratora związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym w szczególności do informowania o utrudnieniach i przerwach technicznych. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres mailowy lub numer telefonu, informacji handlowych pochodzących od Administratora lub podmiotów z nim współpracujących. Zgoda zawiera możliwość korzystania z tzw. automatycznych systemów wywołujących, w tym także dla celów marketingowych zgodnych z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr.171 poz. 1800 z późn.zm.).
 6. Użytkownik może usunąć swoje Konto z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie pod adresem http://www.e-uprawnienia.pl/kontakt/. Po otrzymaniu właściwej dyspozycji usunięcia Konta, Administrator usunie zawartość Konta Użytkownika łącznie z danymi osobowymi do niego przypisanymi w terminie 7 dni od chwili otrzymania zgłoszenia.
 7. Odpowiedzialność za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta ponosi Użytkownik tego Konta. Udostępnianie osobom trzecim danych niezbędnych do logowania się i korzystania z Serwisu z wykorzystaniem konta Użytkownika jest zabronione i skutkuje zablokowaniem konta i brakiem zwrotu niewykorzystanej kwoty.
 8. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednej osoby. Zabronione jest udostępnianie Konta innym osobom, a także korzystanie z Kont innych osób. Konta nie można odsprzedać. Login i hasło do Konta Użytkownika jest poufne, zabrania się jego rozpowszechniania jakąkolwiek drogą informacji. W przypadku rozpoznania przez Administratora , że z jednego Konta na którym wykupiony jest abonament korzysta więcej niż jedna osoba, Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika bez zwrotu niewykorzystanej kwoty.

§4. Korzystanie z Serwisu.

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: dostępu do sieci Internet, indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail, wystarczających środków technicznych w postaci urządzeń i oprogramowania (prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej) umożliwiających dostęp do sieci Internet.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności:
 • Korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników.
 • Nie wykonywania działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu np. obciążaniu serwerów lub łączy, dokonywaniu włamań do systemów informatycznych lub konta innych Użytkowników.
 • Nie korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 • Nie wykonywania działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zabrania się przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Nie wykonywania działań narażających Serwis na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie jednego zakupionego abonamentu do Aplikacji innym Użytkownikom.
 • Przestrzegania autorskich praw majątkowych i niemajątkowych.
 • Nie zamieszczania w Serwisie bez zgody Administratora jakichkolwiek treści o charakterze reklamowym, promocyjnym, komercyjnym.
 1. Korzystanie z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem jest zabronione i skutkuje usunięciem lub zablokowaniem konta oraz przepadkiem na rzecz Administratora całości opłaty za użytkowanie.
 2. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik z chwilą przystąpienia do korzystania z Serwisu zaświadcza, że:
 • uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 • Zezwala na wykorzystywanie przez Administratora treści, tekstów oraz innych danych zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, oraz że zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku wykorzystania tych treści w celach związanych z działalnością Serwisu.
 • Posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do zamieszczania danych, informacji oraz innych treści zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
 1. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania Kont Użytkowników naruszających przepisy prawa, korzystających z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, działających na szkodę osób trzecich , nie przestrzegających postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego i zasad etyki.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usuwania wszelkich treści i danych umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
 • uniemożliwienie korzystania z Serwisu, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
 • skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła do Konta Użytkownika;
 • utratę danych wynikłą z awarii bądź konserwacji sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora;
 • szkody powstałe wskutek niedostarczenia lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Administratora.
 • treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.

§5. Dostęp do Aplikacji oraz wykupienie abonamentu.

 1. Do prawidłowego działania Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci Internet.
 2. Po rejestracji w Serwisie, Użytkownik otrzymuje darmowy dwu-godzinny dostęp testowy (okres próbny) do Aplikacji w celu poznania jej funkcjonalności. W ramach okresu próbnego dostępna jest pełna funkcjonalność Aplikacji.
 3. W celu przedłużenia działania Aplikacji w pełnej funkcjonalności niezbędne jest wykupienie abonamentu.
 4. Użytkownik ma obowiązek przetestować Aplikację podczas okresu próbnego zanim dokona zakupu abonamentu miedzy innymi pod katem prawidłowego funkcjonowania Aplikacji na konfiguracji sprzętowej i systemowej Użytkownika.
 5. Użytkownik po wcześniejszym przetestowaniu Aplikacji może wykupić abonament sześcio-miesięczny, który umożliwia mu dostęp do w pełni funkcjonalnej Aplikacji przez okres sześciu miesięcy.
 6. Dokonując zakupu abonamentu do Aplikacji, Użytkownik zawiera umowę sprzedaży z Administratorem obowiązującą podczas funkcjonowania wykupionego abonamentu.
 7. Aktualna cena abonamentu dostępna jest na stronie Serwisu pod adresem http://www.e-uprawnienia.pl/strefa-testu/. Ceny podane w cenniku zawierają podatek VAT (cena brutto) oraz są wyrażone w walucie PLN.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika abonamentu jednocześnie gwarantując niezmienność ceny usługi w okresie, za który Użytkownik dokonał zapłaty.
 9. Administrator ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia z abonamentu.
 10. Wykupiony abonament może być wykorzystywany przez jednego Użytkownika na wielu komputerach.
 11. Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji Użytkownik wpłaca pełną kwotę za abonament na dostęp do Aplikacji za pośrednictwem systemu płatności internetowych przelewy24 (operatorem transakcji internetowych oraz kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068). Moment ten uznaje się za moment zawarcia umowy sprzedaży.
 12. Zamówienie funkcjonuje na zasadzie przedpłaty, Użytkownik dokonuje wpłaty pełnej kwoty za abonament. Po zaksięgowaniu wpłynięcia wpłaty Użytkownik otrzymuje sześcio-miesięczny, pełny dostęp do Aplikacji.
 13. Użytkownik ma prawo do otrzymania rachunku za zakupiony abonament w terminie 7 dni od daty zakupu. Warunkiem jest zgłoszenie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem http://www.e-uprawnienia.pl/kontakt/ takiego żądania wraz z przesłaniem danych niezbędnych do wystawienia takiego rachunku. Rachunki wystawiane i przesyłane są elektronicznie w formacie pliku pdf.
 14. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania Konta Użytkownika korzystającego z Aplikacji wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu, lub dopuszczania się przez Użytkownika czynności budzących wątpliwości, co do zgodności z Regulaminem lub z przepisami prawa.

§6. Reklamacje.

 1. W procedurze reklamacji wykupionego abonamentu Użytkownik nie może ubiegać się o zwrot powołując się na sposób, w jaki Aplikacja funkcjonuje, możliwy do stwierdzenia podczas testów wersji testowej Aplikacji.
 2. Pytania i odpowiedzi przetwarzane przez Aplikacje są przykładowym zbiorem. Administrator dołoży starań, by pytania i odpowiedzi nie odbiegały od stanu faktycznego, jednakże Administrator nie może zagwarantować, iż pytania, odpowiedzi i akty prawne oraz ich skrócone treści zawarte w Aplikacji w każdym przypadku są poprawne. Błędy w pytaniach, odpowiedziach, aktach prawnych i ich skróconych treściach nie stanowią podstawy do reklamacji.
 3. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego pocztą elektroniczną na adres: kontakt@e-uprawnienia.pl przez całą dobę. Administrator zastrzega sobie termin 72 godzin od zgłoszenia, na usunięcie mniejszych usterek oraz 7 dni na usunięcie większych usterek.
 4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności określenie jej przedmiotu i odpowiednie uzasadnienie.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Administratora w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§7. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo bez podawania przyczyny odstąpi

 od zawartej umowy w ciągu 14 dni liczonych od momentu zawarcia umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od umowy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z gotowego formularza (http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/forma/) lub sporządzić je samodzielnie. Oświadczenie należy dostarczyć drogą pocztową na adres wskazany jako siedziba Administratora w §2 Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@e-uprawnienia.pl. W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Administrator potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika umowę uważa się za niezawartą. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Administrator zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

§8. Spory i polubowne sposoby ich rozwiązywania.

 1. Spory powstałe w wyniku zawartej umowy między Użytkownikiem i Administratorem podlegają rozpoznaniu przez sąd zgodnie z postanowieniami obowiązującego w Polsce prawa.
 2. Użytkownik ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH) w celu przeprowadzenia mediacji zmierzającej do polubownego zakończenia sporu wynikłego z zawartej umowy między Użytkownikiem a Administratorem.
 3. Użytkownik może korzystać w sprawie rozstrzygnięcia sporu z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
 4. Informacje o polubownych sposobach rozstrzygnięcia sporów można uzyskać w siedzibach i na stronach internetowych właściwych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie http://www.uokik.gov.pl.

§9. Dane osobowe i polityka prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych jest Talus Tomasz Trząsalski z siedzibą we Włocławku przy ulicy Zacisze 30 NIP 888-291-77-26, REGON 360700052, kontakt e-mail: kontakt@e-uprawnienia.pl.
 2. Administrator przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. 133 poz. 883 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu zawarcia, świadczenia i rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Przekazane Administratorowi dane osobowe wykorzystywane zostaną jedynie w celu rejestracji Użytkownika, umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Aplikacji oraz zapłaty za abonament za pośrednictwem systemu płatności internetowych przelewy24.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.
 6. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez poinformowanie Administratora o takim zamiarze Użytkownika (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem http://www.e-uprawnienia.pl/kontakt/ ).

§10. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, informując o tym Użytkowników Serwisu.
 3. 3. Przed zmianą Regulaminu każdy Użytkownik drogą elektroniczną zostanie poinformowany o planowanej zmianie. Podczas pierwszego logowanie się Użytkownika po zmianie Regulaminu, zostanie wyświetlona treść nowo wprowadzonego Regulaminu, który Użytkownik ma możliwość zaakceptowania i zalogowania się, bądź nie zaakceptowania co jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu. Użytkownik poniesie koszty świadczonych usług w wysokości, która odpowiada okresowi rzeczywiście świadczonej na jego rzecz usługi przez Administratora. Nadpłacona przez Użytkownika kwota podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia usunięcia konta. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy lub na adres wskazany przez Użytkownika.
 4. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonej zmiany powinien zgłosić to Administratorowi wysyłając e-mail na adres: kontakt@e-uprawnienia.pl. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik poniesie koszty świadczonych usług w wysokości, która odpowiada okresowi rzeczywiście świadczonej na jego rzecz usługi przez Administratora (pełna kwota za abonament mnożona przez procent wynikający z podzielenia faktycznego czasu użytkowania wykupionego abonamentu przez okres 6 miesięcy). Nadpłacona przez Użytkownika kwota podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia usunięcia konta. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy lub na adres wskazany przez Użytkownika.