Wykształcenie odpowiednie i pokrewne dla danej specjalności

Co studiować, aby budować, czyli kierunki studiów oraz zawody będące przepustką do możliwości uzyskania uprawnień budowlanych.

 

Osoby chcące w przyszłości czynnie działać w branży budowlanej, powinny zwrócić uwagę na jaki kierunek studiów postawią już przed rozpoczęciem nauki w szkole wyższej. Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Załącznik nr 2 określone są kierunki studiów odpowiednie (inaczej odpowiadające) oraz pokrewne umożliwiające późniejsze zdawanie egzaminu na uprawnienia budowlane. Dla każdej specjalizacji są to inne kierunki.

 

By zwiększyć dostępność uprawnień budowlanych wprowadzono podział kierunków studiów na „odpowiadający” oraz „pokrewny”. Kierunkiem „odpowiadającym” nazywamy kierunek dobrany bezpośrednio, właściwie do danej specjalności. Zakres programu nauczania takiego kierunku studiów w większym stopniu odpowiada specjalności, w jakiej staramy się o uprawnienia budowlane. Kierunek „pokrewny” to kierunek  uniwersalny, elastyczny dla danej specjalności uprawnień.

 

Nazwy studiowanych kierunków na różnych uczelniach w Polsce nie są usystematyzowane, stąd pojawiają się  różnice w nazwie ukończonego kierunku studiów w porównaniu z listą zawartą we wspomnianym wyżej Załączniku nr 2. Gdy pojawia się problem różnic w nazewnictwie, wówczas do składanego wniosku o nadanie uprawnień budowlanych konieczne jest dołączenie suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów potwierdzonego przez kierownika uczelnianej jednostki organizacyjnej. Następnie Komisja Kwalifikacyjna porównuje informacje zawarte w przedłożonych dokumentach.  Jeżeli jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w Ustawie z dnia 27 lipna 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, lub liczbie godzin zajęć obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów określonych w Załączniku nr 2, to ukończone przez nas studia odpowiadają tym zawartym w Załączniku nr 2.

 

W przypadku uzyskania wykształcenia wyższego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na kierunku odbiegającym od przyjętego w w/w Rozporządzeniu sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, na podstawie programu kształcenia. Jest to proces podobny do wyżej przytoczonego porównywania ukończonego kierunku studiów inaczej nazwanego niż w Załączniku nr 2.

 

W przypadku posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, tytuł ten jest porównywany z wykazem zawodów związanych z budownictwem przedstawionym w Załączniku nr 3.

 

W zależności od kierunku ukończonych studiów („odpowiadający” bądź „pokrewny”), ich stopnia (studia pierwszego lub drugiego stopnia) oraz długości odbytej praktyki zawodowej, przysługuje możliwość zdawania egzaminu na różnego rodzaju uprawnienia budowlane (tabela).

 

uprawnienia budowlane wykształcenie

 

Chcąc uzyskać wybrane przez nas uprawnienia budowlane, konieczne jest zatem sprawdzenie, czy wybrany, nauczany bądź ukończony kierunek studiów pozwala na przystąpienie do egzaminu w danej specjalności. Największą swobodę w wyborze specjalności uprawnień budowlanych daje ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Budownictwo.

 

 


 Opisywany w artykule fragment Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278):

 

 

 

8 komentarzy

 • Moni

  Czy robiąc studia tylko II st. na budownictwie (po I i II st. geologii), mogę robić uprawnienia budowlane? Kierunki studiów są określane jako pierwszy lub drugi stopień, ale czy drugi stopień jest rozumiany jako samodzielny, czy po ukończeniu I st. na danym kierunku?

  • uprawnienia

   W takim przypadku indywidualnie trzeba przeanalizować zakres programowy kierunku geologia, i porównać go z zakresem wymaganym przez Komisję Kwalifikacyjną. Myślę, że jeżeli została Pani przyjęta na studia budowlane na podstawie studiów inżynierskich to nie powinno być problemu z uprawnieniami. Podkreślam jednak, że jest to sprawa indywidualna i trzeba się osobiście zgłosić do Komisji Kwalifikacyjnej celem przeanalizowania programu studiów.

 • Marek

  Witam, czy po ukończeniu studiów zaocznych ( 9 semestrów od 1996 r – do 2001 r.) i uzyskaniu tytułu inż. mogę ubiegać się o nadanie uprawnień bez ograniczeń w specjalności ” kierowanie robotami budowlanymi” ?

  • uprawnienia

   Witam. Prawo budowlane nie rozróżnia studiów dziennych i zaocznych, liczy się uzyskany tytuł. Tytuł inżyniera natomiast pozwala na uzyskanie uprawnień bez ograniczeń przy odbyciu 3 letniej praktyki.

 • Gospodarka

  Witam czy po skończeniu studiów mgr inz gospodarki przestrzennej mogę ubiegać się o uprawnienia?

  • uprawnienia

   Witam.
   Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie przewiduje się wprost możliwości zdobywania uprawnień po takim kierunku studiów. Jest jeszcze szansa na porównanie zakresu przedmiotów z architekturą lub architekturą i urbanistyką, i wtedy można by próbować ubiegać się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie. To trzeba by skonsultować w Izbie Inżynierów Budownictwa, porównać plany studiów.

 • Damian

  Witam
  Ukończyłem Technikum Budowlane w 2000r. posiadam tytuł technika ogólnobudowlanego teraz studiuję budownictwo zaocznie na Politechnice Krakowskiej WIL jestem na 7 semestrze. Jak również jestem właścicielem firmy budowlanej, prowadzę i pracuje w własnej firmie, jednoosobowa działalność gospodarcza. Remonty i wykończenia wnętrz jak również budowa i rozbudowa domów, mieszkań.
  W 2014r zmieniły się przepisy odnośnie uprawnień budowlanych chce się starać o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Chciałbym zająć się prowadzeniem projektów i kierowania robotami oraz nadzorem nad projektami budowlanymi, organizacją i koordynowaniem prac wykonawców i podwykonawców.
  Czy do praktyk zalicza się prowadzenie własnej działalności gospodarczej 4 lata. Proszę o informacje gdzie mam się udać do jakiej instytucji aby uzyskać informacje oraz uprawnienia.

  • uprawnienia

   Witam.
   Wszelkie informacje dotyczące uprawnień uzyska Pan w Izbie Inżynierów Budownictwa właściwej dla Pana miejsca zamieszkania. Aby praktyka była zaliczona, musi być ona prowadzona pod nadzorem opiekuna praktyki. Jeżeli w okresie tych 4 lat miał Pan opiekuna, i razem byliście związani umowami o pracę lub innymi z daną budową, to powinna być możliwość zaliczenia tego okresu do praktyki, ale ten przypadek należy uzgodnić w Izbie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *