Uprawnienia budowlane testy online
Testy na Uprawnienia Budowlane - wykaz aktów prawnych

Wykaz aktualnych aktów prawnych na egzamin w maju 2018

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (KKK) zobowiązana jest podać do wiadomości publicznej listy aktów prawnych, których znajomość obowiązuje przystępujących do egzaminu.

 

Akty prawne wymagają bieżących zmian i udoskonaleń. Rozpoczynając naukę do egzaminu na uprawnienia budowlane, winno się wiedzieć czego należy się uczyć, które rozporządzenie jest aktualne, a które w międzyczasie uległo zmianie. W celu wprowadzenia porządku i klarowności tego tematu, KKK wydaje Wykaz Przepisów, który będzie obowiązywał podczas najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane. Obecnie zrezygnowano z podawania zakresu wymaganej znajomości aktów prawnych. Zaznaczony jest tam zakres znajomości tychże aktów prawnych dla wybranej specjalności.

 

Jeżeli po ukazaniu się aktualnego wykazu przepisów wiadome jest, że pewien akt prawny uległ zmianie, a nie jest ujęty w wykazie przedstawionym przez KKK, to należy przyjąć stan aktu prawnego, jaki jest narzucony w wykazie.

 

Do pobrania: Wykaz Przepisów udostępniony przez Krajową Komisje Kwalifikacyjną

 

Poniższa tabela przedstawia obowiązujące akty prawne wraz ze zmianami obowiązujące podczas nauki na egzamin na uprawnienia budowlane.

Po kliknięciu w odnośnik przypisany każdemu aktowi prawnemu następuje przekierowanie na stronę Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) udostępnionego przez Sejm RP. Tam można pobrać aktualny akt prawny oraz akty zmieniające. Niektóre z aktów prawnych mają możliwość pobrania ujednoliconego aktu prawnego, zmiany są wtedy naniesione w tekście właściwego aktu prawnego.

 

Wykupienie dostępu do konta aplikacji z pytaniami na egzamin na uprawnienia budowlane E-UPRAWNIENIA.pl umożliwia pobranie aktów prawnych obowiązujących dla konkretnej specjalności w danym zakresie. Umożliwia także podgląd zakresu wymaganej znajomości dla wybranej specjalności wg poprzednich wymagań.

 

Lp Numer wg PIIB Nazwa Aktu Numer Dziennika Ustaw Zmiany
PRAWO BUDOWLANE
1 1.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. Jednolity tekst  Dz. U.17.1332
Dz.U.17.1529 art. 115
PRAWO BUDOWLANE – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI TECHNICZNE
2 1.2A-2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U. 15.1422  Dz.U.17.2285 par. 1
3 1.2B Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności. Dz.U.95.50.271
4 1.2C-3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz.U.13.640
5 1.2D Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20.10.2015 r. w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz.U.15.1744
6 1.2E Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.17.711
7 1.2F-3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.14.1853   Dz.U.17.282 par.1
8 1.2G-2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.U.07.86.579
9 1.2H Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.14.81 
10 1.2J-2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Dz.U.02.12.116 Dz.U.10.65.409, Dz.U.14.857
11 1.2K Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.U.98.101.645
12 1.2L Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31.08.1998 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dla lotnisk cywilnych. Dz.U.98.130.859 Dz.U.03.130.1191, Dz.U.08.178.1098
13 1.2Ł Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowej certyfikacji. Dz.U.13.1020
14 1.2M Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz.U.98.151.987  Dz.U.14.867
15 1.2N Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.16.124
16 1.2O Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dz.U.99.74.836 Dz.U.09.205.1584
17 1.2P Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.00.63.735 Dz.U.10.65.408 par.1, Dz.U.12.608 par.1, Dz.U.13.528 par.1, Dz.U.14.858 par.1, Dz.U.15.331 par.1
18 1.2S Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz.U.05.219.1864 Dz.U.10.115.773
19 1.2T Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych. Dz.U.06.206.1516
20 1.2U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.2011 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. Dz.U.11.144.859
21

 

 

 

 

22

1.2W

 

 

 

 

1.2X

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 .04. 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne.

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Dz.U.12.508

 

 

 

 

Dz.U.15.680

PRAWO BUDOWLANE – ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE
23 1.3D Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.12.462 Dz.U.13.762, Dz.U.15.1554 par. 1
24 1.4C Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu postę- powania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. Dz.U.04.198.2043
25 1.5B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.02.108.953 Dz.U.04.198.2042, Dz.U.15.1775 par.1
26 1.6B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz.U.01.138.1554
27 1.7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.95.25.133
28 1.12D Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dz.U.14.1278
29 1.16C Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. Dz.U. 16.1493
30 1.17A Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U.12.463
31 1.18B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. Dz.U.03.120.1134
32 1.22B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. Dz.U.03.120.1135
33 1.26D Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23.10.2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Dz.U.14.1513
34 1.27B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126
35 1.31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli. Dz.U.03.132.1231
36 1.38 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.11.2010 w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda. Dz.U.10.235.1539
SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE
37 1.101 Ustawa z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu. Jednolity tekst Dz.U.16.1067  Dz.U.17.1566 art. 496
SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE
38 1.201 Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa. Jednolity tekst Dz.U.16.1725
39 1.202B Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. Dz.U.03.220.2174
40 1.203 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Dz.U.02.194.1635
WYROBY BUDOWLANE
41 1.301 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst Dz.U.16.1570 Dz.U.15.1165 art.1, Dz.U.16.542 art.105
 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

1.302

 

 

 

 

1.303

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

 

 

Dz.U.15.2332

 

 

 

 

 

Dz.U.16.1966

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

1.304

 

 

 

 

1.305A

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.U.15.2342

46 1.310A Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Dz.U.16.1968
NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE
47 2.1A Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. Jednolity tekst Dz.U.15.1483
48 2.7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. Dz.U.02.241.2077 Dz.U.10.198.1316
CERTYFIKACJA
49 3.1A Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. Jednolity tekst Dz.U.17.1226
50 3.30D Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2.06. 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. Dz.U.16.806
51 3.41A Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17.06. 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami. Dz.U.16.878
GEODEZJA
52 4.1 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednolity tekst Dz.U.17.2101 Dz.U.17.60 art.8, Dz.U.17.1509 art.2, Dz.U.1566 art.482
53 4.3 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22.12. 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Dz.U.11.299.1772
54 4.4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Dz.U.12.1246
55 4.7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Jednolity tekst Dz.U.16.1034 Dz.U.17.1990 par.1
BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE
56 5.1 Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. Jednolity tekst Dz.U.16.1666 Dz.U.17.962 art.2, Dz.U.17.60 art.3, Dz.U.17.962 art.2
57 5.2C Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.04.2017 r w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Dz.U.17.796
58 5.3B Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Jednolity tekst Dz.U.16.1509
59 5.5C Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Dz.U.09.105.870
60 5.6B-4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Dz.U.09.14.80 Dz.U.10.218.1440, Dz.U.10.240.1612 (sprostowanie błędu)
61 5.7B Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego. Dz.U.10.2.6
62 5.8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. Dz.U.93.96.437
63 5.9 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. Dz.U.93.96.438
64 5.10 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dz.U.94.21.73
65 5.11B Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860 Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420
66 5.12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz.U.96.62.287
67 5.19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.97.109.704 Dz.U.04.246.2468, Dz.U.05.117.986
68 5.20 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034
69 5.21 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz.U.77.7.30
70 5.23 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dz.U.98.148.973
71 5.24A Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Dz.U.13.492
72 5.28A Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. Dz.U.00.26.313 Dz.U.00.82.930, Dz.U.09.56.462 par.1,  Dz.U.17.854 art.1
73 5.30 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470
74 5.35 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263 Dz.U.17.134 par.1-3
75 5.45 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U.02.191.1596 Dz.U.03.178.1745
76 5.48 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U.03.47.401
77 5.51 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. Dz.U.04.7.59
78 5.56 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.07.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. Jednolity tekst  Dz.U.16.262
79 5.60 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. Dz.U.02.37.341 Dz.U.05.219.1866
BHP – USTAWA WYPADKOWA
80 6.1 Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jednolity tekst Dz.U.17.1773 Dz.U.17.1321 art.11, Dz.U.17.2120 art.2, Dz.U.17.2179 art.1
AZBEST W BUDOWNICTWIE
81 6.201 Ustawa z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Jednolity tekst Dz.U.17.2119
82 6.202B Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Dz.U.04.71.649 Dz.U.10.162.1089
83 6.203B Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Dz.U.05.216.1824
84 6.204 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Dz.U.11.8.31
INSPEKCJA PRACY I RZECZOZNAWCY BHP
85 7.1B Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Jednolity tekst Dz.U.17.786
Dz.U.17.962 art.6
86 7.2B Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.07.247.1835 Dz.U.11.87.488
OCHRONA ŚRODOWISKA
87 8.1B Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. Jednolity tekst Dz.U.17.519
Dz.U.17.785 art.4, Dz.U.17.898 art.1, Dz.U.17.1089 art.234, Dz.U.17.1529 art.118, Dz.U.17.1566 art.493, Dz.U.17.1888 art.1, Dz.U.17.1999 art.1, Dz.U.17.2056 art.6, Dz.U.17.2290 art.2
88 8.3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.11.2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN. Dz.U.10.215.1414
89 8.4A Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.10.2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Dz.U.15.1875 M.P.15.815, Dz.U.17.723 par.1
90 8.18 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz.U.03.192.1883
INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
91 8.21 Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Jednolity tekst Dz.U.16.1688 Dz.U.17.1566 art.485, Dz.U.17.1567 art.2
ODPADY
92 8.31C Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Jednolity tekst Dz.U.16.1987 Dz.U.17.785 art.6, Dz.U.17.1566 art.520, Dz.U.17.2056 art.8, Dz.U.17.2422 art.1
93 8.32A Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Dz.U.13.523
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
94 8.101 Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tekst jednolity  Dz.U.17.1405
Dz.U.17.1566 art.509, Dz.U.17.1999 art.2
INSPEKCJA SANITARNA
95 9.1 Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednolity tekst Dz.U.17.1261
96 9.2B Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych. Dz.U.02.210.1792
PRAWO WODNE
97 10.1C Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne. Dz.U.17.1566
Dz.U.17.60 art.41, Dz.U.17.2180 art.5
98 10.11D Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U.14.1800
ZAOPATRZENIE W WODĘ – ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
99 10.101 Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jednolity tekst Dz.U.17.328
Dz.U.17.1566 art.494, Dz.U.17.2180 art.1
100 10.102B Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Jednolity tekst Dz.U.16.1757
101 10.103C Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U.15.1989
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
102 11.1 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Jednolity tekst Dz.U.17.736
Dz.U.17.60 art.13, Dz.U.17.1169 art.1
103 11.2C Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.10.109.719
104 11.3D Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz.U.09.124.1030
105 11.4D Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.15.2117
106 11.5B Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz.U.07.143.1002 Dz.U.10.85.553
DOZÓR TECHNICZNY
107 12.1B Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym. Jednolity tekst Dz.U.17.1040
Dz.U.17.60 art.35, Dz.U.17.1555 art.1, Dz.U.17.2201 art.5
108 12.7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego. Dz.U.01.30.346
109 12.8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Dz.U.01.79.849 Dz.U.03.50.426
110 12.12A Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U.12.1468
111 12.16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Dz.U.03.193.1890
AUTOSTRADY PŁATNE
112 13.1 Ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Jednolity tekst Dz.U.17.1057
DROGI PUBLICZNE
113 14.1 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U.17.2222
114 14.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Jednolity tekst Dz.U.14.1608
115 14.12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Jednolity tekst Dz.U.16.1264
116 14.13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu. Dz.U.08.193.1192
117 14.101B Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jednolity tekst Dz.U.17.1496 Dz.U.17.1566 art.499
KOLEJE
118 15.1C Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym. Jednolity tekst Dz.U.17.2117 Dz.U.17.60 art.49, Dz.U.17.1566 art.498
119 15.05B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21.04.2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei. Dz.U.17.934
120 15.10C Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczalnych usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Jednolity tekst Dz.U.14.1227
121 15.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Jednolity tekst Dz.U.15.360 Dz.U.15.1476 par.1, Dz.U.16.1849 art.1
ENERGETYKA
122 17.1B Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Jednolity tekst Dz.U.17.220
Dz.U.17.791 art.4, Dz.U.17.1089 art.224, Dz.U.17.1389 art.2, Dz.U.17.1566 art.488
123 17.2 Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Jednolity tekst Dz.U.17.1498
124 17.11D Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.07.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Jednolity tekst Dz.U.14.1059    Dz.U.17.150 art.1
 

 

125

 

126

 

 

17.12D

 

17.13D

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

 

 

Dz.U.07.16.92

 

Dz.U.07.93.623

 

 

 

Dz.U.08.30.178 par.1, Dz.U.08.162.1005 par.1

 

 

127

 

128

 

 

17.14B

 

17.15

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityk Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

 

 

Dz.U.03.89.828

 

Dz.U.15.376

Dz.U.03.129.1184 (sprostowanie błędów), Dz.U.05.141.1189

 

 

 

Dz.U.17.22 par.1

129 17.16 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.04.2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Dz.U.15.607
TELEKOMUNIKACJA
130 18.0 Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Jednolity tekst Dz.U.17.1907 Dz.U.17.2201 art.7
131 18.20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.07.2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego. Dz.U.08.145.919
132 18.51 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.08.2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa. Dz.U.04.180.1855 Dz.U.16.964 par.1
133 18.101 Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Jednolity tekst Dz.U.16.1258 Dz.U.16.1948 art.107
134 18.201 Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Jednolity tekst Dz.U.17.2062 Dz.U.17.1529 art.126, Dz.U.17.1566 art.514
PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE
135 19.1A Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Jednolity tekst Dz.U.17.2126 Dz.U.17.60 art.91, Dz.U. 17.1215 art.1, Dz.U.17.1566 art.516
136 19.4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych, wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. Dz.U.02.109.961 Dz.U.04.24.213, Dz.U.07.106.726, Dz.U.14.812, Dz.U.17.321
137 19.9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Dz.U.11.288.1696 Dz.U.15.964 par.1
138 19.10A Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznoinżynierskiej Dz.U.16.2033
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
139 20.1B Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednolity tekst Dz.U.17.1073
140 20.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U.03.164.1587
141 20.12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U.03.164.1588
142 20.13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Dz.U.03.164.1589
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
143 21.1B Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jednolity tekst Dz.U.16.2147 Dz.U.16.2260 art.19 (pkt 32 od 1.01.2018), Dz.U.17.820 art.35, Dz.U.17.1509 art.1, Dz.U.17.1529 art.116, Dz.U.17.1566 art.489, Dz.U.17,1595 art.2, Dz.U.17.2375 TK
OCHRONA GRUNTÓW
144 21.21 Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jednolity tekst Dz.U.17.1161
OCHRONA PRZYRODY
145 21.41 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Jednolity tekst Dz.U.16.2134
Dz.U.16.2249 art.1, Dz.U.16.2260 art.48, Dz.U.17.132 art.3, Dz.U.17.1074 art.1, Dz.U.17.1566 art.500, Dz.U.17.1595 art.3
146 21.42J Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28.10.2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017. M.P.16.1018
OCHRONA ZABYTKÓW
147 22.1B Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednolity tekst Dz.U.17.2187 Dz.U.17.60 art.54, Dz.U.17.1086 art.61, Dz.U.17.1595 art.1
148 22.2C Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. Dz.U.17.1265
PRAWO AUTORSKIE
149 23.1 Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednolity tekst Dz.U.17.880
Dz.U.17.1089 art.220
MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU CYWILNEGO
150 24.0 Ustawa z dnia 21.06.2002 r. – o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Jednolity tekst Dz.U.17.283
Dz.U.17.60 art.45
151 24.02B Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4.07.2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Jednolity tekst  Dz.U.16.565
152 24.03A Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych. Dz.U.16.808
153 24.04 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.11.2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Dz.U.02.203.1716
154 24.06C Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16.06.2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji. Dz.U.16.897
155 24.07 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.11.2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Dz.U.12.1293
156 24.11A Ustawa Ministra Infrastruktury z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Jednolity tekst Dz.U.16.1834 Dz.U.16.1954 art.23
157 24.13 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczenia terenów. Dz.U.11.42.216
KODEKS CYWILNY
158 25.1 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. Jednolity tekst Dz.U.17.459
Dz.U.17.933 art.1, Dz.U.17.1132 art.33, Dz.U.17.2380 TK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
159 26.1B Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Jednolity tekst  Dz.U.17.1579
Dz.U.17.2018 art.2
160 26.3B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U.04.130.1389
161 26.8E Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dz.U.16.1126
162 26.10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Jednolity tekst Dz.U.13.1129
WSPIERANIE TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW
163 30.1B Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jednolity tekst Dz.U.17.130
 Dz.U.17.1529 art.124
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
164 31.0 Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Jednolity tekst Dz.U.17.1257

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Akceptuję
x