egzamin pisemny uprawnienia budowlane

Przebieg egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane

Jak każdy egzamin, również i egzamin pisemny na uprawnienia budowlane, nie jest taki straszny, jeżeli jesteś do niego rzetelnie nauczona/y oraz wiesz, jak przebiega. Na podstawie właściwych aktów prawnych oraz z własnego doświadczenia opiszę jak on wygląda.

 

Egzaminy pisemne przeprowadzane są w dwóch sesjach egzaminacyjnych w roku: wiosennej (około 15-20 maja) oraz jesiennej (20-25 listopada). Egzamin pisemny przeprowadzany jest w tym samym dniu i czasie we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa. Po zakończeniu egzaminów pisemnych, w kolejnych dniach przeprowadzane są egzaminy ustne, które trwają kilka tygodni (zależnie od ilości egzaminowanych w izbie).

 

O pozytywnym zakwalifikowaniu naszego wniosku o nadanie uprawnień budowlanych dowiadujemy się poprzez list polecony najpóźniej miesiąc przed egzaminem. W nim również zawarta jest informacja o terminie egzaminu pisemnego oraz ustnego. Najlepiej stawić się na egzamin z w/w listem poleconym, gdyż mamy tam dokładny adres i salę, w której odbywać się będzie egzamin. Konieczne jest posiadanie potwierdzenia wniesienia drugiej części opłaty (za przeprowadzenie egzaminu) na rzecz Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

W Śląskiej Izbie Inżynierów Budownictwa egzaminowani wypełniali przed egzaminem dodatkowe oświadczenie na temat aktualnego miejsca zamieszkania (wg szczegółowego programu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane część I, pkt 1.3.). Podkreślam, że jest to miejsce zamieszkania, a nie zameldowania stałego, dlatego przynależność do izby wynika z aktualnego miejsca zamieszkania, tj. meldunku tymczasowego (wymagany kiedy przebywamy w danym miejscu powyżej 3 dób), o który izba może poprosić, choć raczej tego nie praktykuje. Definiuje to również art. 21 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), tzn. według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Każda Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna może inaczej interpretować te przepisy, dlatego należy uzyskać dokładne informacje od OKK.

 

Przed wejściem do sali każdy musi potwierdzić swoje przybycie oraz dostaje zamkniętą kopertę z przygotowanym dla niego zestawem pytań. Po zajęciu miejsca, czekamy na sygnał od Przewodniczącego o rozpoczęciu egzaminu. W pierwszej kolejności konieczne jest sprawdzenie, czy test w kopercie na pewno dotyczy naszych uprawnień. Osoby przygotowujące zestawy zawsze mogły się pomylić i włożyć nie ten rodzaj testu do naszej koperty.

 

Jeżeli chodzi o czas na rozwiązywanie testu, to jak dobrze wiadomo regulaminowe 1,5 minuty na jedno pytanie zdecydowanie wystarcza na zastanowienie się nad odpowiedzią, a w razie potrzeby nawet późniejsze do niego wrócenie. W Katowicach sale były podzielone jedynie na specjalności, komisja nikomu nie odliczała co do minuty czasu na egzamin, wszyscy pisali egzamin razem, zarówno ci, którzy mieli 45 pytań oraz ci z 90 pytaniami.

 

Egzamin przeprowadzany jest w formie papierowej, nie ma dodatkowych kodowanych kart na odpowiedzi. Jedną prawidłową odpowiedź (A, B, C) zaznaczamy kółkiem obok treści odpowiedzi. Aby zdać, 75% odpowiedzi musi być udzielonych prawidłowo. Ilość pytań dla rodzaju wybranej specjalności przedstawiona jest w tabeli.

 

Uprawnienia budowlane ilości pytań

 

Pytania są logiczne, nie są podchwytliwe, wręcz oczywiste, lecz znajomość prawidłowej odpowiedzi wymaga rzetelnej nauki wymaganych aktów prawnych. Zakres pytań dotyczyć może całego aktu prawnego, jednak znajomość wszystkich wymaganych na egzamin aktów prawnych jest raczej niemożliwa, szczególnie, gdy oprócz nauki mamy na głowie swoją pracę, rodzinę. Wg mnie najbardziej produktywną formą nauki na egzamin pisemny jest  pamięciowa nauka pytań, które przed każdą sesją egzaminacyjną udostępnia Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Opracowane pytania, wraz z przytoczeniem treści aktu prawnego, którego dotyczy pytanie są zawarte w aplikacji E-UPRAWNIENIA.pl. Powtarzalność tych pytań na egzaminie umożliwia zdanie egzaminu. Sam to sprawdziłem. Jest to strategia, która wymaga minimum poświęconego czasu przy pozytywnym wyniku testu.

 

Komisja stara się sprawdzić egzaminy jak najszybciej, zaraz po oddaniu testów. W Katowicach trwało to około 3 godzin. Wyniki ogłaszane są w formie wywieszonych list na korytarzu. Wyszczególnione są na nich: imię, nazwisko, numer ewidencyjny, liczba prawidłowych odpowiedzi oraz informacja o dopuszczeniu, bądź nie, do egzaminu ustnego. Warunkiem koniecznym, aby móc przystąpić do egzaminu ustnego, jest zdanie egzaminu pisemnego.

 

Zaliczony egzamin pisemny jest ważny przez 3 lata. Jest to istotne jeżeli, pomimo zaliczenia części pisemnej, z różnych przyczyn nie możemy przystąpić do egzaminu ustnego. Prawo budowlane zakłada, że w przypadku niepowodzenia na egzaminie pisemnym możemy po raz kolejny do niego przystąpić nie wcześniej niż po 3 miesiącach, co w praktyce przeciąga się do kolejnej sesji egzaminacyjnej.

 

Wymagania i przebieg egzaminu pisemnego określają akty prawne przedstawione poniżej.

 

 


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278):

uprawnienia budowlane

 


Szczegółowy program przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 r. Część I (do tej pory PIIB nie udostępniła nowszej wersji):

uprawnienia budowlane egzamin pisemny

 

uprawnienia budowlane egzamin pisemnySzczegółowy program przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 r. Część I 33

 


Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414):

uprawnienia budowlane egzamin pisemny

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *