prawa i obowiązki, uprawnienia budowlane

Proces nadawania uprawnień budowlanych

Ostateczne pozyskanie uprawnień budowlanych jest efektem wieloletniego wysiłku. Poniżej przedstawiono poszczególne etapy nadawania uprawnień, z zaakcentowaniem opisu składania dokumentów do Okręgowych Izb Inżynierów.

 

I. Pierwszym etapem rozpoczynającym spełnianie wymogów do uzyskania uprawnień budowlanych, jest zdobywanie wykształcenia. Większość osób może jeszcze nie zdawać sobie sprawy z wagi realizowanego programu studiów. Kierunek kształcenia musi odpowiadać danej specjalizacji uprawnień budowlanych.

Szerzej opisane w artykule: Wykształcenie odpowiednie i pokrewne dla danej specjalności

 

II. W dalszej kolejności konieczne jest odbycie praktyki zawodowej pod kierunkiem osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalizacji zgodnej z tą, którą zadeklarowaliśmy. Praktyka ta wymaga prawidłowego udokumentowania.

Szerzej opisane w artykule: Jak dokumentować praktykę zawodową wg nowego rozporządzenia

 

III. Po spełnieniu dwóch pierwszych (kluczowych) wymogów, możliwe jest złożenie Wniosku o nadanie uprawnień budowlanych do właściwej dla swojego miejsca zamieszkania Okręgowej Izby Inżynierów. Co warte podkreślenia, jest to miejsce zamieszkania, a nie zameldowania stałego. Dlatego przynależność do izby wynika z aktualnego miejsca zamieszkania, tj. meldunku tymczasowego, który jest wymagany kiedy przebywa się w danym miejscu powyżej 3 dób,  o który izba może poprosić, choć raczej tego nie praktykuje. Definiuje to również art. 21 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)  tzn. według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Każda Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna może inaczej interpretować te przepisy, dlatego należy uzyskać dokładne informacje od OKK.

W ciągu każdego roku organizowane są dwie sesje egzaminacyjne: wiosenna (około 15-20 maja) oraz jesienna (20-25 listopada). Egzamin pisemny przeprowadzany jest w tym samym dniu i czasie we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa. Po zakończeniu egzaminów pisemnych w kolejnych dniach przeprowadzane są egzaminy ustne, które trwają kilka tygodni (zależnie od ilości egzaminowanych w izbie).

Wnioski przyjmowane są w terminach, które ustala każda z OIIB indywidualnie, jednak nie powinny się one kończyć wcześniej niż 3 miesiące przed egzaminem pisemnym. W roku 2017 dla sesji wiosennej jest to 18 luty, podczas gdy egzamin pisemny jest zaplanowany na 19 maja. Zatem za ostatni dzień odbytej praktyki zawodowej może być przyjęty 19 luty 2017 roku, bądź odpowiednio wcześniej dla danej Okręgowej Izby Inżynierów.

Przykładowy Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych dostępny tutaj, każda izba ma swój wzór. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) określono, że do wspomnianego wniosku konieczne jest dołączenie:

  • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
  • suplementu do dyplomu albo wypisu z przebiegu studiów potwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (dotyczy osób z ukończonym kierunkiem studiów nie pokrywającym się z nazewnictwem kierunków studiów odpowiednich i pokrewnych z Załącznika nr 2 w/w rozporządzenia),
  • prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej,
  • w przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)- zaświadczenia z uczelni potwierdzającego, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z izbą,
  • oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej (dla praktyki odbywanej po 25.09.2014r.) wraz z załącznikami:

-zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej,

-decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (należy o niej pamiętać podczas potwierdzania odbytej praktyki u opiekuna praktyki – wymagany jego podpis),

-zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (należy o nim pamiętać podczas potwierdzania odbytej praktyki u opiekuna praktyki – wymagany jego podpis).

  • Książki praktyki zawodowej (dla praktyki odbywanej miedzy 15.02.1995r. do 25.09.2014r.) wraz z załącznikami:

-decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (należy o niej pamiętać podczas potwierdzania odbytej praktyki u opiekuna praktyki – wymagany jego podpis),

-zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (należy o nim pamiętać podczas potwierdzania odbytej praktyki u opiekuna praktyki – wymagany jego podpis).

  • zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej (dla praktyki odbywanej przed 15.02.1995r.).

Dodatkowo załącza się Kartę osobową, w której wymagane jest wpisanie danych osobowych.

Konieczne jest również dołączenie do Wniosku potwierdzenia wniesienia opłaty z tytułu kwalifikowania składanego Wniosku.

Wnioski w niektórych izbach można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jest to spore ułatwienie dla pracujących w delegacji, ale istnieje możliwość pomyłki przy wypisywaniu wniosku. Osobiste złożenie wniosku umożliwia korektę danych, złożenie dodatkowego podpisu, czy wyjaśnienie pewnych niejasności, gdyż wtedy w naszej obecności pracownik izby sprawdza składane dokumenty.

W Mazowieckiej oraz Wielkopolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa funkcjonuje elektroniczna rejestracja przed złożeniem wniosku w izbie. Wymagane jest internetowe zarejestrowanie się w systemie co umożliwia przydzielenie terminu stawienia się z wnioskiem w izbie. Eliminuje to kolejki kandydatów w ostatnich dniach przed zakończeniem przyjmowania wniosków, kiedy to wszyscy zainteresowani przybywają ze swoimi dokumentami. Należy rejestrować się odpowiednio wcześnie, gdyż w ostatnich tygodniach, przy braku wolnych terminów zapisów na złożenie wniosku, izba może odmówić przyjęcia wniosku poza kolejką.

 

IV. W momencie przyjęcia wniosku rozpoczyna się proces postępowania kwalifikacyjnego.

Po złożeniu wniosku możliwe jest otrzymanie drogą pocztową wezwania do uzupełnienia wniosku. Kandydat ma na to 30 dni od dnia dostarczenia wezwania. Aby się tego ustrzec najlepiej przy osobistym oddawaniu wniosku rozwiać wszelkie wątpliwości co do prawidłowości składanych dokumentów.

Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych, o wyniku weryfikacji wniosku dowiaduje się z listu poleconego, który izba ma obowiązek wysłać najpóźniej miesiąc przed egzaminem pisemnym.

Kiedy informacja o zakwalifikowaniu wniosku do następnego etapu zostaje potwierdzona, konieczne jest wniesienie drugiej części opłaty z tytułu przeprowadzenia egzaminu, której potwierdzenie trzeba mieć przy sobie podczas przystępowania do egzaminu pisemnego.

 

V. Egzamin pisemny. Temat został szerzej opisany w artykule Przebieg egzaminu pisemnego

 

VI. Egzamin ustny. Temat został szerzej opisany w artykule Przebieg egzaminu ustnego oraz Pytania na egzamin ustny

 

VII. Po około 2 miesiącach od zdanego egzaminu następuje uroczyste nadanie uprawnień. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia w drodze decyzji, konieczne jest zapisanie się jako członek do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa co wiąże się z wniesieniem opłaty członkowskiej. W roku 2017 wysokość składek na cały rok wynosi 490,00 zł. Jest to niezbędne, by uzyskać możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *